Terug naar boven

1.7 Het aandeel

Beursnotering


Het aandeel Accell Group wordt sinds 1998 verhandeld op de officiële markt van Euronext Amsterdam en is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX). De beursnotering draagt bij aan een disciplinerende en transparante bedrijfsvoering en geeft een additionele toegang tot extern kapitaal voor de financiering van groei en daarmee aan de realisatie van onze ambities. 

Elk gewoon aandeel geeft recht op één stem. Om de continuïteit van (het beleid van) Accell Group en haar belanghebbenden te beschermen heeft de Stichting Preferente Aandelen Accell Group de optie tot het nemen van een zodanig aantal cumulatief preferente aandelen B dat de Stichting na het nemen daarvan, houdster is van de helft minus één aandeel van het geplaatste (vergrote) kapitaal. Voor meer details wordt verwezen naar hoofdstuk 4 Toezicht en Risicobeheersing.

Koersontwikkeling en verhandelbaarheid

In 2016 is de aandelenkoers gestegen met 4,0%. Over de afgelopen 5 jaar was dit 64,6%. De verhandelbaarheid is eveneens toegenomen. De aandelenomzet is in 2016 gestegen met 34,8% en over de afgelopen 5 jaar met 13,3%. De marktkapitalisatie is bijna verdubbeld in de afgelopen 5 jaar en bedraagt € 566,0 miljoen per ultimo 2016. 


Noot: Het kapitaalbelang van de genoemde grootaandeelhouders is gebaseerd op de onder de Wet Melding Zeggenschap door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gepubliceerde aandelenbelangen in Accell Group groter dan 3%.

Noot: De groep overige aandeelhouders bestaat uit een mix van (internationale) institutionele en particuliere beleggers.

Dividend

Noot: De data per aandeel zijn berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Voor de jaren 2012-2015 zijn de gegevens per aandeel gecorrigeerd voor de verwatering door uitgifte van stockdividend ten laste van de agioreserve conform International Financial Reporting Standards (IAS33).De in het verslagjaar gehanteerde correctiefactor voor 2015 en voorgaande jaren is 0,97922.

Het dividendbeleid is gericht op uitbetaling van een stabiel dividend van tenminste 40% van de nettowinst. Historisch gezien ligt het uitkeringspercentage van dividend rond het niveau van 50%. Over het boekjaar 2016 wordt voorgesteld een dividend uit te keren van € 0,72  per aandeel (2015: € 0,72) naar keuze te ontvangen in contanten of in aandelen. In de afgelopen 4 jaar (periode 2012 t/m 2015) is een gecombineerd cash- en stockdividend uitgekeerd aan de aandeelhouders met een waarde van circa € 65 miljoen.

Door middel van een keuzedividend kan een hogere pay-out ratio worden gehanteerd met behoud van een sterke balans voor toekomstige acquisities. Dit past uitstekend bij onze strategie die gericht is op groei. Door het keuzedividend wordt, naast een hoog dividendrendement voor de aandeelhouders, een betere solvabiliteit bewerkstelligd. Ons dividendrendement en de vorm van dividend zijn concurrerend met andere beursgenoteerde ondernemingen. In de afgelopen 4 jaar (periode 2012 t/m 2015) heeft gemiddeld 45% van onze aandeelhouders gekozen voor stockdividend.

Investor relations

We streven ernaar aandeelhouders, potentiële aandeelhouders, analisten en andere financieel belanghebbenden zo accuraat, zorgvuldig en tijdig mogelijk van relevante strategische, financiële en andersoortige materiële informatie te voorzien om het inzicht in onze onderneming, de actuele ontwikkelingen en de markt waarin we actief zijn, te verbeteren.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van januari tot en met december. Op jaar- en halfjaarbasis publiceren we de volledige financiële resultaten. Met ingang van 2017 publiceren we alleen nog tussentijdse trading updates over de financiële en operationele gang van zaken wanneer daar aanleiding toe is. Dergelijke publicaties, maar ook overige (niet-financiële) aankondigingen, benoemingen en toelichtingen worden altijd gedaan met inachtneming van de geldende regels en richtlijnen van Euronext Amsterdam en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse toezichthouder op de financiële markten. 

Voor de presentatie en toelichting van de jaar- en halfjaarcijfers organiseren we bijeenkomsten met (groot)aandeelhouders, analisten en media. Voorafgaand aan publicaties van jaar- en halfjaarcijfers hanteren we gesloten periodes van 30 dagen. Tijdens deze gesloten periodes houden we geen bijeenkomsten en voeren we geen gesprekken met (potentiële) aandeelhouders, analisten en andere financieel belanghebbenden. 

Gedurende het jaar en buiten de gesloten periodes voeren leden van de Raad van Bestuur op regelmatige basis één-op-één gesprekken met (groot)aandeelhouders en geïnteresseerde institutionele beleggers. Het valt op dat onder buitenlandse beleggers de bekendheid van en belangstelling in Accell Group toeneemt. Datzelfde geldt voor de belangstelling van beleggers die interesse hebben in duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, waar Accell Group met haar producten en beleid ook op inzet. Meer over het beleid ten aanzien van bilaterale contacten met beleggers is te vinden op de website van Accell Group.

In 2016 zijn, net als voorgaande jaren, door ons diverse bijeenkomsten met en voor (particuliere) beleggers en aandeelhouders georganiseerd. Daarnaast zijn er regelmatig interviews gegeven aan financiële media.

Agenda 2017 - 2018

Voor 2017 zijn de volgende publicatiedata en overige relevante data geagendeerd: