Terug naar boven

7.1 Materialiteitsmatrix


Materialiteitsbepaling

In 2016 is de materialiteitsmatrix aangescherpt aan de hand van een nieuwe media-analyse, peer scan, extern advies en gebruikmakend van de kernonderwerpen die naar voren kwamen bij het aanscherpen van onze strategie. Dit heeft geresulteerd in een concept-matrix die is getoetst en door de Raad van Bestuur is goedgekeurd. Verandering ten opzichte van de tabel van vorig jaar zit met name in de ranking en visualisatie waaruit direct blijkt welke thema’s hoog materieel zijn. Daarnaast zijn er kleine wijzigingen in terminologie. De resultaten worden visueel weergegeven in de bovenstaande materialiteitsmatrix, waarbij de horizontale as het belang van het onderwerp voor ons weergeeft en de verticale as het belang voor de stakeholders.

 

In onderstaande tabel wordt de afbakening van de hoog materiële thema’s omschreven:
 


KlanttevredenheidAfbakening binnen en buiten de organisatie
Naast tevredenheid over een kwalitatief goed product, koopgemak en een goede verkrijgbaarheid zijn goede voorlichting en focus op klantveiligheid, zowel in regelgeving & productontwikkeling als in gebruik, belangrijke factoren die impliciet bijdragen aan klanttevredenheid.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Consumenten, vakhandelnetwerk, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
Geen indicator op groepsniveau. Merken hebben eigen methodieken om dit te monitoren.
 


Innovatie &
design

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Bieden van onderscheidende producten die de klant verrassen zonder compromissen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Accell Group ondernemingen, consumenten, vakhandelnetwerk, brancheorganisaties.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Aantal prijzen en onderscheidingen
• Aantal patenten en modelbeschermingen
 


Winstgevendheid

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Verbetering van de winstgevendheid door implementatie van de strategie en altijd vanuit het perspectief van klanttevredenheid, zodat het onze relevantie op de lange termijn niet ondermijnt, maar juist versterkt.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Aandeelhouders en banken, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Netto-omzet
• EBIT-marge
• Nettowinst
• ROCE
 


Gezondheid &
veiligheid

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Voldoen aan wet- en regelgeving maar bovenal aandacht voor het versterken van de gezondheids- en veiligheidscultuur binnen het bedrijf.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema

Medewerkers, overheid, brancheorganisaties, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Uren ziekteverzuim
• Uren verzuim ten gevolge van ongevallen
 


Supply chain

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Optimalisatie van de supply chain om leverbetrouwbaarheid te vergroten en lead times te verkorten en beter in te kunnen spelen op veranderingen in de vraag van consumenten.

Verantwoordelijkheid nemen als belangrijke speler binnen de mobiliteitsketen om zowel aan de leverancierskant als aan de distributiekant partners te stimuleren tot duurzaam opereren.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Aandeelhouders en banken, overheid, brancheorganisaties, leveranciers, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Assessment toeleveranciers op arbeidspraktijken, mensenrechten en milieu
• Aantal REACH onderzoeken en % afwijkingen
 


Werkgelegenheid

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Leveren van een socio-economische bijdrage in de regio’s door het bieden van lokale werkgelegenheid in een breed spectrum van activiteiten. Daarbij wordt niet per definitie meer gevraagd dan nodig is voor de functie, waarmee we kansen bieden aan lager opgeleiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Medewerkers, overheid, brancheorganisaties, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Aantallen medewerkers & diverse opsplitsingen
 


Risicomanagement

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Continue borging en bewaking van de effectiviteit van onze risicomanagement- en interne controlesystemen, teneinde bedrijfs- en omgevingsrisico’s zo goed mogelijk te managen.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Aandeelhouders en banken, overheid, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Kwalitatieve indicatoren
 


Distributie

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Creatie van een optimaal samenspel tussen offline en online kanalen, dat er op is gericht om de consument in al zijn vormen en hoedanigheden optimaal te kunnen bedienen.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Consumenten, vakhandelnetwerk, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
Geen indicator op groepsniveau. Merken hebben eigen methodieken om dit te monitoren.
 


Werkkapitaal

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Optimalisatie van werkkapitaal moet zorgen voor een goede balans tussen aan de ene kant het vermogen om te kunnen leveren wat klanten vragen en aan de andere kant de beschikbaarheid van cash om te kunnen investeren in de strategie.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Aandeelhouders en banken, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Omloopsnelheden voorraden, debiteuren, crediteuren
• Werkkapitaal als % van de omzet
• ROCE
 


Gezonde &
groene mobiliteit

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Vervullen van een voortrekkersrol als het gaat om de verduurzaming van mobiliteit, verminderen van congestie, reductie van CO2-uitstoot en verbetering van het leefklimaat in de verstedelijkte gebieden.

Innemen van een proactieve rol in de maatschappij ter promotie van meer bewegen, sporten en een gezondere levensstijl, veiligheid met betrekking tot de fietsomgeving, infrastructuur en fietsproducten.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Vakhandelnetwerk, aandeelhouders en banken, brancheorganisaties, Accell Group ondernemingen, consumenten, overheid, leveranciers.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• % duurzaam woon-werkverkeer
• Bedrag aan sponsoring
 


Arbeidsvreugde
& welzijn

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Bieden van een open en professionele cultuur in combinatie met een uitdagende werkomgeving die past bij de persoonlijke mogelijkheden, talenten en ambities van medewerkers.

Bieden van goede scholings- en loopbaanperspectieven, met aandacht voor persoonlijke omstandigheden en gezondheid, met zorg voor een veilige werkomgeving.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Medewerkers, Accell Group ondernemingen, overheid.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Uren ziekteverzuim
• Aantal uren training en opleiding
• Waardering medewerkers op tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid
 


Energieverbruik

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Terugdringen van het energieverbruik primair bij assemblage, lakken, verlichting en verwarming van onze productiefaciliteiten, magazijnen en kantoren.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Accell Group ondernemingen, overheid, brancheorganisaties, aandeelhouders en banken.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Hoeveelheid energieverbruik
• Hoeveelheid emissies
 


Duurzame
productie

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Productie van fietsen met een zo laag mogelijke milieubelasting,  vermindering van afval en energieverbruik, aandacht voor gebruik van verpakking en veilige materialen.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Brancheorganisaties, leveranciers, overheid, Accell Group ondernemingen, aandeelhouders en banken.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Milieudruk verpakkingsmaterialen
• Milieudruk afval
 


Governance

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Naleving van een goed governance-beleid betekent verantwoorde keuzes maken op politiek, sociaal, economisch en ethisch opzicht en hier transparant over communiceren.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Medewerkers, aandeelhouders en banken, overheid, brancheorganisaties, leveranciers, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Kwalitatieve indicatoren
 


Intellectueel
eigendom

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Vastlegging en bescherming van intellectuele eigendommen (zoals octrooien), die verband houden met onze merken en de technologieën en ontwerpen van onze fietsen.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Aandeelhouders en banken, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Aantal patenten en modelbeschermingen
• Kwalitatieve indicatoren voor tegengaan van counterfeiting & patentinbreuk