Terug naar boven

5 Jaarrekening

 

5.1 Geconsolideerde balans

(in duizenden euro)

  notes 31-12-16 31-12-15
 
ACTIVA
 
Materiële vaste activa 8 71.672 69.771
Goodwill 9 59.102 58.189
Overige immateriële vaste activa 10 44.857 45.056
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 11 6.947 4.981
Nettoactief toegezegde pensioenrechten 17 14.489 20.186
Uitgestelde belastingvorderingen 1) 19 7.142 8.669
Overige financiële activa   538 -
Vaste activa   204.747 206.852
       
Voorraden 12 321.553 338.684
Handelsvorderingen 13 137.855 134.570
Actuele belastingvorderingen   7.661 9.899
Overige vorderingen   14.527 21.452
Overige financiële instrumenten 22 6.049 6.048
Geldmiddelen en kasequivalenten 2) 14 49.421 172.479
Vlottende activa   537.066 683.132
 
Totaal activa   741.813 889.984
1) De presentatie van de uitgestelde belastingvorderingen en de uitgestelde belastingverplichtingen is aangepast in de vergelijkende cijfers 2015 voor vergelijkingsdoeleinden.
2) Naar aanleiding van een uitspraak van de IFRS Interpretation Committee (IFRIC) in april 2016 worden de bedragen in de 'notional cash pooling arrangements' vanaf 2016 bruto gepresenteerd; deze stelselwijziging wordt retrospectief toegepast.

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen.

 

  notes 31-12-16 31-12-15
 
EIGEN VERMOGEN
 
Aandelenkapitaal 15 258 253
Agio   43.734 44.264
Reserves   275.388 261.424
Totaal eigen vermogen   319.380 305.941
 
VERPLICHTINGEN
 
Rentedragende leningen 16 47.173 58.963
Nettoverplichting toegezegde pensioenrechten en overige langlopende personeelsbeloningen 17 8.861 8.647
Uitgestelde belastingverplichtingen 1) 19 13.334 11.576
Voorzieningen 20 4.044 4.186
Uitgestelde opbrengsten 21 1.201 2.005
Langlopende verplichtingen   74.613 85.377
       
Doorlopende kredietfaciliteit en rekeningcourantkredieten banken 2) 16 136.951 300.844
Rentedragende leningen 16 12.569 12.641
Actuele belastingverplichtingen   9.879 19.821
Handelsschulden   153.198 135.585
Overige kortlopende verplichtingen   27.322 19.776
Voorzieningen 20 4.826 5.880
Uitgestelde opbrengsten 21 1.313 910
Overige financiële instrumenten 22 1.762 3.209
Kortlopende verplichtingen   347.820 498.666
 
Totaal verplichtingen   422.433 584.043
 
Totaal eigen vermogen en verplichtingen   741.813 889.984
1) De presentatie van de uitgestelde belastingvorderingen en de uitgestelde belastingverplichtingen is aangepast in de vergelijkende cijfers 2015 voor vergelijkingsdoeleinden.
2) Naar aanleiding van een uitspraak van de IFRS Interpretation Committee (IFRIC) in april 2016 worden de bedragen in de 'notional cash pooling arrangements' vanaf 2016 bruto gepresenteerd; deze stelselwijziging wordt retrospectief toegepast.De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen.

5.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

(in duizenden euro)

  notes 2016 2015
 
Netto-omzet 1 1.048.152 986.402
       
Kostengedeelte van de mutaties in voorraden gereed product en goederen in bewerking   33 1.310
Gebruikte grond- en hulpstoffen   -733.380 -673.412
Personeelskosten 1) 2 -121.781 -122.894
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen 3 -10.340 -10.058
Overige bedrijfskosten 1) 4 -122.287 -122.814
Bedrijfsresultaat   60.397 58.534
       
Financiële baten 5 679 616
Financiële lasten 5 -8.952 -9.689
Nettofinancieringslasten   -8.273 -9.073
Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode en gerelateerde bijzondere waardeverminderingen, na belastingen 11 571 -930
       
Resultaat voor belastingen   52.695 48.531
       
Winstbelastingen 6 -20.403 -16.245
       
Nettowinst   32.292 32.286
 
Winst per aandeel (in euro)
Winst per aandeel 7 1,26 1,26
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen   25.623.405 25.116.249
Winst per aandeel (verwaterd)   1,25 1,25
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (verwaterd)   25.790.571 25.267.645
1) De presentatie van de personeelskosten en overige bedrijfskosten is aangepast in de vergelijkende cijfers 2015 voor vergelijkingsdoeleinden.

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen.

5.3 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

(in duizenden euro)

    2016 2015
 
Nettowinst   32.292 32.286
       
Posten die nooit zullen worden overgeboekt naar het resultaat
Herwaardering van toegezegd pensioenverplichting (-actief) 17 -3.675 -1.858
Gerelateerde belastingen en aanpassing belastingtarief 19 -1.798 622
 
Posten die zijn of kunnen worden overgeboekt naar het resultaat
Buitenlandse activiteiten - valutaomrekenverschillen   -6.359 4.069
Kasstroomafdekkingen - effectief deel van veranderingen in reële waarde   1.666 8.817
Kasstroomafdekkingen - overgeboekt naar het gerealiseerde resultaat   1.182 -10.433
Gerelateerde belastingen 19 -712 380
       
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten   22.597 33.883De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen.

5.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(in duizenden euro)

  notes 2016 2015
Kasstroom uit operationele activiteiten
Nettowinst   32.292 32.286
Aanpassingen voor:      
- Afschrijvingen, amortisatie en (terugneming) bijzondere waardeverminderingsverliezen 3 10.348 10.085
- Nettofinancieringslasten 5 8.273 9.073
- Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 11 -571 930
- Op aandelen gebaseerde betalingstransacties met afwikkeling in eigenvermogensinstrumenten   -61 239
- Boekwinst op verkoop van materiële vaste activa 3 -8 -27
- Belastinglast 6 20.403 16.245
    70.676 68.831
Mutatie in:      
- Voorraden   13.532 -83.485
- Handels- en overige vorderingen   -4.766 -7.073
- Handelsschulden en overige te betalen schulden   17.390 23.577
- Voorzieningen, personeelsbeloningen en uitgestelde opbrengsten   7.149 -1.284
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten   103.981 566
Betaalde rente   -9.342 -9.976
Betaalde winstbelastingen   -19.162 -9.750
Kasstroom uit operationele activiteiten   75.477 -19.160
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Ontvangen rente   556 707
Ontvangen dividend 11 218 292
Opbrengst uit de verkoop van materiële vaste activa   111 385
Verwerving dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen   -681 -1.819
Verwerving van materiële vaste activa 8 -11.598 -10.529
Verwerving van immateriële vaste activa 10 -1.192 -1.082
Verwerving van overige financiële vaste activa   -1.597 -
Uitgaven in het kader van ontwikkelingsactiviteiten 10 -33 -
Nettokasstroom uit (gebruikt bij) investeringsactiviteiten   -14.216 -12.046
       
Vrije kasstroom 1)   61.261 -31.206
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing van opgenomen rentedragende leningen 16 -12.632 -12.631
Betaald dividend   -8.793 -8.654
Opname (aflossing) doorlopende kredietfaciliteit 16 -65.950 48.706
Nettokasstroom uit (gebruikt bij) financieringsactiviteiten   -87.375 27.421
Netto-toename (afname) van geldmiddelen en rekeningcourantkredieten banken   -26.114 -3.785
Geldmiddelen en rekeningcourantkredieten banken op 1 januari 14 -13.365 -10.416
Effect van valuatakoers- en omrekenverschillen op geldmiddelen en rekeningcourantkredieten banken   999 836
Geldmiddelen en rekeningcourantkredieten banken op 31 december 14 -38.480 -13.365
1) Vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de nettokasstroom uit operationele activiteiten en gebruikt bij investeringsactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen.

5.5 Geconsolideerd overzicht van veranderingen in het eigen vermogen

(in duizenden euro)

  Aandelen- kapitaal Agio Afdekkings- reserve Reserve omrekenings- verschillen Overige wettelijke reserve Overige reserve Totaal eigen vermogen
Stand op 1 januari 2015 249 44.384 2.315 -6.542 5.105 235.596 281.107
               
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Nettowinst - - - - - 32.286 32.286
Niet-gerealiseerde resultaten - - -1.236 4.069 -80 -1.156 1.597
Totaal - - -1.236 4.069 -80 31.130 33.883
 
Transacties met eigenaars van de Vennootschap
Dividenden toegekend - - - - - -15.172 -15.172
Stockdividenden 4 -4 - - - 6.518 6.518
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties - -116 - - - 355 239
Overige mutaties - - - - -20 -614 -634
Totaal 4 -120 - - -20 -8.913 -9.049
               
Stand op 31 december 2015 253 44.264 1.079 -2.473 5.005 257.813 305.941

  Aandelen- kapitaal Agio Afdekkings- reserve Reserve omrekenings- verschillen Overige wettelijke reserve Overige reserve Totaal eigen vermogen
Stand op 1 januari 2016 253 44.264 1.079 -2.473 5.005 257.813 305.941
               
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Nettowinst - - - - - 32.292 32.292
Niet-gerealiseerde resultaten - - 2.136 -6.359 - -5.473 -9.696
Totaal - - 2.136 -6.359 0 26.819 22.597
 
Transacties met eigenaars van de Vennootschap
Dividenden toegekend - - - - - -18.215 -18.215
Stockdividenden 5 -5 - - - 9.422 9.422
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties - -525 - - - 464 -61
Overige mutaties - - - - 1.975 -2.278 -303
Totaal 5 -530 - - 1.975 -10.607 -9.157
               
Stand op 31 december 2016 258 43.734 3.215 -8.832 6.980 274.025 319.380

5.6 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016

1. Algemene informatie

Accell Group N.V. (“Accell Group”) te Heerenveen staat aan het hoofd van een groep van rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW, is opgenomen in toelichting 11 Deelnemingen. Accell Group is met haar groep van ondernemingen op internationaal niveau actief met het ontwerp, de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige fietsen en fietsonderdelen en -accessoires.

2. Basis voor opstelling

A. Overeenstemmingsverklaring

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard door de Europese Unie (EU-IFRS) en met artikel 2:362 lid 9 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

De geconsolideerde jaarrekening is op 9 maart 2017 goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur.

B. Waarderingsbasis

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten, met uitzondering van de volgende posten die op iedere balansdatum zijn gewaardeerd op een alternatieve basis:

 • afgeleide financiële instrumenten: gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het eigen vermogen: waardering op basis van reële waarde;
 • netto activa (verplichtingen) uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen: waardering tegen de reële waarde van de fondsbeleggingen verminderd met de contante waarde van de toegezegde pensioenrechten.

C. Functionele valuta en presentatievaluta

De jaarrekening wordt gepresenteerd in de euro, die fungeert als de functionele valuta van Accell Group.

D. Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van deze geconsolideerde jaarrekening heeft Accell Group oordelen gevormd en schattingen en veronderstellingen gemaakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden prospectief verwerkt.

Informatie over veronderstellingen en schattingsonzekerheden die een aanmerkelijk risico in zich bergen van een materiële aanpassing in het jaar eindigend op 31 december 2016, is opgenomen in de volgende onderdelen van de toelichting:

 • Toelichting 17 – waardering van verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen: belangrijke actuariële veronderstellingen;
 • Toelichting 19 – verwerking van latente belastingvorderingen: beschikbaarheid van toekomstige fiscale winsten die kunnen worden gebruikt ter voorwaartse compensatie van fiscale verliezen;
 • Toelichting 9 en 10 – test op bijzondere waardeverminderingen: belangrijke veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de realiseerbare waarden, inclusief de realiseerbaarheid van ontwikkelingskosten;
 • Toelichting 20 – verwerking en waardering van voorzieningen: belangrijke veronderstellingen over de waarschijnlijkheid en omvang van een uitstroom van middelen.

Bepaling van de reële waarde

Voor een aantal waarderingsgrondslagen en toelichtingen is bepaling van de reële waarde vereist, voor zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Bij het bepalen van de reële waarde van een actief of een verplichting maakt Accell Group zoveel mogelijk gebruik van op de markt waarneembare gegevens. De reële waarden worden ingedeeld naar verschillende niveaus op basis van een reële-waardehiërarchie, afhankelijk van de inputs op basis waarvan de waarderingstechnieken zijn toegepast. De verschillende niveaus zijn als volgt gedefinieerd:

 • Niveau 1: genoteerde marktprijzen (niet gecorrigeerd) in actieve markten voor identieke activa of verplichtingen.
 • Niveau 2: input die geen onder niveau 1 vallende genoteerde marktprijzen betreft en die waarneembaar is voor het actief of de verplichting, hetzij rechtstreeks (i.c. in de vorm van prijzen) hetzij indirect (i.c. afgeleid van prijzen).
 • Niveau 3: input voor het actief of de verplichting die niet is gebaseerd op waarneembare marktgegevens (niet-waarneembare input).

Indien de inputs die worden gebruikt voor het bepalen van de reële waarde van een actief of verplichting binnen verschillende niveaus van de reële-waardehiërarchie vallen, dan wordt de bepaalde reële waarde in zijn geheel ingedeeld in hetzelfde niveau van de reële-waardehiërarchie als de input van het laagste niveau die van belang is voor de gehele meting. Accell Group verwerkt eventuele herrubriceringen tussen de niveaus van de reële-waardehiërarchie aan het einde van de verslagperiode waarin de wijziging zich heeft voorgedaan.

Meer informatie over de veronderstellingen voor de bepaling van reële waarden is opgenomen in de volgende noten:

 • Toelichting 18 – Op aandelen gebaseerde betalingen;
 • Toelichting 22 – Financiële instrumenten – reële waarde en risicobeheer.

E. Stelselwijziging

Met uitzondering van de hieronder genoemde wijziging ‘Saldering van financiële activa en financiële verplichtingen’ zijn er geen stelselwijzigingen, effectief van 1 januari 2016, die Accell Group in materiële zin beïnvloeden.

Saldering van financiële activa en financiële verplichtingen

IAS 32 ‘Financiële instrumenten: Presentatie’ schrijft voor dat een financieel actief en een financiële verplichting gesaldeerd moeten worden en het nettobedrag in de balans opgenomen moet worden als en alleen als een entiteit: (a) een in rechte afdwingbaar recht heeft om de opgenomen bedragen te salderen en (b) voornemens is om de verplichting op nettobasis af te wikkelen of om de vordering te realiseren op hetzelfde moment dat de verplichting wordt afgewikkeld.

In april 2016 heeft de IFRS Interpretation Committee (IFRIC) een ‘Agenda Rejection Notice’ (‘ARN’) gepubliceerd over het salderen van ‘notional cash pooling’ producten in de balans. Centraal in deze ‘ARN’ staat de vraag of bepaalde ‘cash pooling arrangements’ aan de voorwaarden van saldering uit IAS 32 voldoen. IFRS zelf is ‘principle-based’ en beschrijft niet op welke wijze het voornemen om op nettobasis af te wikkelen aangetoond kan worden. In de ‘ARN’ heeft IFRIC verduidelijkt dat het afwikkelen van de bedragen in één salderingsrekening aan het einde van de periode dient plaats te vinden om het voornemen van op nettobasis af te wikkelen te demonstreren.

Als reactie op de ‘ARN’ rapporteert Accell Group haar geldmiddelen en rekeningcourantkredieten banken binnen de 'notional cash pooling arrangements' vanaf 2016 bruto. Accell Group heeft wel het wettelijk afdwingbaar recht (op contractbasis) om de bedragen in de ‘notional cash pooling arrangements’ te salderen, maar heeft niet alle bedragen aan het einde van de periode afgewikkeld en daardoor het voornemen om op nettobasis af te wikkelen niet kunnen demonstreren.

Accell Group past de stelselwijziging retrospectief toe; de vergelijkende cijfers zijn aangepast. Per balansdatum bevatten zowel de geldmiddelen als de rekeningcourantkredieten banken € 38,4 miljoen (2015: €158,2 miljoen) waarop offset-regelingen van toepassing zijn, maar waarvoor op basis van de 'ARN' geen saldering is toegestaan. Geldmiddelen, rekeningcourantkredieten banken, totaal activa en totaal verplichtingen nemen hierdoor in 2016 toe met € 38,4 miljoen (2015: € 158,2 miljoen). Accell heeft eind 2016 een groot deel van de uitstaande bedragen afgewikkeld; dit heeft geresulteerd in significant lagere balansstanden in vergelijking tot 2015.

De stelselwijziging leidt tot een verlenging van de balans, maar heeft voor 2015 en 2016 geen effect op het eigen vermogen van Accell Group of de financiële ratio's in de financieringsovereenkomst. Om deze reden vindt Accell Group de aanpassingen niet materieel en heeft derhalve geen additionele balans per 1 januari 2015 opgenomen.

3. Belangrijke grondslagen voor financiële verslaglegging

Accell Group heeft de hierna uiteengezette grondslagen voor financiële verslaggeving consistent toegepast voor alle gepresenteerde perioden in deze geconsolideerde jaarrekening.
Bepaalde vergelijkende bedragen in de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening zijn opnieuw gepresenteerd of geclassificeerd als gevolg van een wijziging in het voornemen om de uitgestelde belastingvorderingen en -schulden gelijktijdig af te wikkelen (zie toelichting 19 Uitgestelde belastingen) en een wijziging in de classificatie van bepaalde personeelskosten gedurende het lopende jaar (zie toelichting 2 Personeelskosten en 4 Overige bedrijfskosten). De vergelijkende bedragen in de informatie over de te rapporteren segmenten (toelichting 1. Operationele segmenten) zijn eveneens opnieuw gepresenteerd of geclassificeerd als gevolg van wijzigingen. Vanaf 2016 worden de deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode en het bijbehorende resultaat gealloceerd aan de operationele segmenten. De financiering daarentegen wordt niet meer gealloceerd aan de operationele segmenten.

A. Consolidatiegrondslagen

i. Bedrijfscombinaties

Accell Group verwerkt bedrijfscombinaties op basis van de overnamemethode per de datum waarop de zeggenschap overgaat naar de Accell Group. De voor de overname overgedragen vergoeding wordt in het algemeen gewaardeerd tegen reële waarde, evenals de verworven netto identificeerbare activa. Eventuele goodwill die hieruit voortvloeit, wordt jaarlijks getoetst op bijzondere waardeverminderingen. Eventuele boekwinst uit een voordelige koop wordt direct verwerkt in het resultaat. Transactiekosten worden verwerkt wanneer zij worden gemaakt, behalve als zij betrekking hebben op de uitgifte van vreemd- of eigenvermogens­instrumenten.

In de overgedragen vergoeding is geen bedrag begrepen voor de afwikkeling van bestaande relaties. Een dergelijk bedrag wordt in het algemeen verwerkt in het resultaat.

De reële waarde van een eventuele voorwaardelijke vergoeding wordt op overnamedatum opgenomen. Indien een verplichting om een voorwaardelijke vergoeding te betalen voldoet aan de definitie van een financieel instrument dat wordt geclassificeerd als eigen vermogen, vindt geen latere herwaardering plaats en wordt de afwikkeling verantwoord binnen het eigen vermogen. Als dit niet het geval is, wordt de voorwaardelijke vergoeding geherwaardeerd tegen reële waarde en worden wijzigingen in de reële waarde na eerste opname opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

ii. Dochterondernemingen

Dochterondernemingen zijn die entiteiten waarover Accell Group zeggenschap heeft. Accell Group heeft zeggenschap over een entiteit indien zij op basis van haar betrokkenheid bij de entiteit is blootgesteld aan, dan wel recht heeft op, variabele rendementen en het vermogen heeft die rendementen te beïnvloeden aan de hand van haar zeggenschap over de entiteit. De jaarrekeningen van dochterondernemingen zijn in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen vanaf de datum waarop voor het eerst sprake is van zeggenschap tot aan het moment waarop de zeggenschap eindigt.

iii. Verlies van zeggenschap

Indien Accell Group de zeggenschap over een dochteronderneming verliest, worden de activa en verplichtingen en eventueel hiermee samenhangende minderheidsbelangen en andere eigenvermogenscomponenten niet langer in de balans verantwoord. De eventueel behaalde boekwinst of het boekverlies wordt opgenomen in de winst of het verlies. Indien Accell Group een belang behoudt in de voormalige dochteronderneming, wordt dat vanaf het moment van het verlies van zeggenschap gewaardeerd tegen reële waarde.

iv. Belangen in deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode

De belangen van Accell Group in deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode bestaan uit belangen in geassocieerde deelnemingen en een joint-venture.

Geassocieerde deelnemingen zijn die entiteiten waarin Accell Group invloed van betekenis heeft op het financiële en operationele beleid, maar waarover zij geen zeggenschap heeft. Een joint-venture is een overeenkomst waarover Accell Group gezamenlijke zeggenschap uitoefent, en waarbij Accell Group eerder rechten heeft ten aanzien van de netto-activa van de overeenkomst dan rechten ten aanzien van de activa en verplichtingen ten aanzien van de schulden.

Geassocieerde deelnemingen en joint-ventures waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, worden verantwoord op basis van de ‘equity’-methode en worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen kostprijs. In die kostprijs van de deelneming zijn de transactie­kosten inbegrepen. Na de eerste verwerking bevat de geconsolideerde jaarrekening het aandeel van Accell Group in de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode, tot aan de datum waarop voor het laatst sprake is van invloed van betekenis of gezamenlijke zeggenschap.

v. Eliminatie van transacties bij consolidatie

Intragroepssaldi en -transacties, alsmede eventuele niet-gerealiseerde winsten en verliezen uit intragroepstransacties worden geëlimineerd. Niet-gerealiseerde winsten uit hoofde van transacties met deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode worden geëlimineerd naar rato van het belang dat Accell Group in de deelneming heeft. Niet-gerealiseerde verliezen worden op dezelfde wijze geëlimineerd als niet-gerealiseerde winsten, maar alleen voor zover er geen aanwijzing is voor een bijzondere waardevermindering.

B. Opbrengsten

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt wanneer de significante risico’s en voordelen van het eigendom zijn overgedragen aan de klant, inning van de vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee verband houdende kosten en eventuele retouren van goederen betrouwbaar kunnen worden ingeschat, er geen sprake is van voortgezette betrokkenheid bij de goederen, en de omvang van de opbrengsten betrouwbaar kan worden bepaald. Opbrengsten worden gewaardeerd na aftrek van retouren, handels- en volumekortingen.

Het moment van overdracht van risico’s en voordelen varieert afhankelijk van de specifieke voorwaarden van de verkoopovereenkomst. Voor de verkoop van fietsen, onderdelen en accessoires vindt de overdracht doorgaans plaats op het moment dat het product is afgeleverd bij de opslagruimte van de klant; voor sommige internationale leveringen vindt de overdracht echter plaats op het moment dat de goederen bij de betreffende vervoerder zijn ingeladen. Voor dergelijke producten heeft de klant over het algemeen geen recht op retournering.

C. Financieringsbaten en -lasten

De financieringsbaten en -lasten van Accell Group omvatten het volgende:

 • rentebaten;
 • rentelasten;
 • bankkosten;
 • dividendopbrengsten;
 • valutakoerswinsten en -verliezen op financiële activa en financiële verplichtingen;
 • winst op de herwaardering naar reële waarde van een reeds bestaand belang in een overgenomen partij;
 • (terugneming van) bijzondere waardeverminderingsverliezen op financiële activa (anders dan handelsvorderin­gen).

Rentebaten of -lasten worden verwerkt op basis van de effectieve-rentemethode. Dividendopbrengsten worden verwerkt in het resultaat op het moment dat het recht van Accell Group op ontvangst wordt gevestigd.

D. Vreemde valuta

i. Transacties in vreemde valuta

Transacties luidend in vreemde valuta worden naar de betreffende functionele valuta van de groepsmaatschappijen omgerekend tegen de geldende wisselkoersen op de transactiedata.

In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden op balansdatum naar de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoersen. In vreemde valuta luidende niet-monetaire activa en verplichtingen die tegen reële waarde worden gewaardeerd, worden naar de functionele valuta omgerekend tegen de wisselkoersen die golden op de data waarop de reële waarden werden bepaald. In vreemde valuta luidende niet-monetaire activa en verplichtingen die op basis van historische kosten worden gewaardeerd, worden niet opnieuw omgerekend.

Valutakoersverschillen worden in de regel opgenomen in het resultaat. Echter, valutakoers­verschillen die optreden bij de omrekening van in aanmerking komende kasstroomafdekkingen, voor zover de afdekking effectief is, worden verwerkt in niet-gerealiseerde resultaten.

ii. Buitenlandse bedrijfsactiviteiten

De activa en verplichtingen van buitenlandse activiteiten, met inbegrip van goodwill en bij overnames opgetreden reële-waardecorrecties, worden in euro’s omgerekend tegen de geldende wisselkoersen op verslagdatum. De opbrengsten en kosten van buitenlandse bedrijfsactiviteiten worden in euro’s omgerekend tegen de wisselkoersen op de transactiedata.

Valutakoersverschillen worden opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten en worden verwerkt in de reserve omrekeningsverschillen, behalve voor zover het valutakoersverschil wordt toegerekend aan minderheidsbelangen.

Indien een buitenlandse activiteit geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, zodanig dat Accell Group de zeggenschap, invloed van betekenis dan wel gezamenlijke zeggenschap verliest, wordt het in verband met deze buitenlandse activiteit cumulatieve  bedrag in de reserve omrekenings­verschillen overgeboekt naar het resultaat als onderdeel van de winst of het verlies op de verkoop. Indien Accell Group slechts een deel van het belang in een dochter verkoopt terwijl Accell Group wel zeggenschap houdt, wordt het betreffende evenredige aandeel in het cumulatieve bedrag toegerekend aan minderheidsbelangen. Indien Accell Group slechts een deel van het belang in een geassocieerde deelneming of joint-venture verkoopt terwijl Accell Group wel invloed van betekenis of gezamenlijke zeggenschap houdt, wordt het betreffende evenredige aandeel in het cumulatieve bedrag overgeboekt naar het resultaat.

Wanneer de afwikkeling van een monetaire post die te ontvangen is van of te betalen is aan een buitenlandse activiteit niet gepland noch waarschijnlijk is in de voorzienbare toekomst, worden de valutakoersverschillen op een dergelijke monetaire post beschouwd als onderdeel van de netto-investering in de buitenlandse activiteit. Dienovereenkomstig worden deze valutakoersverschillen opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten en verwerkt in de reserve omrekeningsverschillen.

iii. Afdekking van netto-investering in buitenlandse activiteiten

Accell Group past geen hedge accounting toe op de valutakoersverschillen die ontstaan bij omrekening van de functionele valuta van de buitenlandse activiteit naar de functionele valuta van Accell Group (de euro). 

E. Personeelsbeloningen

i. Kortetermijnpersoneelsbeloningen

Kortetermijnpersoneelsbeloningen worden verwerkt als kosten wanneer de daarmee verband houdende dienst wordt verricht. Er wordt een verplichting verwerkt voor het bedrag dat naar verwachting zal worden betaald als Accell Group een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft om dit bedrag te betalen als gevolg van verrichte diensten door de werknemer en de verplichting betrouwbaar kan worden bepaald.

ii. Op aandelen gebaseerde betalingstransacties

De reële waarde op toekenningsdatum van in eigen-vermogensinstrumenten afgewikkelde, op aandelen gebaseerde betalingstransacties aan personeelsleden wordt in het algemeen opgenomen als een personeelslast, met een overeenkomstige verhoging van het eigen vermogen, verdeeld over de periode waarin de werknemers onvoorwaardelijk recht krijgen op de betalingen. Het als last op te nemen bedrag wordt aangepast voor het aantal betalingen waarbij naar verwachting zal worden voldaan aan de betreffende dienstverleningsvoorwaarden en niet-marktgerelateerde voorwaarden van onvoorwaardelijk worden, zodanig dat het uiteindelijk als last opgenomen bedrag is gebaseerd op het aantal betalingen waarbij op de datum waarop de toekenning onvoorwaardelijk wordt daadwerkelijk is voldaan aan de betreffende voorwaarden.

iii. Toegezegde-bijdrageregelingen

Verplichtingen in verband met bijdragen aan toegezegde-bijdrageregelingen worden verwerkt als kosten wanneer de gerelateerde prestaties worden verricht. Vooruitbetaalde bijdragen worden opgenomen als actief voor zover een terugbetaling in contanten of een verlaging van toekomstige betalingen beschikbaar is.

iv. Toegezegd-pensioenregelingen

De nettoverplichting van Accell Group uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen wordt voor iedere regeling afzonderlijk berekend door een schatting te maken van de pensioenaanspraken die werknemers hebben opgebouwd in de verslagperiode en voorgaande perioden, waarbij dat bedrag contant wordt gemaakt en verminderd met de reële waarde van de fondsbeleggingen.

De berekening van de toegezegd-pensioenverplichtingen wordt jaarlijks uitgevoerd door een gekwalificeerde actuaris volgens de ‘projected unit credit’-methode. Wanneer de berekening resulteert in een potentieel actief voor Accell Group, wordt de opname van het actief beperkt tot een de contante waarde van economische voordelen beschikbaar in de vorm van eventuele toekomstige terugstortingen door het fonds of lagere toekomstige pensioenpremies. Bij de berekening van de contante waarde van economische voordelen wordt rekening gehouden met eventuele minimum financieringsverplichtingen die van toepassing zijn.

Herwaarderingen van de netto toegezegd-pensioenverplichting, die bestaat uit actuariële winsten en verliezen, het rendement op fondsbeleggingen (exclusief rente), worden direct verwerkt in niet-gerealiseerde resultaten. Accell Group bepaalt de nettorentelast (-bate) op de netto toegezegd-pensioenverplichting (actief) over de verslagperiode door de disconteringsvoet die is gebruikt voor het bepalen van de toegezegd-pensioenverplichting aan het begin van het jaar, toe te passen op de toenmalige netto toegezegd-pensioenverplichting (actief), rekening houdend met eventuele wijzigingen in de netto toegezegd-pensioenverplichting (actief) gedurende de periode als gevolg van bijdragen en uitkeringen. Nettorentelasten en overige lasten met betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen worden verwerkt in het resultaat.

Wanneer de pensioenaanspraken uit hoofde van een regeling worden gewijzigd of wanneer een regeling wordt ingeperkt, wordt de daaruit voortvloeiende wijziging in aanspraken met betrekking tot verstreken diensttijd of de winst of het verlies op die inperking direct verwerkt in het resultaat. Accell Group verantwoordt winsten of verliezen op de afwikkeling van een toegezegd-pensioenregeling op het moment dat de afwikkeling plaatsvindt.

v. Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

De nettoverplichting van Accell Group uit hoofde van overige langetermijnpersoneelsbeloningen betreft het bedrag aan aanspraken die werknemers hebben opgebouwd in ruil voor hun diensten in de verslagperiode en voorgaande perioden. Deze aanspraken worden gedisconteerd om de contante waarde te bepalen. Herwaarderingen worden verwerkt in het resultaat in de periode waarin zij optreden.

F. Winstbelastingen

Winstbelastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en terug te ontvangen winstbelastingen en uitgestelde winstbelastingen. Winstbelastingen worden in het resultaat verwerkt, behalve voor zover deze betrekking hebben op een bedrijfscombinatie of op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen of in niet-gerealiseerde resultaten worden opgenomen.

i. Actuele winstbelastingen

De actuele winstbelastingen omvatten de verwachte te betalen of terug te ontvangen belastingen over de fiscale winst of verlies over het boekjaar, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde of terug te ontvangen belastingen. Het bedrag van de actuele winstbelastingen wordt bepaald op basis van de beste schatting van de belastingbate of -last, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele onzekerheid met betrekking tot winstbelastingen. De actuele winstbelasting wordt berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten. De actuele winstbelasting omvat tevens eventuele belastingen voortvloeiend uit dividenden.

Actuele belastingvorderingen en -verplichtingen worden uitsluitend gesaldeerd als aan bepaalde criteria wordt voldaan.

ii. Uitgestelde winstbelastingen

Uitgestelde winstbelastingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarden van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarden van die posten. Uitgestelde belastingverplichtingen worden niet opgenomen voor:

 • tijdelijke verschillen die verband houden met de eerste opname van activa of verplichtingen bij een transactie die geen bedrijfscombinatie betreft en die noch de commerciële noch de fiscale winst of verlies beïnvloedt;
 • tijdelijke verschillen die verband houden met deelnemingen in dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures, voor zover Accell Group in staat is het tijdstip van afloop van deze tijdelijke verschillen te bepalen en het waarschijnlijk is dat ze niet zullen worden afgewikkeld in de voorzienbare toekomst; en
 • belastbare tijdelijke verschillen die voortvloeien uit de eerste opname van goodwill.

Uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor onbenutte fiscale verliezen, ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden en aftrekbare tijdelijke verschillen, voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen komen waartegen deze kunnen worden afgezet. Uitgestelde belastingvorderingen worden op iedere verslagdatum beoordeeld en worden verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd; dergelijke verlagingen worden teruggeboekt zodra het waarschijnlijk is dat in de toekomst belastbare winsten weer toenemen.

Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen worden op iedere verslagdatum opnieuw beoordeeld en worden opgenomen zodra het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zijn, waartegen ze kunnen worden gebruikt.

Uitgestelde winstbelastingen worden gewaardeerd op basis van de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn bij afloop van de tijdelijke verschillen, op basis van belastingtarieven die op de verslagdatum zijn vastgesteld of materieel zijn vastgesteld. De waardering van uitgestelde winstbelastingen weerspiegelt de fiscale gevolgen die voortvloeien uit de wijze waarop Accell Group aan het eind van de verslagperiode verwacht de boekwaarde van haar activa en verplichtingen te realiseren of af te wikkelen.

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden uitsluitend gesaldeerd als aan bepaalde criteria wordt voldaan.

G. Voorraden

De voorraden worden opgenomen tegen kostprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. De kostprijs van de voorraden is gebaseerd op het ‘eerst in, eerst uit’-beginsel (fifo). De kostprijs van goederen in bewerking en voorraden gereed product omvat een redelijk deel van de indirecte kosten op basis van de normale productiecapaciteit.

H. Materiële vaste activa

i. Verwerking en waardering

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. Een winst of verlies op de afstoting van een materieel vast actief wordt verwerkt in het resultaat (afschrijvingslasten).

ii. Afschrijvingen

Afschrijving wordt berekend teneinde de kosten van materiële vaste activa minus hun geschatte restwaarde lineair af te schrijven over hun geschatte gebruiksduur. Afschrijvingen worden ten laste van het resultaat gebracht. Op grond wordt niet afgeschreven.

De geschatte gebruiksduur voor de belangrijkste materiële vaste activa is als volgt:

Bedrijfsgebouwen 40 jaar        
Machines en overige activa 3 - 12 jaar        

 

Afschrijvingsmethoden, gebruiksduren en restwaarden worden op iedere verslagdatum opnieuw beoordeeld en, indien noodzakelijk, aangepast.

I. Immateriële activa en goodwill

i. Verwerking en waardering

Goodwill

Goodwill die voortvloeit uit de verwerving van dochterondernemingen wordt gewaardeerd tegen kostprijs minus cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Handelsmerken

Handelsmerken, die veelal voortvloeien uit de verwerving van dochterondernemingen, worden gewaardeerd tegen kostprijs minus cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De overgenomen handelsmerken bevinden zich in het midden- en hogere marktsegment met een veelal lange historie en traditie in de lokale en internationale markten waarin ze opereren. De levensduur van de handelsmerken is onbepaald; gebaseerd op een analyse van alle relevante factoren is er geen voorzienbare beperking aan de periode waarover de handelsmerken verwacht worden kasstromen te genereren voor Accell Group.

Onderzoek en ontwikkeling

Uitgaven voor onderzoeksactiviteiten worden verwerkt in het resultaat wanneer zij worden gedaan. Uitgaven voor ontwikkelingsactiviteiten worden alleen geactiveerd als de uitgaven betrouwbaar kunnen worden bepaald, het product of proces technisch en commercieel haalbaar is, toekomstige economische voordelen waarschijnlijk zijn en Accell Group van plan is en over voldoende middelen beschikt om de ontwikkeling te voltooien en het actief te gebruiken of te verkopen. Andere ontwikkelingskosten worden verwerkt in het resultaat wanneer zij worden gemaakt. Na de eerst opname worden geactiveerde ontwikkelingskosten gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve amortisaties en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Overige immateriële activa

De overige door Accell Group verworven immateriële activa (met inbegrip van klantenbestanden, licenties en patenten) met een eindige gebruiksduur worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve amortisaties en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

ii. Uitgaven na eerste opname

Uitgaven na eerste opname worden uitsluitend geactiveerd wanneer hierdoor de toekomstige economische voordelen toenemen die zijn besloten in het specifieke actief waarop de uitgaven betrekking hebben. Alle overige uitgaven, inclusief uitgaven voor intern gegenereerde goodwill en handelsmerken, worden verwerkt in het resultaat wanneer zij worden gedaan.

iii. Amortisatie

Amortisatie wordt berekend teneinde de kosten van immateriële activa minus hun geschatte restwaarde lineair af te schrijven over hun geschatte gebruiksduur. Amortisaties worden in het algemeen verwerkt in het resultaat. Op goodwill en handelsmerken wordt niet afgeschreven.

De geschatte gebruiksduur luidt als volgt:

Klantbestanden 10 - 20 jaar        
Licenties                            10 jaar        
Patenten                  5 jaar        
Software             3 - 5 jaar        
Ontwikkelingskosten 3 - 5 jaar        

 

Afschrijvingsmethoden, gebruiksduren en restwaarden worden op iedere verslagdatum opnieuw beoordeeld en, indien noodzakelijk, aangepast.

J. Financiële instrumenten

Accell Group classificeert niet-afgeleide financiële activa in de volgende categorieën: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het resultaat, tot einde looptijd aangehouden financiële activa, en leningen en vorderingen.

Accell Group classificeert niet-afgeleide financiële verplichtingen in de volgende categorieën: financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst of het verlies, en overige financiële verplichtingen.

i. Niet-afgeleide financiële activa en financiële verplichtingen – verwerken en niet langer verwerken

Accell Group verwerkt leningen en vorderingen initieel op de datum waarop ze ontstaan. Alle overige financiële activa en financiële verplichtingen worden initieel verwerkt op de transactiedatum waarop de betreffende entiteit van Accell Group partij wordt in de contractuele bepalingen van het instrument.

Accell Group neemt een financieel actief niet langer op in de balans als de contractuele rechten op de kasstromen uit het actief aflopen, of als Accell Group de contractuele rechten op de ontvangst van de kasstromen uit het financieel actief overdraagt door middel van een transactie waarbij nagenoeg alle aan het eigendom van dit actief verbonden risico’s en voordelen worden overgedragen. Indien Accell Group een belang behoudt of creëert in de overgedragen financiële activa, dan wordt dit belang afzonderlijk als actief of verplichting opgenomen.

Accell Group neemt een financiële verplichting niet langer op in de balans als de contractuele verplichtingen worden kwijtgescholden of geannuleerd, of verlopen.

Financiële activa en verplichtingen worden gesaldeerd en het resulterende nettobedrag wordt in de balans gepresenteerd uitsluitend indien Accell Group een wettelijk afdwingbaar recht heeft op deze saldering en indien zij voornemens is om af te wikkelen op nettobasis dan wel het actief en de verplichting gelijktijdig af te wikkelen.

ii. Niet-afgeleide financiële activa – waardering

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het resultaat

Een financieel actief wordt geclassificeerd als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het resultaat indien het wordt aangehouden voor handelsdoeleinden of als het bij eerste opname als zodanig is aangemerkt. Direct toerekenbare transactiekosten worden verwerkt in het resultaat wanneer zij worden gemaakt. Financiële activa die zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het resultaat, worden gewaardeerd tegen reële waarde en eventuele wijzigingen daarin, inclusief eventuele rente of dividend, worden verantwoord in het resultaat.

Tot einde looptijd aangehouden financiële activa

Deze activa worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde plus eventuele direct toerekenbare transactiekosten. Na eerste opname worden ze gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode.

Leningen en vorderingen

Deze activa worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde plus eventuele direct toerekenbare transactiekosten. Na eerste opname worden ze gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode.

iii. Niet-afgeleide financiële verplichtingen – waardering

Niet-afgeleide financiële verplichtingen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde minus eventuele direct toerekenbare transactiekosten. Na eerste opname worden deze verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode.

iv. Afgeleide financiële instrumenten en hedge accounting

Accell Group maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) om de valuta- en renterisico’s af te dekken. Afgeleide financiële instrumenten worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde; eventuele direct toerekenbare transactiekosten worden verwerkt in het resultaat wanneer zij worden gemaakt. Na de eerste opname worden afgeleide financiële instrumenten tegen reële waarde gewaardeerd, en eventuele wijzigingen daarin worden in het algemeen verwerkt in het resultaat.

Kasstroomafdekkingen

Wanneer een afgeleid financieel instrument is aangewezen voor de afdekking van de variabiliteit van kasstromen, wordt het effectieve deel van de veranderingen in de reële waarde van het afgeleide financiële instrument verwerkt in niet-gerealiseerde resultaten en geaccumuleerd in de afdekkingsreserve. Het eventuele niet-effectieve deel van de veranderingen in de reële waarde van het afgeleide financiële instrument wordt direct verwerkt in het resultaat.

Het in eigen vermogen geaccumuleerde bedrag wordt opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten en overgeboekt naar het resultaat in dezelfde periode of periodes dat de afgedekte positie van invloed is op het resultaat. Indien de afdekking tot de opname van een niet-financieel actief of niet-financiële verplichting leidt, wordt het in eigen vermogen geaccumuleerde bedrag overgeboekt in de eerste kostprijs van het bijbehorende actief of verplichting (IAS 39.98b).

Indien een afdekkingsinstrument niet langer voldoet aan de voorwaarden voor hedge accounting, afloopt, wordt verkocht, wordt beëindigd, wordt uitgeoefend, of indien de aanwijzing wordt ingetrokken, wordt hedge accounting prospectief beëindigd. Indien niet langer wordt verwacht dat de verwachte transactie zal plaatsvinden, wordt het in het eigen vermogen geaccumuleerde bedrag overgeboekt naar het resultaat.

v. Aandelenkapitaal

Gewone aandelen

De marginale kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de uitgifte van gewone aandelen, na aftrek van eventuele belastingeffecten, worden in mindering gebracht op het eigen vermogen. Winstbelastingen over transactiekosten van eigen-vermogenstransacties worden verwerkt in overeenstemming met IAS 12.

K. Bijzondere waardeverminderingen

i. Niet-afgeleide financiële activa

Financiële activa die niet zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het resultaat, met inbegrip van deelnemingen die worden verwerkt volgens de ‘equity’-methode, worden op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat zij een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan.

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering zijn onder meer:

 • het niet nakomen van betalingsverplichtingen door of achterstallige betalingen bij een debiteur;
 • herstructurering van een aan Accell Group toekomend bedrag onder voorwaarden die Accell Group anders niet zou hebben overwogen;
 • aanwijzingen dat een debiteur failliet zal gaan;
 • nadelige veranderingen in de betalingsstatus van debiteuren.

Daarnaast geldt voor een belegging in eigenvermogensinstrumenten dat een significante of langdurige daling van de reële waarde ervan tot onder de kostprijs een objectieve aanwijzing is van een bijzondere waardevermindering.

Tegen geamortiseerde kosten gewaardeerde financiële activa

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van deze activa worden door Accell Group zowel op het niveau van individuele activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van alle individueel significante activa wordt individueel beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Activa waarvan is vastgesteld dat deze niet individueel onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering, worden vervolgens collectief beoordeeld op een eventuele bestaande bijzondere waardevermindering die nog niet op individueel niveau kan worden vastgesteld. Activa die niet individueel significant zijn, worden eveneens collectief beoordeeld op een eventuele bijzondere waardevermindering. Collectieve beoordeling wordt verricht door samenvoeging van activa met vergelijkbare risicokenmerken.

Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt Accell Group historische trends met betrekking tot het tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als Accell Group van oordeel is dat de huidige economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rentevoet van het actief. Verliezen worden verwerkt in het resultaat en worden tot uitdrukking gebracht in een voorzieningsrekening. Indien Accell Group van oordeel is dat er geen realistische vooruitzichten zijn op het realiseren van het actief, worden de desbetreffende bedragen afgewaardeerd. Als het bedrag van het bijzondere waardeverminderingsverlies afneemt en deze afname objectief kan worden gerelateerd aan een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden na de verwerking van het bijzondere waardeverminde­ringsverlies in het resultaat, dan wordt het eerder verwerkte bijzondere waardeverminderings­verlies teruggenomen via het resultaat.

Deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode worden bepaald door vergelijking van de realiseerbare waarde van de deelneming met zijn boekwaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt verwerkt in het resultaat, en wordt teruggenomen in geval van een positieve verandering in de schattingen die worden gebruikt ter bepaling van de realiseerbare waarde.

ii. Niet-financiële activa

Op iedere verslagdatum wordt de boekwaarde van de niet-financiële activa van Accell Group, uitgezonderd voorraden en uitgestelde belasting­vorderingen, opnieuw bezien om te bepalen of er aanwijzingen zijn voor bijzondere waarde­verminderingen. Indien dergelijke aanwijzingen bestaan, wordt een schatting gemaakt van de realiseerbare waarde van het actief. Van goodwill en handelsmerken wordt ieder jaar een schatting gemaakt van de realiseerbare waarde.

Voor de toetsing op bijzondere waardeverminderingen worden activa samengevoegd in de te onderscheiden groep activa die uit voortgezet gebruik kasstromen genereert die in hoge mate onafhankelijk zijn van de inkomende kasstromen van andere activa of kasstroomgenererende eenheden. De in een bedrijfscombinatie verworven goodwill wordt toegerekend aan (groepen van) kasstroomgenererende eenheden die naar verwachting zullen profiteren van de synergievoordelen van de combinatie.

De realiseerbare waarde van een actief of een kasstroomgenererende eenheid is de hoogste van de bedrijfswaarde en de reële waarde minus verkoopkosten. Bij het bepalen van de bedrijfswaarde wordt de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen berekend met behulp van een disconterings­voet vóór belasting die een afspiegeling is van zowel de actuele marktinschattingen van de tijdswaarde van geld als van de specifieke risico's met betrekking tot het actief of de kasstroomgenererende eenheid.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt verwerkt als de boekwaarde van een actief of de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort, hoger is dan de geschatte realiseerbare waarde. Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden verwerkt in het resultaat. Zij worden eerst in mindering gebracht op de boekwaarde van eventueel aan de kasstroomgenererende eenheid toegerekende goodwill en vervolgens naar rato in mindering gebracht op de boekwaardes van de overige activa van de kasstroomgenererende eenheid.

Bijzondere waardeverminderingsverliezen met betrekking tot goodwill worden niet teruggenomen. Voor andere activa wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies uitsluitend teruggenomen voor zover de boekwaarde van het actief niet hoger wordt dan de boekwaarde, na aftrek van afschrijvingen of amortisatie, die zou zijn vastgesteld als geen bijzonder waardeverminderingsverlies was opgenomen.

L. Voorzieningen

Voorzieningen worden bepaald door de verwachte toekomstige kasstromen contant te maken op basis van een disconteringsvoet vóór belasting die een afspiegeling is van de actuele marktinschattingen van de tijdswaarde van geld en van de specifieke risico’s met betrekking tot de verplichting. De oprenting van de voorziening wordt verwerkt als financieringslast.

4. Nog niet toegepaste nieuwe standaarden en interpretaties

Een aantal nieuwe standaarden is pas van kracht voor boekjaren die beginnen na 1 januari 2016 en vervroegde toepassing is toegestaan. Accell Group heeft echter bij het opstellen van deze geconsolideerde jaarrekening de volgende nieuwe en aangepaste standaarden niet toegepast:

 • IFRS 9 Financiële Instrumenten (van kracht vanaf het jaar eindigend 31 december 2018); en
 • IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten (van kracht vanaf het jaar eindigend 31 december 2018); en
 • IFRS 16 Leases (van kracht vanaf het jaar eindigend 31 december 2019).

De nieuwe standaarden IFRS 9 ‘Financiële Instrumenten’ en IFRS 15 ‘Opbrengsten uit contracten met klanten’ hebben naar verwachting geen materiële impact op waardering en classificatie van de activa en verplichtingen, de winst- en verliesrekening of kasstromen van Accell Group. IFRS 16 ‘Leases’, de vervangende standaard voor IAS 17 ‘Leases’, zal primair de verslaggeving van leaseovereenkomsten beïnvloeden, en zal resulteren in het verwerken van bijna alle leaseovereenkomsten op de balans.

5.7 Toelichtingen

1.  Operationele segmenten

Accell Group onderscheidt de operationele segmenten Fietsen en Fietsonderdelen en -accessoires. Het rendements- en risicoprofiel per segment wordt bepaald door de aard van de activiteiten en producten die worden voortgebracht.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van informatie over elk van de te rapporteren segmenten. Het resultaat voor rente en belastingen wordt gebruikt om de performance te meten, omdat het management deze informatie het meest relevant acht voor de beoordeling van de resultaten van de segmenten ten opzichte van andere entiteiten die in deze sectoren actief zijn.

A. Informatie over de te rapporteren segmenten

  Fietsen Fietsonderdelen en -accessoires
  2016 2015 2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Externe opbrengsten 785.536 719.021 262.616 267.381
Opbrengst uit transacties tussen segmenten 32.243 25.825 19.958 22.033
Segmentopbrengsten 817.779 744.846 282.574 289.414
Segmentwinst (-verlies) vóór rente en belastingen 1) 56.385 60.537 17.493 15.622
Afschrijvingen en amortisatie 7.350 6.916 2.901 2.529
Aandeel resultaat deelnemingen verwerkt volgens 'equity'-methode 571 282 - -1.212
Te rapporteren activa van segment 1) 537.171 549.078 146.508 170.834
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 6.947 4.981 - -
Investeringsuitgaven 9.876 6.883 1.639 5.036
Te rapporteren verplichtingen van segment 1) 187.126 165.314 33.865 35.070
1) De vergelijkende cijfers zijn aangepast voor presentatiedoeleinden. Voor de toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar de belangrijke grondslagen voor financiële verslaglegging.

B. Aansluiting van informatie over de te rapporteren segmenten

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
i. Opbrengsten    
Totale opbrengsten van de te rapporteren segmenten 1.100.353 1.034.260
Eliminatie opbrengsten tussen segmenten -52.201 -47.858
Geconsolideerde opbrengsten 1.048.152 986.402
 
ii. Resultaat voor belastingen    
Totale winst (verlies) vóór rente en belastingen van de te rapporteren segmenten 1) 73.878 76.159
Niet-toegerekende bedragen:    
- Rentebaten 679 616
- Rentelasten (incl. financieiringslasten) -8.952 -9.689
- Overige bedrijfslasten -12.910 -18.555
Geconsolideerde winst (verlies) vóór belastingen 52.695 48.531
 
iii. Activa    
Totale activa van de te rapporteren segmenten 1) 683.679 719.912
Overige niet-toegerekende bedragen 1) 58.134 170.072
Geconsolideerde totale activa 741.813 889.984
 
iv. Verplichtingen    
Totale passiva van de te rapporteren segmenten 1) 220.991 200.384
Overige niet-toegerekende bedragen 1) 201.442 383.659
Geconsolideerde totale passiva 422.433 584.043
1) De vergelijkende cijfers zijn aangepast voor presentatiedoeleinden. Voor de toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar de belangrijke grondslagen voor financiële verslaglegging.

 

Geografische informatie

De geografische segmenten zijn gebaseerd op de fysieke plaats van de activa. De in de geografische segmenten gerapporteerde verkopen aan externe klanten is gebaseerd op de geografische locatie van de klanten. 

  Netto-omzet Vaste activa 1)
  2016 2015 2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Nederland 223.608 222.366 33.792 31.677
Duitsland 265.937 227.271 50.394 50.188
Overig Europa 404.719 367.634 73.556 72.249
Noord-Amerika 118.577 138.308 14.787 13.265
Overige landen 35.311 30.823 10.588 10.618
Totaal 1.048.152 986.402 183.117 177.997
1) De vaste activa bevatten conform IFRS 8.33b geen belastingvorderingen en pensioenvorderingen

 

2.  Personeelskosten

De personeelskosten zijn als volgt samengesteld:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Lonen en salarissen 96.457 97.849
Sociale lasten 13.649 13.600
Pensioenpremies 6.344 5.305
Winstdeling 985 2.211
Op aandelen gebaseerde beloningen 464 355
Overige personeelskosten 1) 3.882 3.574
Personeelskosten 121.781 122.894
1) De vergelijkende cijfers 2015 zijn gewijzigd vanwege een presentatiecorrectie van overige bedrijfskosten naar personeelskosten.

 

3.  Afschrijvingen

De afschrijvingslasten zijn als volgt samengesteld:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Afschrijvingslasten immateriële vaste activa 909 964
Bijzondere waardevermindering immateriële vaste activa 669 546
Afschrijvingslasten materiële vaste activa 8.770 8.575
Boekwinst bij verkoop materiële vaste activa -8 -27
Afschrijvingslasten 10.340 10.058

4.  Overige bedrijfskosten

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Verkoopkosten 65.754 65.179
Algemene en administratiekosten 18.245 20.810
Leasekosten en voorwaardelijke huurlasten 7.825 8.013
Onderzoeks-en ontwikkelingskosten 1.770 1.179
Overige 28.693 27.633
Overige bedrijfskosten 1) 122.287 122.814
1) De vergelijkende cijfers 2015 zijn gewijzigd vanwege een presentatiecorrectie van overige bedrijfskosten naar personeelskosten. Ook is de incidentele last Taiwan van € 4 miljoen opgenomen in de overige bedrijfskosten.

 

5.  Nettofinancieringslasten

De nettofinancieringslasten zijn als volgt samengesteld:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Rentebaten -679 -616
Rentelasten 7.502 7.650
Bankkosten 2.334 2.272
Valutakoersverschillen -884 -233
Nettofinancieringslasten 8.273 9.073Het beleid inzake rente- en valutarisico’s is opgenomen onder toelichting 22. Financiële instrumenten - reële waarde en risicobeheer.

6.  Belastingen

De belastingen verantwoord in de winst- en verliesrekening kunnen als volgt worden gespecificeerd:

  2016 2015 2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000 % %
 
Acute belastingen 18.973 17.085    
Latente belastingen 1.430 -840    
Belastingen in winst- en verliesrekening 20.403 16.245    
         
Belastingen op basis van gewogen gemiddelde toepasselijke tarief 13.158 12.108 25,0 24,9
Fiscaal niet-aftrekbare bedragen 1.259 1.411 2,4 2,9
Deelnemingsvrijstelling -199 -106 -0,4 -0,2
Voordeel uit belastingfaciliteiten -1.284 -1.029 -2,4 -2,1
Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen 5.214 4.988 9,9 10,3
Aanpassingen van acute belastingen inzake voorgaande jaren 465 -51 0,9 -0,1
Aanpassingen van latente belastingen inzake voorgaande jaren 1.790 -1.076 3,4 -2,2
Belastingen in winst- en verliesrekening 20.403 16.245 38,7 33,5


De effectieve belastingdruk betreft de gerapporteerde belastinglasten welke kunnen worden toegerekend aan het boekjaar, gedeeld door het resultaat voor belastingen. De effectieve belastingdruk in 2016 bedraagt 38,7% (2015: 33,5%). De belastingdruk wordt negatief beïnvloed door het niet verder activeren van fiscaal compensabele verliezen en het afwaarderen van compensabele verliezen in Noord-Amerika.

7.  Winst per aandeel

De berekening van de winst per aandeel en de verwaterde winst per aandeel is gebaseerd op de volgende gegevens:

  2016 2015
 
Winst t.b.v. winst per aandeel (nettowinst toekomend aan de aandeelhouders van Accell Group N.V.) € 32.292.400 € 32.286.000
     
Aantal uitstaande aandelen per ultimo 25.834.236 25.270.327
     
Gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen t.b.v. winst per aandeel 25.623.405 25.116.249
Mogelijk effect aandelenopties en voorwaardelijke aandelen op aandelenuitgifte 167.166 151.396
     
Gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen (verwaterd) 25.790.571 25.267.645
     
Gerapporteerde winst per aandeel € 1,26 € 1,29
Gerapporteerde winst per aandeel (verwaterd) € 1,25 € 1,28
     
Correctiefactor conform IAS33 1,0000 0,9792
     
Winst per aandeel boekjaar € 1,26 € 1,26
Winst per aandeel boekjaar (verwaterd) € 1,25 € 1,25


8.  Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

  Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en overige activa Totaal materiële vaste activa
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Verkrijgingsprijs
Stand per 1 januari 2015 65.234 105.258 170.492
Investeringen 445 10.084 10.529
Investeringen als gevolg van acquisities - 292 292
Desinvesteringen -920 -180 -1.100
Valuta omrekeningsverschillen 316 238 554
Stand per 1 januari 2016 65.075 115.692 180.767
Investeringen 1.157 10.441 11.598
Investeringen als gevolg van acquisities - - -
Desinvesteringen -5 -102 -107
Valuta omrekeningsverschillen -587 -233 -820
Stand per 31 december 2016 65.640 125.798 191.438
 
Cumulatieve afschrijvingen
Stand per 1 januari 2015 19.837 82.584 102.421
Afschrijvingen 1.198 7.377 8.575
Stand per 1 januari 2016 21.035 89.961 110.996
Afschrijvingen 1.236 7.534 8.770
Stand per 31 december 2016 22.271 97.495 119.766
 
Boekwaarde
Stand per 1 januari 2016 44.040 25.731 69.771
Stand per 31 december 2016 43.369 28.303 71.672

9.      Goodwill

Het verloop van de goodwill is als volgt:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
Kostprijs
Stand per 1 januari 60.495 57.867
Toevoegingen als gevolg van acquisities 315 1.021
Valuta omrekeningsverschillen 598 1.607
Stand per 31 december 61.408 60.495
Cumulatieve bijzondere waardeverminderingen
Stand per 1 januari 2.306 2.306
Bijzondere waardevermindering - -
Stand per 31 december 2.306 2.306
Boekwaarde
Stand per 1 januari 58.189 55.561
Stand per 31 december 59.102 58.189

 

De goodwill wordt jaarlijks aan een beoordeling van bijzondere waardevermindering onderworpen, of vaker als er indicaties zijn van een bijzondere waardevermindering. Ten behoeve van deze beoordeling wordt goodwill toegerekend aan kasstroomgenererende eenheden. Toerekening vindt plaats naar die (groep van) kasstroomgenererende eenheden die naar verwachting zullen profiteren van de bedrijfscombinatie waarin de goodwill is opgetreden. De kasstroomgenererende eenheden die bij de beoordeling worden gehanteerd sluiten aan bij de operationele segmenten.


De boekwaarde van de goodwill (met onbepaalde levensduur) is op segmentniveau als volgt verdeeld:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Fietsen 41.181 40.494
Fietsonderdelen en -accessoires 17.921 17.695
Stand per 31 december 59.102 58.189

 

De volgende belangrijke veronderstellingen zijn gehanteerd bij de bepaling van de bedrijfswaarde van de segmenten Fietsen en Fietsonderdelen en -accessoires en zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden in de specifieke markten en landen:

 • omzetontwikkeling, op basis van historisch gemiddelde van de laatste 3 jaar, voor Fietsen respectievelijk Fietsonderdelen en -accessoires van 10,0% (2015: 10,1%) respectievelijk van 5,4% (2015: 3,8%).
 • operationele marge, op basis van gemiddelde van de laatste 3 jaar of huidige jaar indien lager, voor Fietsen respectievelijk Fietsonderdelen en -accessoires van 6,8% (2015: 5,7%) respectievelijk van 4,5% (2015: 4,1%).
 • werkkapitaalontwikkeling, op basis van de historisch gemiddelde verhoudingsgetallen ten opzichte van de omzet in de laatste 3 jaar of huidige jaar indien beter, voor Fietsen respectievelijk Fietsonderdelen en -accessoires van 29,5% (2015: 34%) respectievelijk van 25,5% (2015: 27%).
 • een constante groeivoet van 1,4% (2015: 1,7%) is gehanteerd voor de raming van de oneindige kasstroom na de initiële periode van 5 jaar.
 • kasstromen worden verdisconteerd met een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet na belastingen van 7,6% (2015: 7,4%). De gehanteerde vermogenskostenvoet komt overeen met een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet voor belastingen van 9,8% (2015: 9,6%)

Uit de beoordeling van de bijzondere waardevermindering in 2016 blijkt dat er sprake is van een substantiële overwaarde van de goodwill. Accell Group is van mening dat veranderingen in de gehanteerde belangrijke veronderstellingen redelijkerwijs niet zullen leiden tot overschrijding van de boekwaarde ten opzichte van de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheden.

10.      Overige immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt:

  Handelsmerken Klanten- bestanden en licenties Overige Totale overige immateriële vaste activa
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Verkrijgingsprijs
Stand per 1 januari 2015 39.162 6.045 3.929 49.136
Investeringen - - 1.082 1.082
Investeringen als gevolg van acquisities - - - -
Valuta omrekeningsverschillen 2.671 -186 42 2.527
Stand per 1 januari 2016 41.833 5.859 5.053 52.745
Investeringen - - 1.225 1.225
Investeringen als gevolg van acquisities - - - -
Valuta omrekeningsverschillen 319 -192 27 154
Stand per 31 december 2016 42.152 5.667 6.305 54.124
Cumulatieve afschrijvingen
Stand per 1 januari 2015 2.804 562 2.813 6.179
Afschrijvingen - 396 568 964
(Terugneming van) Bijzondere waardevermindering 546 - - 546
Stand per 1 januari 2016 3.350 958 3.381 7.689
Afschrijvingen - 105 804 909
(Terugneming van) Bijzondere waardevermindering -73 742 - 669
Stand per 31 december 2016 3.277 1.805 4.185 9.267
Boekwaarde
Stand per 1 januari 2016 38.483 4.901 1.672 45.056
Stand per 31 december 2016 38.875 3.862 2.120 44.857


De handelsmerken per 31 december 2016 betreft de waardering van met name de merken Raleigh en Diamondback vanuit de overname van Raleigh Cycle (€ 24,4 miljoen) alsmede Ghost (€ 9,4 miljoen). Daarnaast zijn de merken van SBS, Brasseur, Hellberg, Currie en Van Nicholas gewaardeerd voor in totaal € 5,1 miljoen.

 

De boekwaarde van de handelsmerken (met onbepaalde levensduur) zijn op segmentniveau als volgt verdeeld:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Fietsen 38.375 37.983
Fietsonderdelen en -accessoires 500 500
Stand per 31 december 38.875 38.483


De handelsmerken worden jaarlijks aan een beoordeling van bijzondere waardevermindering onderworpen, of vaker als er indicaties zijn van een bijzondere waardevermindering. De belangrijkste uitgangspunten bij de beoordeling bestaan uit de gebudgetteerde verwachtingen ten aanzien van de omzet van de merken, de royaltyvergoedingen van de merken en de verdiscontering van kasstromen met een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet na belastingen van 7,6% (2015: 7,4%), welke overeenkomt met een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet voor belastingen van 9,8% (2015: 9,6%). Voor de handelsmerken die kasstromen genereren in Noord-Amerika is een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet na belastingen van 8,4% (2015: 8,3%) gehanteerd, welke overeenkomt met een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet voor belastingen van 9,6% (2015: 9,4%). Deze beoordeling heeft niet geleid tot een bijzondere waardeverminderingslast in 2016.

De klantenbestanden en licenties betreffen het klantenbestand van Comet, het Turkse dealernetwerk en een verlenging van een licentieovereenkomst. De levensduur van deze respectievelijke worden geschat op 20 jaar, 20 jaar en 10 jaar en worden vanaf 2015, 2012 en 2013 afgeschreven. Gedurende het jaar is een bijzondere waardeverminderingslast van € 0,6 miljoen verantwoord op een Finse klantenrelatie; als gevolg van een verandering van eigendom zijn de betreffende bedrijfsactiviteiten opgehouden.

De overige immateriële vaste activa betreffen kosten voor patenten en ontwikkeling, die met name verband houden met de ontwikkeling in elektrische fietsen en voor software.

De afschrijvingslasten en bijzondere waardeverminderingslasten worden in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de afschrijvingen.

 

11.      Deelnemingen

In de geconsolideerde jaarrekening 2016 zijn naast Accell Group N.V. te Heerenveen, tevens de financiële gegevens van de onderstaande vennootschappen opgenomen.

  Deelnemingspercentage
Geconsolideerde deelnemingen
Accell Bisiklet A.S., Manisa, Turkije 100%
Accell Hunland Kft, Toszeg, Hongarije 100%
Accell IT Services B.V., Heerenveen, Nederland 100%
Accell Nederland B.V., Heerenveen, Nederland 100%
Accell North America Inc, Kent, Washington, Verenigde Staten 100%
Accell Suisse AG, Alpnach Dorf, Zwitserland 100%
ATC Ltd (Taiwan Branch), Taipei, Taiwan 100%
Comet Distribuciones Commerciales S.L., Urnieta, Spanje 100%
Currie Tech Corp., Simi Valley, Californië, Verenigde Staten 100%
Cycle Services Nordic ApS, Odense, Denemarken 100%
Cycles Lapierre S.A.S., Dijon, Frankrijk 100%
Cycles France-Loire S.A.S., Saint-Cyprien, Frankrijk 100%
Delta Metal Technology Ltd, Shenzhen, China 100%
E. Wiener Bike Parts GmbH, Sennfeld, Duitsland 100%
Etablissement Th. Brasseur S.A., Luik, België 100%
Ghost-Bikes GmbH, Waldsassen, Duitsland 100%
Raleigh UK Ltd, Nottingham, Verenigd Koninkrijk 100%
Swissbike Vertriebs GmbH, Alpnach Dorf, Zwitserland 100%
Tunturi-Hellberg Oy Ltd, Turku, Finland 100%
Vartex AB, Varberg, Zweden 100%
Von Backhaus ApS, Odense, Denemarken 1) 100%
Winora Staiger GmbH, Sennfeld, Duitsland 100%
1) Von Backhaus ApS is vanaf april 2016 een geconsolideerde deelneming (voorheen een geassocieerde deelneming van 40%).


Deelnemingen met een zeer gering effect op de geconsolideerde jaarrekening zijn niet in bovenstaand overzicht opgenomen. Een volledige lijst van deelnemingen is gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

  2016 2015
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode
Jalaccell OÜ, Tallinn, Estland (i) 35% 35%
Babboe B.V., Utrecht, Nederland (ii) 38% 38%
Atala SpA, Monza, Italië (iii) 50% 50%
Raleigh SA (Pty) Ltd, Kensington, Zuid-Afrika (iv) 20% 20%
Beeline Bikes Inc., Delaware, Verenigde Staten van Amerika (v) 19% 0%
(i) Jalaccell OÜ is een joint venture van Accell Fitness Division B.V. opgezet ten behoeve van de assemblage en opslag van fitnessapparatuur.
(ii) Babboe B.V. is een geassocieerde deelneming die zich bezig houdt met de marketing en verkoop van bakfietsen.
(iii) Atala SpA is een joint venture die fietsen onder eigen merk ontwerpt en verkoopt.
(iv) Raleigh SA (Pty) Ltd is een geassocieerde deelneming die zich bezig houdt met de marketing en verkoop van fietsen.
(v) Beeline Bikes, Inc. is een geassocieerde deelneming die zich bezig houdt met de reparatie en verkoop van fietsen.


Deze deelnemingen hebben een strategisch karakter. De stemrechten zijn gelijk aan het procentuele gehouden belang.

Het verloop van de niet-geconsolideerde deelnemingen is als volgt:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Stand per 1 januari 4.981 4.991
Investering 1.516 -
Dividend -218 -292
Resultaat 571 282
Valuta omrekeningsverschillen 97 -
Stand per 31 december 6.947 4.981


Samengevatte financiële gegevens van het belang in de niet-geconsolideerde deelnemingen:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Totale activa 12.262 14.341
Totale verplichtingen 7.973 10.722
Totale omzet 24.222 20.132
Totaal aandeel resultaat en gerelateerde bijzondere waardeverminderingen 571 -930

 

12.      Voorraden  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Componenten ten behoeve van productie 145.460 164.374
Goederen in bewerking 2.882 3.091
Handelsgoederen en gereed product 173.210 171.219
Stand per 31 december 321.553 338.684


Gedurende 2016 heeft een afwaardering naar lagere opbrengstwaarde plaatsgevonden van € 5,2 miljoen (2015: € 3.3 miljoen). Per balansdatum zijn voorraden met een boekwaarde van circa € 16,6 miljoen (2015: € 10,5 miljoen) gewaardeerd tegen lagere netto-opbrengstwaarde. De voorraden bevatten daarnaast goederen onderweg ter waarde van € 62,2 miljoen (2015: €59,3 miljoen), waarvan Accell Group het economisch eigendom heeft verkregen en welke nog niet ontvangen zijn.

 

De kosten van voorraad die opgenomen zijn als last gedurende het boekjaar betreft € 778,9 miljoen (2015: € 719,2 miljoen).

13.      Handelsvorderingen


  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Handelsvorderingen 147.371 142.542
Voorziening voor bijzondere waardevermindering van vorderingen -9.516 -7.972
Stand per 31 december 137.855 134.570


De nominale waarde van de handelsvorderingen benadert de reële waarde. Handelsvorderingen zijn niet-rentedragend en hebben afhankelijk van het seizoen een betalingstermijn van 30-150 dagen. De voorziening voor bijzondere waardevermindering wordt bepaald middels een individuele beoordeling van vervallen handelsvorderingen. Het beleid inzake kredietrisico’s is opgenomen onder toelichting 22. Financiële instrumenten - reële waarde en risicobeheer.

14.      Geldmiddelen, kasequivalenten en rekeningcourantkredieten banken

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Geldmiddelen en kasequivalenten 49.421 172.479
Rekeningcourantkredieten banken -87.901 -185.844
Geldmiddelen en rekeningcourantkredieten banken in het kasstroomoverzicht -38.480 -13.365


Accell Group beschikt over een global cash-pooling programma. Zowel de geldmiddelen als de rekeningcourantkredieten banken bevatten €38,4 miljoen (2015: € 158,2 miljoen) waarop offset-regelingen van toepassing zijn. Op basis van een uitspraak van de IFRS Interpretations Committee (IFRIC) is saldering echter niet toegestaan.

 

15.      Eigen vermogen

Het geconsolideerde eigen vermogen is gelijk aan het enkelvoudige eigen vermogen. De toelichtingen en verloopoverzichten van het eigen vermogen zijn opgenomen in de enkelvoudige jaarrekening.

16.      Rentedragende leningen

Deze toelichting geeft informatie over de contractuele bepalingen en voorwaarden van de uitstaande rentedragende leningen en kredieten. Voor meer informatie over Accell Group’s blootstelling aan renterisico’s wordt verwezen naar toelichting 22. Financiële instrumenten - reële waarde en risicobeheer.


  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Bankleningen tegen onderpand 47.158 58.888
Overige bankleningen 15 75
Langlopende rentedragende verplichtingen 47.173 58.963
Kortlopend deel van bankleningen tegen onderpand 12.500 12.500
Kortlopend deel van overige bankleningen 69 141
Totaal kortlopend deel van de rentedragende leningen 12.569 12.641
Doorlopende kredietfaciliteit 49.050 115.000
Bankkredieten 87.901 185.844
Totaal overige rentedragende verplichtingen 136.951 300.844
Kortlopende rentedragende verplichtingen 149.520 313.485


In 2013 is Accell Group een financieringsovereenkomst aangegaan met een syndicaat van zes (internationale) banken voor een totale groepsfinanciering. De in het syndicaat deelnemende banken zijn ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, ING Bank, Rabobank, BNP Paribas en HSBC. De oorspronkelijke financiering bestond uit € 125 miljoen aan bankleningen en een doorlopende kredietfaciliteit van € 175 miljoen (werkkapitaalfinanciering), waarvan € 65 miljoen aan seizoensfaciliteit. In de periode 2015-2016 is de werkkapitaalfinanciering opgevoerd met € 50 miljoen uit de zogenaamde ‘accordeon faciliteit’ die onderdeel uitmaakt van de financieringsovereenkomst. Op een deel van de bankleningen wordt regulier € 12,5 miljoen per jaar afgelost.

De bestaande richtlijnen voor de financiële ratio's in de financieringsovereenkomst zijn:

 • Leverage ratio, die wordt bepaald door de nettoschuld te delen door de genormaliseerde EBITDA. De leverage ratio mag­ niet meer bedragen dan 2,25 (op kwartaalbasis).
 • Solvabiliteitsratio, die wordt bepaald door netto-activa gedeeld door balanstotaal, beiden gecorrigeerd voor immateriële vaste activa en de daaraan gerelateerde latente belastingen. De solvabiliteitsratio niet lager dan 30% mag zijn (op halfjaarsbasis).
 • Interest coverage ratio, die wordt bepaald door het resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) te delen door de netto­rentelasten en niet tussen 0 en 5,5 mag zijn (op kwartaalbasis).

 De nettoschuld betekent het totaal aan rentedragende leningen via banken en andere financiële instellingen, de doorlopende kredietfaciliteit en de rekeningcourantkredieten banken minus geldmiddelen en kasequivalenten.

EBITDA betekent het resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) vermeerderd met het bedrag van de amortisatie en afschrijvingen op activa en het aandeel in resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen. Genormaliseerde EBITDA betekent, met betrekking tot een bepaalde periode, de EBITDA in die periode gecorrigeerd voor:

 

 • inclusief EBITDA van een verworven onderneming gedurende de desbetreffende periode voor het deel van die periode ­voorafgaand aan het moment van acquisitie;
 • exclusief EBITDA toerekenbaar aan een groepsmaatschappij (of enig onderdeel van Accell Group) verkocht tijdens de­ desbetreffende periode voor het deel voorafgaand aan de datum van verkoop;
 • inclusief, op aanwijzing door Accell Group, buitengewone kosten die zijn opgetreden in de relevante periode inclusief reorganisatiekosten, bijzondere waardeverminderingsverliezen op vaste activa of kosten die samenhangen met de verkoop van activa horende bij beëindigde bedrijfsactiviteiten.

 Netto rentelasten betekent het netto-bedrag van de financiële baten minus rente, commissie, fees, kortingen en andere financiële lasten verantwoord in de relevante periode in overeenstemming met de van toepassing zijn de verslaggevingsregels.

 Accell Group voldoet zowel per 31 december 2016 als per 31 december 2015 volledig aan de voorwaarden en condities van de convenanten.

De contractuele bepalingen en voorwaarden van de uitstaande rentedragende bankleningen luiden als volgt:

          2016   2015
  Valuta Nominale rente-percentage Jaar van afloop Nominale waarde Boekwaarde Nominale waarde Boekwaarde
        € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Banklening tegen onderpand EUR 2,6% 2018 45.750 44.908 58.250 56.688
Banklening tegen onderpand EUR 5,8% 2022 15.000 14.750 15.000 14.700
Overige bankleningen EUR 3,0% 2018 84 84 216 216
Totaal rentedragende leningen       60.834 59.742 73.466 71.604

De verstrekte zekerheden betreffen de Nederlandse, Duitse, Engelse en Amerikaanse werkmaatschappijen. De verstrekte zekerheden zijn gelijk aan de som van de bankleningen tegen onderpand, de doorlopende kredietfaciliteit en de (netto) rekeningcourantkredieten bij de syndicaat-banken in totaal van € 146,6 miljoen.  Het is niet toegestaan dat Accell Group deze activa inzet als zekerstelling voor andere leningen of deze activa verkoopt aan derden als methode voor het verkrijgen van additionele financiering.

17.      Toegezegde pensioenregelingen en overige langlopende personeelsbeloningen

  

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Nettoactief toegezegde pensioenrechten -14.489 -20.186
Totaal actief uit hoofde van personeelsbeloningen -14.489 -20.186
Nettoverplichting toegezegde pensioenrechten 6.583 6.170
Overige langlopende personeelsbeloningen 2.278 2.477
Totale verplichting uit hoofde van personeelsbeloningen 8.861 8.647

 

Toegezegde pensioenregelingen

Accell Group draagt bij aan toegezegde pensioenregelingen voor deelnamegerechtigde werknemers. De toezegde pensioenregelingen hebben met name betrekking op de Engelse pensioenregeling, welke circa 92% van de pensioenverplichting en meer dan 99% van de fondsbeleggingen beslaat. De Engelse pensioenregeling is onderworpen aan de Engelse wetgeving en wordt door een separaat fonds geadministreerd dat juridisch gescheiden is van de Engelse dochteronderneming. De vertegenwoordigers van dit fonds (‘trustees’) worden aangesteld door de onderneming. De pensioenuitkeringen zijn gerelateerd aan het laatst verdiende loon op pensioendatum en aan het aantal dienstjaren. Sinds december 2002 is het toegezegde gedeelte van deze regeling bevroren en worden er in deze regeling geen nieuwe aanspraken toegekend. Op basis van de akte en het reglement van de Engelse pensioenregeling heeft de onderneming een onvoorwaardelijk recht in de vorm van terugbetalingen op het moment dat er sprake is van een overschot en het fonds geen verdere verplichtingen meer heeft c.q. dan wel op het moment dat de regeling geliquideerd wordt.

De Engelse pensioenregeling stelt de onderneming bloot aan actuariële risico’s, zoals marktrisico, renterisico en inflatierisico. Er is voor de onderneming geen sprake van ongebruikelijke, specifieke risico’s in de regeling. De beleggingsstrategie is om circa 25% van de pensioenbeleggingen aan te houden in veilige vastrentende waarden (aan de index gerelateerde Engelse staatsobligaties en obligaties in onder meer vastgoed) en circa 75% in beleggingen met een rendementsdoelstelling (bestaande uit gediversificeerde groeifondsen en obligatieportefeuilles). Deze strategie weerspiegelt het risicoprofiel van de pensioenverplichting en de houding van de trustees en de onderneming ten aanzien van de risico’s. De opbrengsten van de rendementsstrategie wordt niet alleen bereikt door directe investeringen in rendementsbeleggingen, maar de obligatieportefeuilles die aandelengerelateerd zijn staan blootstelling toe aan rendementen door het gebruik van futures welke gedekt worden door onderpand in de vorm van aan de index gerelateerde Engelse staatsobligaties.

Daarnaast draagt Accell Group bij aan gefinancierde toegezegde pensioenregelingen voor deelnamegerechtigde werknemers in Taiwan, een bevroren niet-gefinancierde toegezegde pensioenregeling in Duitsland en een niet-gefinancierde toegezegde pensioenregeling in Hongkong. De toegezegde pensioenregelingen van Accell Group kennen geen werknemersbijdragen meer, omdat dit met name bevroren regelingen betreffen.

De overeenkomstig IAS 19 uitgevoerde actuariële berekeningen per 31 december 2016 zijn verricht door actuarissen van erkende pensioenadviesbureaus. Bij de bepaling van de toegekende aanspraken worden de volgende belangrijke uitgangspunten en veronderstellingen op basis van een gewogen gemiddelde gebruikt:

  2016 2016 2015 2015
  Engelse regeling Overige Engelse regeling Overige
 
Disconteringsvoet 2,6% 1,8% 3,5% 2,7%
Verwachte stijging van salarissen 3,5% 0,5% 3,3% 0,3%
Inflatie 2,7% 1,8% 2,5% 1,9%
Gemiddelde levensverwachting van gepensioneerden vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (jaren):        
Mannen 21,2 18,4 21,0 19,7
Vrouwen 23,3 21,7 23,2 22,6
Gemiddelde levensverwachting van huidige werknemers vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (jaren):        
Mannen 23,3 20,5 22,4 21,2
Vrouwen 25,6 23,8 24,7 24,0

 

In de winst- en verliesrekening zijn de volgende bedragen met betrekking tot de toegezegde pensioenregelingen opgenomen:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Huidige servicekosten 19 56
Servicekosten voor verstreken diensttijd en verliezen (winsten) op afwikkeling 527 -
Administratiekosten 177 337
Netto rentekosten (baten) -519 -597
Totaal kosten toegezegde pensioenregelingen 204 -204


In het overzicht van de gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten zijn de volgende bedragen met betrekking tot de toegezegde pensioenregelingen opgenomen:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Herwaardering toegezegde pensioenverplichting (-actief):    
Rendement op fondsbeleggingen (met uitzondering van die bedragen die zijn opgenomen in de netto rentekosten) -7.059 -264
Actuariële verliezen (winsten) die ontstaan als gevolg van demografische veronderstellingen 374 -1.952
Actuariële verliezen (winsten) die ontstaan als gevolg van veranderingen in financiële veronderstellingen 10.741 -237
Actuariële verliezen (winsten) die ontstaan als gevolg van ervaringsaanpassingen -33 595
Aanpassingen van de limiet voor opgenomen activa - -
Presentatiecorrectie voorgaande jaren -348 -
Herwaardering toegezegde pensioenregelingen 3.675 -1.858

De pensioenverplichtingen en de reële waarde van fondsbeleggingen zijn als volgt nader uit te splitsen:

Per 31 december 2015 Engelse regeling Overige Totaal
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Contante waarde gefinancierde pensioenverplichting 78.220 6.072 84.292
Af: Reële waarde fondsbeleggingen -98.406 -6.261 -104.667
Tekort/ (overschot) -20.186 -189 -20.375
Contante waarde niet-gefinancierde pensioenverplichtingen - 6.359 6.359
Fondsstatus -20.186 6.170 -14.016
Limiet voor opgenomen activa - - -
Netto pensioenverplichting (-actief) per 31 december 2015 -20.186 6.170 -14.016
 
Per 31 december 2016 Engelse regeling Overige Totaal
 
Contante waarde gefinancierde pensioenverplichting 77.210 916 78.126
Af: Reële waarde fondsbeleggingen -91.699 -594 -92.293
Tekort/ (overschot) -14.489 322 -14.167
Contante waarde niet-gefinancierde pensioenverplichtingen - 6.261 6.261
Fondsstatus -14.489 6.583 -7.906
Limiet voor opgenomen activa - - -
Netto pensioenverplichting (-actief) per 31 december 2016 -14.489 6.583 -7.906


De mutatie in de contante waarde van de pensioenverplichting is als volgt:

  Engelse regeling Overige Totaal
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Stand per 1 januari 2015 75.348 13.592 88.940
Huidige servicekosten - 14 14
Rentekosten 2.543 351 2.894
Actuariële (winsten) en verliezen die ontstaan als gevolg van demografische veronderstellingen 1.952 75 2.027
Actuariële (winsten) en verliezen die ontstaan als gevolg van veranderingen in financiële veronderstellingen 354 -131 223
Actuariële (winsten) en verliezen die ontstaan als gevolg van ervaringsaanpassingen -635 75 -560
Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse pensioenregelingen 4.697 -298 4.399
Uitgekeerde bedragen -6.039 -1.247 -7.286
Toegezegde pensioenverplichting per 31 december 2015 78.220 12.431 90.651
Huidige servicekosten - 19 19
Rentekosten 2.404 136 2.540
Actuariële (winsten) en verliezen die ontstaan als gevolg van demografische veronderstellingen 370 4 374
Actuariële (winsten) en verliezen die ontstaan als gevolg van veranderingen in financiële veronderstellingen 10.720 21 10.741
Actuariële (winsten) en verliezen die ontstaan als gevolg van ervaringsaanpassingen - -33 -33
Vervallen verplichtingen bij afwikkeling - -5.094 -5.094
Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse pensioenregelingen -11.022 58 -10.964
Uitgekeerde bedragen -3.482 -365 -3.847
Toegezegde pensioenverplichting per 31 december 2016 77.210 7.177 84.387


 

De mutatie in de reële waarde van de fondsbeleggingen is als volgt:

  Engelse regeling Overige Totaal
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Stand per 1 januari 2015 95.111 6.971 102.082
Rente-opbrengsten 3.246 244 3.490
Herberekeningswinst (verlies):      
Rendement op fondsbeleggingen (exclusief bedragen die zijn opgenomen in de netto rentekosten) -194 115 -79
Werkgeversbijdragen 623 436 1.059
Administratiekosten -271 -156 -427
Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse pensioenregelingen 5.930 -361 5.569
Uitgekeerde bedragen -6.039 -988 -7.027
Reële waarde van de fondsbeleggingen per 31 december 2015 98.406 6.261 104.667
Rente-opbrengsten 3.051 8 3.059
Herberekeningswinst (verlies):      
Rendement op fondsbeleggingen (exclusief bedragen die zijn opgenomen in de netto rentekosten) 7.062 -3 7.059
Fondsbeleggingen uitgekeerd bij afwikkeling - -5.627 -5.627
Werkgeversbijdragen 513 18 531
Administratiekosten 177 - 177
Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse pensioenregelingen -14.028 41 -13.987
Uitgekeerde bedragen -3.482 -104 -3.586
Reële waarde van de fondsbeleggingen per 31 december 2016 91.699 594 92.293


De reële waarde van de fondsbeleggingen is als volgt:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Aan de index gerelateerde Britse staatsobligaties 20.334 41.896
Verplichting-gerelateerde investering 8.812 -
Bedrijfsobligaties 5.621 94
Obligaties in vastgoed 11.201 12.932
Absoluut rendementsobligaties 21.652 17.913
Gediversificeerde groeifondsen 21.084 25.030
Overige effecten - 432
Liquide middelen 3.589 6.370
Totaal waardeschuldpapieren en aandelengerelateerde beleggingen 92.293 104.667


De reële waarden van bovengenoemde aandelengerelateerde beleggingen en waardeschuldpapieren worden vastgesteld op basis van genoteerde marktprijzen in actieve markten. Het werkelijk behaalde rendement op fondsbeleggingen was € 9,8 miljoen in 2016 (2015: € 3,4 miljoen).

De gemiddelde looptijd van de pensioenverplichting is 16 jaar per 31 december 2016 (2015: 16 jaar). Significante actuariële veronderstellingen bij de bepaling van de pensioenverplichting zijn de disconteringsvoet en de verwachte salarisstijging. De onderstaande gevoeligheidsanalyses zijn bepaald op basis van redelijkerwijs mogelijke veranderingen van de betreffende veronderstellingen per jaareinde. De analyse laat de onderlinge afhankelijkheid buiten beschouwing:

 • indien de disconteringsvoet 1% hoger is, zal de pensioenverplichting met €11,1 miljoen afnemen (2015: € 11,1 miljoen);
 • indien de disconteringsvoet 1% lager is, zal de pensioenverplichting met € 12,4 miljoen toenemen (2015: € 13,5 miljoen);
 • indien de verwachte salarisstijging met 1% toeneemt, zal de pensioenverplichting met € 0,5 miljoen toenemen (2015: € 0,5 miljoen);
 • indien de verwachte salarisstijging met 1% afneemt, zal de pensioenverplichting met € 0,6 miljoen afnemen (2015: € 0,6 miljoen).

De gevoeligheidsanalyses zijn per jaareinde opgesteld met behulp van dezelfde methoden als de pensioenverplichting in de balans. De gevoeligheidsanalyses zijn wellicht niet representatief voor de werkelijke verandering in de pensioenverplichting. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat de veranderingen in veronderstellingen geïsoleerd plaats zullen vinden, omdat een aantal van de veronderstellingen met elkaar samenhangen.

In 2016 zal Accell Group naar verwachting een bedrag van € 0,5 miljoen inzake alle toegezegde pensioenregelingen als bijdrage betalen. 

Overige langlopende personeelsbeloningen

De uitgestelde beloningen betreffen de voorzieningen voor toekomstige jubileumuitkeringen en uitbetalingen bij uitdiensttreding in sommige landen. De voorziening is gebaseerd op de contractuele verplichtingen en veronderstellingen met betrekking tot kans van sterfte en uitdiensttreding. De voorziening voor uitgestelde beloningen zullen naar verwachting een looptijd hebben tussen de één en vijf jaar. 

18.      Op aandelen gebaseerde betalingen

Accell Group kent een aandelenregeling en een optieregeling.

Regeling voorwaardelijke aandelen

Accell Group kent een aandelenregeling waarbij voorwaardelijke aandelen kunnen worden toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur en aan directeuren van dochterondernemingen die een significante bijdrage leveren aan het resultaat van Accell Group. De beide aandelenregeling betreffen betalingsovereenkomsten die non-vesting conditions bevatten. De reële waarde op toekenningsdatum wordt bepaald met inachtneming van deze voorwaarden en er vindt nadien geen aanpassing van de reële waarde plaats voor verschillen tussen verwachte en daadwerkelijke uitkomsten. De voorwaarden zijn verdisconteerd in de reële waarde op toekenningsdatum door een korting toe te passen op de verkregen waardering.

Hieronder is een overzicht opgenomen van deze voorwaardelijke toegekende aandelen:

  Aantal Toekennings- datum Looptijd Aandelen- koers op toekennings- datum Reële waarde op toekennings- datum
Voorwaardelijke aandelen
Voorwaardelijk toegekend in 2014 39.142 26-2-2014 2 jaar € 14,13 € 230.000
Voorwaardelijk toegekend in 2015 46.069 4-3-2015 2-3 jaar € 15,92 € 381.000
Voorwaardelijk toegekend in 2016 47.301 24-2-2016 2-3 jaar € 18,96 € 468.000

 

De reële waarde wordt lineair ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht in de periode tussen toekenning en het moment dat de aandelen onvoorwaardelijk worden, waarbij aanpassing plaatsvindt voor het verwachte aantal uit te keren aandelen.

Regeling opties

De vennootschap kent een optieregeling voor de Raad van Bestuur. Voor de toekenning van de opties aan de bestuurders baseert de Raad van Commissarissen zich op de realisatie van de met de Raad van Bestuur overeengekomen doelstellingen en de verwachte bijdrage van de leden van de Raad van Bestuur aan de verdere ontwikkeling van de vennootschap. Na toekenning zijn de optierechten onvoorwaardelijk.

Hieronder is een overzicht opgenomen van het aantal en de ontwikkeling in de uitstaande optierechten:

  Aantal op 31-12-15 Aantal op 31-12-16 Toekennings- datum Looptijd (jaren) Uitoefen- prijs Reële waarde op toekennings- datum Gemiddelde aandelen- koers bij uit- oefening
Optie-series
Uitgegeven in 2011 24.480 24.480 24-02-11 3-5 € 19,39 € 3,57 n/a
Uitgegeven in 2014 7.950 7.950 26-02-14 3-8 € 14,13 € 2,13 n/a
Uitgegeven in 2015 28.150 28.150 4-03-15 3-8 € 15,92 € 1,90 n/a
Uitgegeven in 2016 - 37.700 24-02-16 3-8 € 18,96 € 2,39 n/a


De verleende optierechten zijn gespecificeerd in toelichting 26 Verbonden partijen. Enkel de in 2011 uitgegeven opties zijn uitoefenbaar per 31 december 2016.

De reële waarde van de optieregeling is bepaald op basis van een optiewaarderingsmodel (Black-Scholes-Merton). Bij de bepaling van de reële waarde is geen rekening gehouden met aan de transacties verbonden dienstverleningsvoorwaarden en niet-marktgerelateerde prestatievoorwaarden. De factoren gebruikt bij de bepaling van de reële waarde op toekenningsdatum van de optieregeling zijn als volgt:

  2016 2015
 
Verwachte volatiliteit (gewogen gemiddelde) 23,84% 25,53%
Verwachte looptijd in jaren (gewogen gemiddelde) 3,8 3,8
Verwachte dividenden 3,40% 4,50%
Risicovrije rentevoet (gebaseerd op staatsobligaties) 0,28% 0,42%

 

De verwachte volatiliteit is gebaseerd op een beoordeling van de historische volatiliteit van de aandelenkoers van Accell Group N.V., met name over de historische periode die samenvalt met de verwachte looptijd. De verwachte looptijd van de instrumenten is gebaseerd op historische ervaringen en gedrag van optiehouders in het algemeen.

De aansluiting naar de kosten verantwoord in de personeelskosten is als volgt:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
Voorwaardelijke aandelen management 2012 - 22
Voorwaardelijke aandelen management 2014 49 49
Voorwaardelijke aandelen management 2015 52 -
Voorwaardelijke aandelen Raad van Bestuur 2013 - 115
Voorwaardelijke aandelen Raad van Bestuur 2014 116 116
Voorwaardelijke aandelen Raad van Bestuur 2015 156  
Opties Raad van Bestuur 91 53
Totale kosten verantwoord in personeelskosten 464 355

 

 Bij volledige uitoefening / toekenning van de tot nu toe verleende optierechten en voorwaardelijke aandelen neemt het aantal geplaatste aandelen toe met 0,6%. Volgens het beleid van Accell Group worden toegekende rechten niet afgedekt door het inkopen van eigen aandelen door de vennootschap. Op het moment van de uitoefening van de opties worden, in geval van zogenaamde equity-settlement, door Accell Group N.V. nieuwe aandelen uitgegeven.

19.     Uitgestelde belastingen

De uitgestelde belastingen zijn als volgt samengesteld:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Uitgestelde belastingvorderingen 1) 7.142 8.669
Uitgestelde belastingverplichtingen 1) 13.334 11.576
Saldo uitgestelde belastingen -6.192 -2.907
1) De vergelijkende bedragen van de uitgestelde belastingvorderingen en uitgestelde belastingverplichtingen zijn opnieuw geclassificeerd en gepresenteerd als gevolg van een wijziging in het voornemen om de bepaalde uitgestelde belastingvorderingen en uitgestelde belastingverplichtingen gelijktijdig af te wikkelen.

 

Het verloop van de actieve en passieve belastinglatenties is als volgt:

  Compensabele verliezen deelnemingen Overige belasting- latenties Totaal uitgestelde belasting- vorderingen Herwaardering materiële vaste activa Financiële instrumenten Merkwaardering Overige belasting- latenties Totaal uitgestelde belasting- verplichtingen
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Stand per 1 januari 2015 7.410 633 8.043 -1.793 -740 -6.488 -4.333 -13.354
Mutatie a.g.v. acquisities - - - - - - -100 -100
Mutatie via overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten - - - - 380 - 622 1.002
Mutatie via resultaat -1.829 1.199 -630 18 - 254 1.198 1.470
Mutatie a.g.v. aanpassing belastingtarief - - - - - - - 0
Transfer van/naar current tax 678 - 678 - - - - 0
Valuta omrekeningsverschillen 394 184 578 -12 - -208 -374 -594
Stand per 31 december 2015 6.653 2.016 8.669 -1.787 -360 -6.442 -2.987 -11.576
Mutatie a.g.v. acquisities - - - - - - - 0
Mutatie via overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten - - - - -712 - -1.798 -2.510
Mutatie via resultaat -3.638 1.907 -1.731 38 - -39 302 301
Mutatie a.g.v. aanpassing belastingtarief   - - - - - - 0
Transfer van/naar current tax 19 - 19 - - - 2 2
Valuta omrekeningsverschillen 107 78 185 12   -11 448 449
Stand per 31 december 2016 3.141 4.001 7.142 -1.737 -1.072 -6.492 -4.033 -13.334

 

Op 31 december 2016 was sprake van een uitgestelde belastingvordering van € 3,1 miljoen (2015: € 6,7 miljoen) voor compensabele fiscale verliezen en een uitgestelde belastingvordering van € 4,0 miljoen (2015: € 2,0 miljoen) voor verrekenbare tijdelijke verschillen. Accell Group’s projecties ondersteunen de aanname dat het waarschijnlijk is dat de resultaten van toekomstige bedrijfsactiviteiten voldoende toekomstige belastingwinsten zullen genereren om deze uitgestelde belastingvorderingen te realiseren. In deze projecties is voor Noord Amerika naast de verandering van de strategie en de verkoop van andere fietsenmerken van Accell Group in de Noord Amerikaanse markt, ook belastingplanning meegenomen.

Accell Group heeft bij enkele deelnemingen onvoldoende zekerheid dat voldoende toekomstige belastingwinsten beschikbaar komen om compensabele fiscale verliezen van € 78,9 miljoen (2015: € 61,1 miljoen) te compenseren. Daarom zijn voor deze fiscale verliezen geen uitgestelde belastingvorderingen opgenomen. Deze ongebruikte compensabele verliezen hebben betrekking op compensabele verliezen in Noord-Amerika en Groot-Brittannië en hebben deels betrekking op de wereldwijde resultaten van het Raleigh-concern in de periode voor de overname door Accell Group in 2012. De verrekenbare periode voor deze ongebruikte compensabele verliezen is voor een gedeelte van € 42,5 miljoen beperkt (1 - 20 jaar) en voor € 36,4 miljoen onbeperkt.

20.     Voorzieningen


  Garantie- verplichtingen Overige voorzieningen Totaal
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Stand per 1 januari 2016 7.310 2.756 10.066
Verbruik van de voorziening -2.282 -1.655 -3.937
Dotatie aan de voorziening 2.360 825 3.185
Vrijval van de voorziening -73 -366 -439
Valuta omrekeningsverschillen -10 5 -5
Stand per 31 december 2016 7.305 1.565 8.870
 
Langlopend 3.392 652 4.044
Kortlopend 3.913 913 4.826


De voorziening voor garantieverplichtingen wordt opgenomen voor de kosten die naar verwachting voortvloeien uit per balansdatum lopende garantieverplichtingen uit hoofde van geleverde goederen en diensten. De voorziening is gebaseerd op schattingen aan de hand van historische garantiegegevens. De voorziening voor garantieverplichtingen zal naar verwachting een looptijd hebben tussen de 1 en 5 jaar. De overige voorzieningen betreffen een douaneclaim, een milieuvoorziening en een aantal kleinere, kortlopende voorzieningen.

 

21.      Uitgestelde opbrengsten


  Uitgestelde opbrengsten
  31-12-16 31-12-15
  € x 1.000 € x 1.000
 
Langlopend 1.201 2.005
Kortlopend 1.313 910
Stand per 31 december 2016 2.514 2.915


Uitgestelde opbrengsten betreffen ontvangsten uit hoofde van verlengde garantie die in de komende vijf jaar gerealiseerd zal worden.

22.      Financiële instrumenten - reële waarden en risicobeheer

A. Verwerkingscategorieën en reële waarden

De volgende tabel geeft een overzicht van de boekwaarden en de reële waarden van financiële activa en verplichtingen, met inbegrip van hun niveaus binnen de reële-waardehiërarchie. De tabel bevat geen informatie over de reële waarde van financiële activa en verplichtingen die niet worden gewaardeerd tegen reële waarde indien de boekwaarde een redelijke benadering van de reële waarde is.

    2016        
    Boekwaarde Reële waarde
    Reële waarde hedge instrumenten Leningen en vorderingen Overige financiele verpichtingen Totaal Level 2
  notes € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Voor afdekking gebruikte renteswaps   -     - -
Voor afdekking gebruikte valutatermijncontracten   6.049     6.049 6.049
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde   6.049 - - 6.049 6.049
 
Handels- en overige vorderingen   - 152.382 - 152.382 -
Geldmiddelen en kasequivalenten 14 - 49.421 - 49.421 -
Financiële activa niet gewaardeerd tegen reële waarde   - 201.803 - 201.803 -
 
Voor afdekking gebruikte renteswaps   1.762     1.762 1.762
Voor afdekking gebruikte valutatermijncontracten   -     - -
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde   1.762 - - 1.762 1.762
 
Doorlopende kredietfaciliteit en rekeningcourantkredieten banken 16 - - 136.951 136.951 -
Bankleningen tegen onderpand 16 - - 59.658 59.658 -
Overige bankleningen 16 - - 84 84 -
Handelsschulden en overige te betalen posten   - - 180.520 180.520 -
Financiële verplichtingen niet gewaardeerd tegen reële waarde   - - 377.213 377.213 -

    2015        
    Boekwaarde Reële waarde
    Reele waarde hedge instrumenten Leningen en vorderingen Andere financiele verpichtingen Totaal Level 2
    € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Voor afdekking gebruikte renteswaps   -     - -
Voor afdekking gebruikte valutatermijncontracten   6.048     6.048 6.048
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde   6.048 - - 6.048 6.048
 
Handels- en overige vorderingen   - 156.022 - 156.022 -
Geldmiddelen en kasequivalenten 14 - 172.479 - 172.479 -
Financiële activa niet gewaardeerd tegen reële waarde   - 328.501 - 328.501 -
 
Voor afdekking gebruikte renteswaps   3.209     3.209 3.209
Voor afdekking gebruikte valutatermijncontracten   -     - -
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde   3.209 - - 3.209 3.209
 
Doorlopende kredietfaciliteit en rekeningcourantkredieten banken 16 - - 300.844 300.844 -
Bankleningen tegen onderpand 16 - - 71.388 71.388 -
Overige bankleningen 16 - - 216 216 -
Handelsschulden en overige te betalen posten   - - 155.361 155.361 -
Financiële verplichtingen niet gewaardeerd tegen reële waarde   - - 527.809 527.809 -

 

B. Bepaling van de reële waarden

i. Waarderingstechnieken

De reële waarde van de overige financiële instrumenten wordt bepaald op basis van andere input dan genoteerde koersen/prijzen die waarneembaar zijn (level 2). Bij deze bepaling wordt gebruik gemaakt van algemeen geaccepteerde waarderingsmodellen. De hiermee vastgestelde waarde is gelijk aan de prijs waartegen het derivaat op een transparante markt vervreemd kan worden. 

Valutatermijncontracten

Forward pricing is gebruikt als waarderingstechniek. De reële waarde is bepaald met behulp van genoteerde koersen van valutatermijncontracten op balansdatum en contante waardeberekeningen gebaseerd op marktrentes van hoogwaardige ondernemingsobligaties in de respectievelijke valuta.

Renteswaps

Swap models zijn gebruikt als waarderingstechniek. De reële waarde is berekend als de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen. Schattingen van de toekomstige kasstromen horende bij een variabele rente zijn gebaseerd op genoteerde swap rates, termijncontractprijzen en interbancaire rentetarieven. Geschatte kasstromen zijn contant gemaakt met behulp van een rentecurve opgebouwd uit soortgelijke bronnen die het interbancaire rentetarief reflecteren dat marktpartijen gebruiken voor de prijsstelling van renteswaps. De geschatte reële waarde is gecorrigeerd voor zowel het kredietrisico verbonden aan Accell Group als het kredietrisico verbonden aan de tegenpartij.

Overige financiële verplichtingen

Contant gemaakte kasstromen is gebruikt als waarderingstechniek. Het waarderingsmodel gaat uit van de contante waarde van de verwachte betaling, contant gemaakt met behulp van een voor risico’s gecorrigeerde disconteringsvoet.

 
ii. Overdrachten tussen niveau 1 en 2

In 2016 (en 2015) hebben geen overdrachten plaatsgevonden van niveau 1 naar niveau 2 en van niveau 2 naar niveau 1.

 

C. Financieel risicobeheer

Accell Group is uit hoofde van het gebruik van financiële instrumenten blootgesteld aan de volgende risico’s:

 1. kredietriscio;
 2. liquiditeitsrisico;
 3. marktrisico.
Risicobeheerkader

De Raad van Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de inrichting van en het toezicht op het risicobeheerkader van Accell Group. Het risicobeleid van Accell Group heeft als doel de risico’s waarmee Accell Group zich geconfronteerd ziet in kaart te brengen en te analyseren, passende risicolimieten en -controles te bepalen en de risico’s en naleving van de limieten te bewaken. Beleid en systemen voor risicobeheer worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast aan veranderingen in de marktomstandigheden en de activiteiten van Accell Group. Accell Group streeft ernaar om door middel van haar standaarden en procedures met betrekking tot training en management een gedisciplineerde en constructieve beheersingsomgeving te ontwikkelen waarin alle werknemers hun rol en verplichtingen begrijpen.

De Audit Committee ziet toe op de bewaking door het management van de naleving van het risicobeheerbeleid en de risicobeheerprocedures van Accell Group. De Audit Committee houdt zich daarnaast bezig met de toereikendheid van het risicobeheerkader in samenhang met de risico’s waarmee Accell Group te maken heeft. De Audit Committee wordt in haar toezichtfunctie bijgestaan door de interne accountantsdienst. De interne accountantsdienst voert regelmatige en ad hoc evaluaties uit van risicobeheersingsmaatregelen en -procedures, waarvan de bevindingen worden gerapporteerd aan de Audit Committee.

i. Kredietrisico

Kredietrisico is het risico van financieel verlies voor Accell Group indien een afnemer of tegenpartij van een financieel instrument de aangegane contractuele verplichtingen niet nakomt. Kredietrisico’s vloeien met name voort uit vorderingen op klanten. De boekwaarde van de financiële activa vertegenwoordigt het maximale kredietrisico.

Handels- en overige vorderingen

De blootstelling aan kredietrisico van Accell Group wordt hoofdzakelijk bepaald door de individuele kenmerken van de afzonderlijke afnemers. Daarnaast houdt het management rekening met de demografische aspecten van het klantenbestand, waaronder het risico op wanbetaling in de bedrijfstak en het land waarin de afnemers actief zijn. Zie toelichting 1 voor nadere informatie over de concentratie van de opbrengsten. Binnen Accell Group is geen sprake van een significante concentratie van kredietrisico's, omdat sprake is van een groot aantal afnemers.

Er zijn geen afnemers die 10% of meer bijdragen aan de omzet.

Accell Group heeft een kredietbeleid opgesteld waarbij verkopen aan grote klanten verzekerd dienen te zijn bij een externe kredietverzekeraar. Kleinere klanten worden individueel beoordeeld voordat de standaard betalings- en leveringsvoorwaarden van Accell Group worden aangeboden en een kredietlimiet wordt vastgesteld. Voor verkopen boven deze limieten is een goedkeuring van de Raad van Bestuur vereist.

Goederen worden in principe onder eigendomsvoorbehoud geleverd, waardoor Accell Group bij het uitblijven van betaling veelal over een zekergestelde vordering beschikt. Accell Group verlangt geen andere zakelijke zekerheden voor handels- en overige vorderingen.

Accell Group vormt een voorziening voor bijzondere waardeverminderingen ter grootte van de geschatte verliezen uit hoofde van handels- en overige vorderingen.

 Op 31 december 2016 was de ouderdomsopbouw van de handelsvorderingen die geen bijzonder waardevermindering hadden ondergaan als volgt:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
Niet vervallen en geen bijzondere waardevermindering ondergaan 112.901 109.116
Achterstallig 1-90 dagen 12.954 11.029
Achterstallig 90-150 dagen 2.476 2.336
Achterstallig meer dan 150 dagen 3.262 5.031
Totaal per 31 december 131.593 127.512

 

Accell Group hanteert diverse specifieke en in beperkte mate individuele betalingscondities met haar afnemers die afhankelijk van de aard van de leveranties verschillen en ook per land kunnen verschillen. Door het seizoensmatige karakter van de activiteiten worden er aan de klanten zogenaamde wintercondities geboden, waarbij de klanten kunnen kiezen voor een extra betalingskorting of een langere betalingstermijn. Dit is gebruikelijk in de branche.

Op basis van het historisch betalingsgedrag en uitgebreide analyses van de onderliggende kredietwaardigheid van klanten, inclusief kredietratings (indien beschikbaar), is het management van mening dat de niet aan bijzondere waardeverminderingen onderhevige bedragen die achterstallig zijn, nog altijd volledig inbaar zijn.

Mutaties in de voorziening voor bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot handels- en overige vorderingen gedurende het jaar waren als volgt:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
Stand op 1 januari 7.972 7.368
Afgeboekte bedragen -1.889 -1.578
Opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies 3.348 2.151
Effect van mutatie in wisselkoersen 85 31
Stand per 31 december 9.516 7.972


Op 31 december 2016 was sprake van een bijzonder waardeverminderingsverlies van € 1,6 miljoen in verband met twee multi-sportketens in Noord-Amerika die gedurende het jaar failliet zijn verklaard. Hoewel de aan de afnemer verkochte goederen onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, beschikt Accell Group niet over aanwijzingen dat de goederen nog steeds in het bezit van de afnemer zijn. De rest van het bijzondere waardeverminderingsverlies op 31 december 2016 houdt verband met diverse klanten verspreid over diverse landen die hebben aangegeven te verwachten niet de uitstaande saldi te kunnen voldoen, hoofdzakelijk vanwege de economische omstandigheden.

Geldmiddelen en kasequivalenten

De geldmiddelen en kasequivalenten van Accell Group bedroegen op 31 december 2016 € 49.421 duizend (2015: € 172.479 duizend). De geldmiddelen en kasequivalenten worden aangehouden bij banken en financiële instellingen met een kredietwaardigheidsbeoordeling van B+ tot AA-, op basis van de beoordelingen van ratingbureau S&P.

Afgeleide financiële instrumenten

De afgeleide financiële instrumenten worden afgesloten bij banken en financiële instellingen met een kredietwaardigheidsbeoordeling van BB tot A, op basis van de beoordelingen van ratingbureau S&P.

Garanties

Het beleid van Accell Group is om uitsluitend financiële garanties af te geven voor dochterondernemingen. Op 31 december 2016 had Accell Group aan de trustees van de Engelse toegezegde pensioenregeling een groepsgarantie verstrekt, waarbij in het geval van een faillissement van de Engelse dochtermaatschappij, Accell Group garant staat voor eventuele tekorten in de Engelse pensioenregeling tot een maximum van £ 8,7 miljoen. Daarnaast had Accell Group huurgaranties verstrekt, waarbij in het geval van een faillissement van de Nederlandse dochtermaatschappij, Accell Group garant staat voor eventuele huursommen tot een maximum van € 4,0 miljoen.

ii. Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat Accell Group problemen krijgt om te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van in contanten of andere financiële activa af te wikkelen financiële verplichtingen. De uitgangspunten van het liquiditeitsrisicobeheer van Accell Group zijn dat er, voor zover mogelijk, voldoende liquiditeiten worden aangehouden om te kunnen voldoen aan haar financiële verplichtingen wanneer deze vervallen, in normale en moeilijke omstandigheden, en zonder dat onaanvaardbare verliezen worden gelopen of de reputatie van Accell Group in gevaar komt.

Bij de financiering van Accell Group wordt een onderscheid gemaakt tussen lange termijn (kern)financiering en het seizoenskrediet. De solvabiliteit en de liquiditeit van Accell Group zijn zekergesteld door een rollende liquiditeitsplanning en een liquiditeitsreserve in de vorm van geldmiddelen en kasequivalenten en € 225 miljoen aan doorlopend rekening-courant krediet onder de verstrekking van zakelijke zekerheden (onderpand). De te betalen rente bedraagt Euribor plus 100-180 basispunten.

Blootstelling aan liquiditeitsrisico

Hieronder zijn de resterende contractuele looptijden van de niet-afgeleide financiële verplichtingen en de afgeleide financiële activa en verplichtingen opgenomen op de rapportagedatum. De bedragen zijn bruto en niet contant gemaakt, en zijn inclusief de geschatte rentebetalingen voor bankleningen en exclusief het effect van verrekeningsovereenkomsten:

    2016        
      Contractuele kasstromen
    Boekwaarde Totaal < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar
    € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Doorlopend rekening-courant krediet 16 -49.050 -49.050 -49.050 - -
Bankkredieten 16 -87.901 -49.527 -49.527 - -
Bankleningen tegen onderpand 16 -59.658 -63.538 -13.947 -33.721 -15.870
Overige bankleningen 16 -84 -84 -69 -15 -
Handelsschulden en overige te betalen posten   -180.520 -180.520 -180.520 - -
Niet-afgeleide financiële verplichtingen   -377.213 -342.719 -293.113 -33.736 -15.870
             
Voor afdekking gebruikte renteswaps (netto)   -1.762 -803 -799 -4 -
Voor afdekking gebruikte valutatermijncontracten (netto)   6.049 6.049 6.049 - -
Afgeleide financiële verplichtingen (activa)   4.287 5.246 5.250 -4 -

    2015        
      Contractuele kasstromen
    Boekwaarde Totaal < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar
    € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Doorlopend rekening-courant krediet 16 -115.000 -115.000 -115.000 - -
Bankkredieten 16 -185.844 -185.844 -185.844 - -
Bankleningen tegen onderpand 16 -71.388 -77.666 -14.128 -46.798 -16.740
Overige bankleningen 16 -216 -216 -141 -75 -
Handelsschulden en overige te betalen posten   -155.361 -155.361 -155.361 - -
Niet-afgeleide financiële verplichtingen   -527.809 -534.087 -470.474 -46.873 -16.740
             
Voor afdekking gebruikte renteswaps (netto)   -3.209 -1.674 -871 -803 -
Voor afdekking gebruikte valutatermijncontracten (netto)   6.048 6.048 6.048 - -
Afgeleide financiële verplichtingen (activa)   2.839 4.374 5.177 -803 -

 

De in de voorgaande tabel weergegeven instroom/(uitstroom) geeft de niet contant gemaakte contractuele kasstromen weer met betrekking tot de afgeleide financiële verplichtingen die worden aangehouden voor risicobeheerdoeleinden en die doorgaans niet vóór het einde van de contractuele looptijd worden gesloten. De informatie toont de nettokasstroombedragen voor de derivaten die netto in contanten worden afgewikkeld.

Zoals toegelicht in toelichting 16. Rentedragende leningen heeft Accell Group een door onderpand gedekte banklening uitstaan waarop een schuldconvenant van toepassing is. Een toekomstige overtreding van dat convenant kan betekenen dat Accell Group de lening eerder zal moeten aflossen dan in de voorgaande tabel is aangegeven. De rentebetalingen op in de voorgaande tabel weergegeven leningen met een variabele rente zijn gebaseerd op termijnmarktrentes aan het einde van de verslagperiode en de bedragen kunnen veranderen naar gelang de marktrentes wijzigen. Met uitzondering van deze financiële verplichtingen wordt niet verwacht dat de in de looptijdenanalyse opgenomen kasstromen belangrijk eerder kunnen optreden of tegen belangrijk andere bedragen.

iii. Marktrisico

Marktrisico is het risico dat veranderingen in marktprijzen, zoals valutakoersen en rentetarieven, invloed hebben op de inkomsten van Accell Group of de waarde van zijn beleggingen in financiële instrumenten. Het doel van het marktrisicobeheer is het beheren en beheersen van de marktrisicopositie binnen aanvaardbare grenzen onder het gelijktijdig optimaliseren van het rendement.

Voor de beheersing van het marktrisico gebruikt Accell Group derivaten. Dergelijke transacties vinden plaats binnen de richtlijnen die zijn vastgesteld door de risicobeheercommissie. In het algemeen maakt Accell Group bij het beheersen van de volatiliteit in het resultaat gebruik van hedge accounting.

Valutarisico

Het valutarisico van Accell Group vloeit voort uit aan-  en verkopen en financieringen die luiden in andere valuta dan de functionele valuta van de entiteiten van Accell Group. De functionele valuta van de entiteiten van Accell Group zijn voornamelijk de euro (EUR) en de US Dollar (USD). De betreffende transacties luiden voornamelijk in EUR, USD, JPY, TWD, GBP, en CNY.

Accell Group dekt te allen tijde 80% af van het geschatte valutarisico met betrekking tot de verwachte verkopen en inkopen van het seizoen (Juli-Juni). Accell Group maakt voor de afdekking van het valutarisico gebruik van valutatermijncontracten. Allen hebben een looptijd van minder dan een jaar na de verslagdatum. Deze contracten worden in het algemeen aangemerkt als kasstroomafdekkingen.

Over het algemeen luiden de financieringsverplichtingen in valuta die overeenkomen met de kasstromen die worden gegenereerd door de onderliggende activiteiten van Accell Group, met name EUR maar ook USD en GBP. Daarnaast wordt de rente over de financieringsverplichtingen bepaald in de valuta van de financieringsverplichting. Dit levert een economische afdekking op waarvoor geen derivaten worden afgesloten. Administratieve verwerking van afdekkingstransacties (‘hedge accounting’) is derhalve niet van toepassing in deze situaties.

Met betrekking tot andere monetaire activa en verplichtingen die in vreemde valuta luiden, is het beleid van Accell Group om de netto-positie op een aanvaardbaar niveau te houden door waar nodig vreemde valuta tegen spotkoersen aan te kopen of te verkopen om kortdurende onevenwichtigheden op te heffen.

De deelnemingen van Accell Group in dochterondernemingen zijn niet afgedekt.

Renterisico

Het beleid van Accell Group is erop gericht te waarborgen dat de blootstelling aan renterisico horende bij de rentedragende bankleningen tegen onderpand en een deel van het doorlopend krediet betrekking heeft op een vaste rente. Dit wordt bereikt door te lenen tegen een variabele rente en gebruik te maken van renteswaps ter afdekking van de variabiliteit van kasstromen die toerekenbaar is aan het renterisico.

De blootstelling aan renterisico horende bij de overige rentedragende financiële instrumenten (kas en kasequivalenten, bankkredieten en het resterend deel van het doorlopend rekening-courant krediet) heeft betrekking op een variabele rente.

Gevoeligheidsanalyse

Een redelijkerwijs mogelijke versterking (verzwakking) van de USD, JPY en TWD ten opzichte van alle andere valuta op 31 december zou van invloed zijn geweest op de waardering van financiële instrumenten die in een vreemde valuta zijn uitgedrukt, en op het eigen vermogen en het resultaat met de hieronder vermelde bedragen. Deze analyse is gebaseerd op de aanname dat alle andere variabelen, in het bijzonder de rentetarieven, constant blijven en laat het effect van verwachte aan- en verkopen buiten beschouwing.

Een redelijkerwijs mogelijke wijziging van de rentetarieven op de verslagdatum met 100 basispunten zou resulteren in een toename (afname) van het eigen vermogen en het resultaat met de hieronder vermelde bedragen. In deze analyse is verondersteld dat alle andere variabelen, in het bijzonder de valutakoersen, constant blijven.

  Verlies & winst Eigen vermogen
  Stijging Daling Stijging Daling
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
  2016      
USD (verandering met 5%) 901 -996 3.932 -4.346
JPY (verandering met 5%) 135 -150 2.305 -2.547
TWD (verandering met 5%) - - 671 -742
Niet afgedekte instrumenten met een variabele rente (verandering van 100 basispunten) -900 900 - -

 

D. Derivaten ter afdekking van kasstromen

De volgende tabel laat de perioden zien waarin de kasstromen met betrekking tot derivaten die als kasstroomafdekkingen fungeren naar verwachting zullen plaatsvinden, en de boekwaarden van de gerelateerde afdekkingsinstrumenten.

    2016      
      Verwachte kasstromen
    Boekwaarde Totaal < 1 jaar 1-5 jaar
    € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Valutatermijncontracten          
USD Put   7.241 -94.006 -94.006 -
JPY Put   -1.909 -53.114 -53.114 -
GBP Call   -10 7.000 7.000 -
CNY Put   59 -5.377 -5.377 -
TWD Put   598 -13.447 -13.447 -
TRY Put   -80 -1.500 -1.500 -
SEK Call   150 5.850 5.850 -
Renteswaps          
Renteswaps - verplichtingen   -1.762 -1.652 -1.348 -304
Totaal   4.287 -156.246 -155.943 -304

    2015      
      Verwachte kasstromen
    Boekwaarde Totaal < 1 jaar 1-5 jaar
    € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Valutatermijncontracten          
USD Put   5.376 -126.267 -126.267 -
JPY Put   1.086 -27.631 -27.631 -
GBP Call   118 -3.600 -3.600 -
CNY Put   -76 -7.317 -7.317 -
TWD Put   -305 -10.128 -10.128 -
TRY Put   -85 -2.950 -2.950 -
SEK Call   -66 3.870 3.870 -
Renteswaps          
Renteswaps - verplichtingen   -3.209 -3.073 -1.421 -1.652
Totaal   2.839 -177.096 -175.444 -1.652

 

E. Kapitaalbeheer

Gedurende het jaar hebben er geen grote wijzigingen in Accell Group's kapitaalbeheer plaatsgevonden. Het beleid van Accell Group is gericht op de handhaving van een sterke vermogenspositie waarmee het vertrouwen van beleggers, crediteuren en markten kan worden behouden en de toekomstige ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten kan worden zeker gesteld. Het management bewaakt behalve het rendement op het eigen vermogen ook het niveau van dividenden uit te keren aan gewone aandeelhouders.

Om deze algemene doelstelling te bereiken heeft Accell Group's kapitaalbeheer onder andere als doel om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de financiële convenanten horende bij de rentedragende leningen die eisen stellen aan de kapitaalstructuur. In het huidige jaar hebben zich geen schendingen van de financiële convenanten horende bij de rentedragende leningen plaats voorgedaan.

23.      Dividend

Het dividend over het boekjaar 2015 is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2016 vastgesteld op € 0,72 per aandeel dan wel een dividend in aandelen. Na afloop van de keuzeperiode bleek dat 52% van de aandeelhouders heeft gekozen voor stockdividend. Per 18 mei 2016 is € 8.793.000 aan contant dividend uitbetaald en zijn 536.296 aandelen uitgegeven en aan het uitstaande aandelenkapitaal toegevoegd.

Met betrekking tot het huidige boekjaar stelt de Raad van Bestuur voor om aan de aandeelhouders een keuzedividend van € 0,72 per aandeel ter beschikking te stellen. Dit dividendvoorstel dient nog te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 april 2017 en is nog niet als schuld in deze jaarrekening verantwoord.

24.      Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De samenstelling van de niet in de balans opgenomen verplichtingen is als volgt:

  Totaal < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar 2015
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Verplichtingen uit hoofde van operationele leaseovereenkomsten 30.805 9.826 19.187 1.792 37.666
Investeringsverplichtingen voor materiële vaste activa 145 136 9 - -
Overige niet in de balans opgenomen verplichtingen 5.045 2.843 2.127 75 3.800
Totaal 35.995 12.805 21.323 1.867 41.466


Accell Group heeft verplichtingen uit operationele leaseovereenkomsten voor bedrijfsgebouwen en terreinen, IT-apparatuur, machines en auto’s ter gebruik in de normale bedrijfsactiviteiten. De overige niet in de balans opgenomen verplichtingen bevatten onder meer verplichtingen uit hoofd van marketing en merchandising.

Naast de garanties zoals toegelicht in toelichting 22. Financiële instrumenten - reële waarden en risicobeheer houdt Accell Group geen voorwaardelijke activa of voorwaardelijke verplichtingen. 

25.      Verbonden partijen

 
Identificatie van verbonden partijen

Accell Group onderkent als verbonden partijen haar geassocieerde deelnemingen en joint ventures (toelichting 11 Deelnemingen) en de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. 

Bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Raad van Bestuur

De bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur is als volgt:

  Salaris Bonus Pensioenpremies Op aandelen gebaseerde beloningen Totaal
  in € in € in € in € in €
R.J. Takens 471.000 136.119 144.801 129.849 881.769
H.H. Sybesma 362.000 108.600 62.370 99.740 632.711
J.M. Snijders Blok 297.000 82.863 72.941 81.892 534.697
J.J. Both 297.000 88.209 58.418 51.269 494.896
Totaal 1.427.000 415.791 338.531 362.750 2.544.072

 

Het bezoldigingsbeleid van de onderneming is weergegeven in het remuneratierapport en wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De in het verslagjaar verantwoorde bonussen hebben betrekking op het verslagjaar en zijn afhankelijk van door de Raad van Commissarissen bepaalde doelstellingen. Voor 2016 is een bonus variërend tussen 28% en 30% van het salaris uitgekeerd.

De verleende optierechten zijn als volgt verdeeld: 

  Aantal per 01-01-16 Verleend in 2016 Vervallen in 2016 Aantal per 31-12-16 Gemiddelde uitoefenprijs beginperiode Gemiddelde uitoefenprijs per ultimo Gewogen gemiddelde resterende looptijd per ultimo
R.J. Takens 25.050 12.450 10.000 27.500 € 17,07 € 17,08 6,5
H.H. Sybesma 19.490 9.550 7.940 21.100 € 17,10 € 17,08 6,5
J.M.Snijders Blok 16.040 7.850 6.540 17.350 € 17,10 € 17,08 6,5
J.J. Both - 7.850 - 7.850 n/a € 18,96 7,17
Totaal 60.580 37.700 24.480 73.800      

Ultimo 2016 heeft de heer Takens 110.338 aandelen in zijn bezit, de heer Sybesma heeft 10.000 aandelen, de heer Snijders Blok heeft 32.343 aandelen en de heer Both heeft 750 aandelen.

Raad van Commissarissen

De bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen is als volgt:

  in €
A.J. Pasman 52.488
J. van den Belt 40.730
P.B. Ernsting 40.730
A. Kuiper 40.730
Totaal 174.678

 

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

De transacties in het boekjaar en de uitstaande saldi ultimo boekjaar tussen groepsmaatschappijen en geassocieerde deelnemingen en joint ventures zijn hieronder weergegeven:

  Transactiewaarden in het boekjaar Uitstaand saldo ultimo boekjaar
  2016 2015 2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Verkoop van goederen en diensten        
Atala SpA 2.269 3.585 51 541
Von Backhaus ApS - 1.175 - 260
         
Aankoop van goederen        
Atala SpA 2.881 1.541 20 247
Beeline Bikes Inc. 6 - - -
         
Ontvangen dividend        
Atala SpA 50 120 - -
Babboe B.V. 168 149 - -
Jalaccell OÜ - 23 - -
         
Lening en bijbehorende interest        
Jalaccell OÜ - - - 828

 

De openstaande bedragen zijn niet voorzien en de afwikkeling hiervan zal plaats vinden in liquide middelen. Er zijn geen garanties gegeven of ontvangen. Verder zijn er geen kosten gemaakt die samenhangen met oninbare of dubieuze vorderingen die zijn verschuldigd door verbonden partijen. De prijzen van transacties tussen verbonden partijen worden op een zakelijke, objectieve grondslag bepaald. Onderlinge transacties en balanssaldi tussen Accell Group en haar minderheidsdeelnemingen zijn niet in de consolidatie geëlimineerd.

26.      Kosten van de externe accountant

De totale kosten voor dienstverlening geleverd door KPMG Accountants N.V. bestaan uit:

  KPMG Accountants N.V. Overig KPMG netwerk Totaal KPMG Deloitte Accountants B.V. Overig Deloitte netwerk Totaal Deloitte
      2016     2015
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Onderzoek van de jaarrekening 373 494 867 389 277 666
Andere controleopdrachten - - - 28 129 157
Adviesdiensten op fiscaal terrein - 23 23 - 14 14
Andere niet-controlediensten - - - - - -
Totale kosten 373 517 890 417 420 837

 

5.8 Enkelvoudige balans

Voor winstbestemming (in duizenden euro)

  notes 31-12-16 31-12-15
ACTIVA
Materiële vaste activa   867 192
Goodwill 27 10.939 4.342
Overige immateriële vaste activa   317 308
Financiële vaste activa 28 448.088 383.737
Vaste activa   460.211 388.579
Vorderingen op groepsmaatschappijen 32 2.856 5.027
Actuele belastingvorderingen   2.862 2.807
Overige vorderingen   7.831 9.192
Overige financiële instrumenten 31 6.049 6.048
Geldmiddelen en kasequivalenten   26.904 123.688
Vlottende activa   46.502 146.762
Totaal activa   506.713 535.341
 
EIGEN VERMOGEN
Aandelenkapitaal   258 253
Agio   43.734 44.264
Afdekkingsreserve   3.215 1.079
Reserve omrekenverschillen   -8.832 -2.473
Overige wettelijke reserves   6.980 5.005
Overige reserves   241.733 225.527
Onverdeeld resultaat   32.292 32.286
Totaal eigen vermogen 29 319.380 305.941
VOORZIENINGEN
Voorzieningen   545 1.081
LANGLOPENDE SCHULDEN
Rentedragende leningen 30 47.158 58.888
Leningen aan groepsmaatschappijen 32 23.659 2.916
Uitgestelde belastingverplichtingen   1.283 607
Langlopende schulden   72.100 62.411
KORTLOPENDE SCHULDEN
Rekeningcourantkredieten banken   35.744 22.198
Doorlopende kredietfaciliteit 30 49.050 115.000
Rentedragende leningen 30 12.500 12.500
Schulden aan groepsmaatschappijen 32 11.181 3.858
Overige schulden   4.451 9.143
Overige financiële instrumenten 31 1.762 3.209
Kortlopende schulden   114.688 165.908
Totaal eigen vermogen en verplichtingen   506.713 535.341

 

 

 

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.

5.9 Enkelvoudige winst- en verliesrekening

(in duizenden euro)

  notes 2016 2015
 
Netto-omzet 33 3.576 3.200
       
Overige kosten 34 -7.045 -10.079
Totaal bedrijfskosten   -7.045 -10.079
       
Bedrijfsresultaat   -3.469 -6.879
       
Financiële baten   2.179 2.023
Financiële lasten   -1.365 -3.384
Nettofinancieringslasten 35 814 -1.361
       
Resultaat voor belastingen   -2.655 -8.240
       
Winstbelastingen   222 1.196
Aandeel in resultaat geconsolideerde deelnemingen, na belastingen 28 34.725 39.330
       
Nettowinst   32.292 32.286


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.

5.10 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

 

 

A. Algemeen

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2016 van Accell Group N.V.

B. Basis voor presentatie

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Accell Group N.V. maakt voor de bepaling van de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling van haar enkelvoudige jaarrekening gebruik van de optie die wordt geboden in artikel 2:362 lid 8 BW. Dit houdt in dat de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling (hierna ‘waarderingsgrondslagen’) van de enkelvoudige jaarrekening van Accell Group N.V. gelijk zijn aan de grondslagen die voor de geconsolideerde EU-IFRS jaarrekening zijn toegepast. Deze geconsolideerde EU-IFRS jaarrekening is opgesteld volgens de door de International Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese Unie aanvaarde standaarden (hierna ‘EU-IFRS’). Verwezen wordt naar paragraaf 5.6 Toelichting op de geconsolideerderde jaarrekening voor de beschrijving van deze grondslagen.

i. Deelnemingen in groepsmaatschappijen

In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde, met separate presentatie van de goodwill component onder de immateriële vaste activa.

ii. Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van Accell Group N.V. in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen Accell Group N.V. en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

 

27.  Goodwill

Het verloop van goodwill wordt als volgt weergegeven:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
Kostprijs
Stand per 1 januari 4.342 3.321
Toevoegingen als gevolg van acquisities - 1.021
Juridische herstructurering 5.059 -
Valuta omrekeningsverschillen 1.538 -
Stand per 31 december 10.939 4.342
Cumulatieve bijzondere waardeverminderingen
Stand per 1 januari - -
Bijzondere waardevermindering - -
Stand per 31 december - -
Boekwaarde
Stand per 1 januari 4.342 3.321
Stand per 31 december 10.939 4.342

 

De toename van goodwill is het gevolg van een juridische herstructurering, waarna een aantal groepsmaatschappijen direct onder Accell Group N.V. zijn geplaatst en het aantal tussenholdings is verminderd.

 

28.  Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
Deelnemingen
Stand per 1 januari 280.824 221.699
Resultaat deelnemingen 34.725 38.967
Investeringen (desinvesteringen) 62.055 43.225
Ontvangen dividend deelnemingen -13.603 -21.001
Valutaomrekeningsverschillen -8.118 -248
Overige niet-gerealiseerde resultaten -5.830 -1.583
Juridische herstructurering -2.078 -
Overige mutaties 2.079 -235
Stand per 31 december 350.054 280.824
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Stand per 1 januari 102.913 110.180
Verstrekte leningen 52.303 16.688
Afgeloste leningen -57.946 -28.231
Valutaomrekeningsverschillen 764 4.276
Stand per 31 december 98.034 102.913
Totaal financiële vaste activa 448.088 383.737

 

29.  Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt weer te geven:

  Aandelen- kapitaal Agio Afdekkings- reserve Reserve omrekenings- verschillen Overige wettelijke reserve Overige reserve Onverdeeld resultaat Totaal eigen vermogen
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Stand op 1 januari 2015 249 44.384 2.315 -6.542 5.105 209.096 26.500 281.107
Nettowinst - - - - - - 32.286 32.286
Niet-gerealiseerde resultaten - - -1.236 4.069 -80 -1.156 - 1.597
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten - - -1.236 4.069 -80 -1.156 32.286 33.883
 
Overdracht aan overige reserve - - - - - 26.500 -26.500 -
Dividenden toegekend - - - - - -15.172 - -15.172
Stockdividenden 4 -4       6.518 - 6.518
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties - -116 - - - 355 - 239
Overige mutaties - - - - -20 -614 - -634
Stand op 31 december 2015 253 44.264 1.079 -2.473 5.005 225.527 32.286 305.941

  Aandelen- kapitaal Agio Afdekkings- reserve Reserve omrekenings- verschillen Overige wettelijke reserve Overige reserve Onverdeeld resultaat Totaal eigen vermogen
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Stand op 1 januari 2016 253 44.264 1.079 -2.473 5.005 225.527 32.286 305.941
Nettowinst - - - - - - 32.292 32.292
Niet-gerealiseerde resultaten - - 2.136 -6.359 - -5.473 - -9.696
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten - - 2.136 -6.359 - -5.473 32.292 22.596
 
Overdracht aan overige reserve - - - - - 32.286 -32.286 -
Dividenden toegekend - - - - - -18.215 - -18.215
Stockdividenden 5 -5       9.422 - 9.422
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties - -525 - - - 464 - -61
Overige mutaties - - - - 1.975 -2.278 - -303
Stand op 31 december 2016 258 43.734 3.215 -8.832 6.980 241.733 32.292 319.380

 

De Groep heeft tevens aandelenopties uitgegeven (zie toelichting 18 van de geconsolideerde jaarrekening).

 

Gewone aandelen

Op 31 december 2016 bestond het maatschappelijk aandelenkapitaal uit 55.000.000 gewone aandelen, 5.000.000 cumulatief preferente aandelen F en 60.000.000 cumulatief  preferente aandelen B, elk met een nominale waarde van € 0,01. Hiervan zijn per balansdatum uitgegeven en volgestort 25.834.236 (2015: 25.270.327) gewone aandelen, zodat het uitstaande aandelenkapitaal € 258.342 bedraagt.

Agioreserve

Het agio omvat de opbrengsten uit de uitgifte van aandelen voor zover deze hoger zijn dan het nominale bedrag van de aandelen (opbrengsten boven pari).

Reserve omrekeningsverschillen

De wettelijke reserve omrekeningsverschillen omvat alle valutaverschillen op vreemde valuta die ontstaan door de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse activiteiten.

Afdekkingsreserve

De afdekkingsreserve bestaat uit het effectieve deel van de cumulatieve nettomutatie in de reële waarde van kasstroomafdekkingsinstrumenten met betrekking tot afgedekte transacties die nog niet hebben plaatsgevonden.

Overige wettelijke reserves

De post andere wettelijke reserves bestaat uit een wettelijke reserve deelnemingen en een wettelijke reserve voor geactiveerde ontwikkelingskosten.

De wettelijke reserve deelnemingen bedraagt € 6.947 duizend (2015: € 4.981 duizend) en heeft betrekking op deelnemingen die volgens de vermogensmutatiemethode zijn gewaardeerd. De reserve betreft het verschil tussen de op basis van de grondslagen van de moedermaatschappij berekende ingehouden winst en rechtstreekse vermogensmutaties van de deelnemingen enerzijds, en het deel daarvan dat de moedermaatschappij zou kunnen laten uitkeren anderzijds. De wettelijke reserve wordt op individuele basis bepaald.

Voor geactiveerde ontwikkelingskosten en oprichtingskosten is een wettelijke reserve te gevormd ter grootte van de boekwaarde ervan, ten bedrage van € 33 duizend (2015: € 24 duizend).

Voorstel tot resultaat bestemming (Onverdeeld resultaat)

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld het resultaat na belasting over 2016 als volgt te bestemmen: een bedrag ad € 18.601 duizend als keuzedividend uit te keren, gelijkstaand aan € 0,72 per aandeel (2015: € 0,72) en het resterende bedrag ad € 13.691 duizend toe te voegen aan de overige reserves. Het resultaat na belasting over 2016 is opgenomen in de post onverdeeld resultaat in het eigen vermogen. Voor het dividend is geen voorziening getroffen en er zijn geen gevolgen voor de winstbelasting.

30.  Rentedragende leningen en doorlopende kredietfaciliteit

Voor de toelichting op de rentedragende leningen ten bedrage van € 59,7 miljoen (2015: €71,4 miljoen) en de doorlopende kredietfaciliteit van € 49,1 miljoen (2015: € 115 miljoen) wordt verwezen naar toelichting 16 en 22 van de geconsolideerde jaarrekening. Voor de toelichting op het beleid ter beheersing van het liquiditeitsrisico en het marktrisico, bestaande uit valuta- en renterisico, wordt verwezen naar toelichting 22 van de geconsolideerde jaarrekening.

31.  Overige financiële instrumenten

Voor de toelichting op de overige financiële instrumenten, bestaande uit voor afdekking gebruikte valutatermijncontracten ten bedrage van € 6,0 miljoen (2015: € 6,0 miljoen) en voor afdekking gebruikte renteswaps bedrage van € 1,8 miljoen (2015: € 3,2 miljoen) wordt verwezen naar toelichting 22 van de geconsolideerde jaarrekening.

32.  Leningen aan, vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen

De leningen aan groepsmaatschappijen hebben betrekking op diverse leningen met uiteenlopende looptijden. De gemiddelde rentevergoeding op alle leningen is 3,0% (2015: 3,0%). De vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen betreffen vorderingen en schulden met een kortlopend karakter (geen rentevergoeding).

33.  Netto-omzet

De netto-omzet betreft de management fees in rekening gebracht bij de groepsmaatschappijen.

34.  Overige kosten

De overige kosten bedragen in 2016 € 7,0 miljoen (2015: € 10,0 miljoen) en bevatten onder meer personeelskosten, IT-kosten, advieskosten, auditkosten, treasury baten en lasten en reiskosten.

In 2016 heeft Accell Group N.V. gemiddeld 33 personeelsleden in dienst (2015: 30). Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten bedragen in 2016 € 4,6 miljoen, € 0,3 miljoen en € 0,6 miljoen (2015: € 4,1 miljoen, € 0,2 miljoen en € 0,5 miljoen).

35.  Nettofinancieringslasten

De financiële baten bedragen in 2016 € 2,2 miljoen (2015: € 2,0 miljoen) en bestaan voornamelijk uit rentebaten horende bij de leningen aan groepsmaatschappijen. De financiële lasten bedragen in 2016 € 1,4 miljoen (2015: € 3,4 miljoen) en bevatten rentelasten, valutakoersverschillen en bankkosten.

36.  Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Hoofdelijke aansprakelijkheid en garanties

De rechtspersoon Accell Group N.V. heeft verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van Nederlandse geconsolideerde deelnemingen voortvloeiende schulden. Daartoe strekkende verklaringen zijn ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister waar de rechtspersoon, waarvoor de aansprakelijkheidsstelling is geschied, zijn zetel heeft.

Daarenboven zijn ultimo 2016 garanties afgegeven ten behoeve van geconsolideerde deelnemingen voor circa € 14,2 miljoen (ultimo 2015: circa € 11,8 miljoen).

Fiscale eenheid

De rechtspersoon Accell Group N.V. maakt deel uit van de fiscale eenheid 'Accell Group N.V.' voor de heffing van vennootschapsbelasting en omzetbelasting; elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.

37.  Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383, lid 1, BW, is in het boekjaar ten laste van Accell Group NV en groepsmaatschappijen gekomen voor bestuurders een bedrag van € 2.544 duizend (2015: € 2.435 duizend) en voor commissarissen een bedrag van € 175 duizend (2015: € 173 duizend). Voor de toelichting op de bezoldiging van bestuurders en commissarissen wordt verwezen naar toelichting 26 van de geconsolideerde jaarrekening.

In de bezoldiging is tevens in het kader van toegekende personeelsopties een bedrag opgenomen van € 91 duizend  (2015: € 53 duizend) voor bestuurders. Voor de toelichting op deze optieregeling wordt verwezen naar toelichting 18 van de geconsolideerde jaarrekening. 

 

Raad van Commissarissen
A.J. Pasman, voorzitter
J. van den Belt, vice-voorzitter
P.B. Ernsting
A. Kuiper

Raad van Bestuur
R.J. Takens, CEO
H.H. Sybesma, CFO
J.M. Snijders Blok, COO 
J.J. Both, CSCO

Heerenveen, 9 maart 2017

5.11 Overige gegevens

Statutaire bepalingen inzake winstbestemming

Artikel 25 (gedeeltelijk)


Lid 4
De raad van bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de bevoegdheid te bepalen, welk deel van de winst, na uitkering van dividend aan de houders van zowel preferente aandelen B als preferente aandelen F, zal worden gereserveerd.

Lid 5
Hetgeen daarna van de winst resteert staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders ten behoeve van de houders van gewone aandelen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen besluiten dat een uitkering van dividend aan de houders van gewone aandelen geheel of gedeeltelijk plaatsvindt niet in geld maar in aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant


Aan: de Algemene Vergadering en de Raad van Commissarissen van Accell Group N.V..

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel

Naar ons oordeel:

 • geeft de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Accell Group N.V. per 31 december 2016 en van het resultaat en de kasstromen over 2016, in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW);
 • geeft de in dit jaarverslag opgenomen enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Accell Group N.V. per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Wat we hebben gecontroleerd

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Accell Group N.V. (hierna ‘de vennootschap’) te Heerenveen (hierna ‘de jaarrekening') gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:

 1. de geconsolideerde balans per 31 december 2016;
 2. de volgende geconsolideerde overzichten over 2016: de winst-en-verliesrekening, het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht; en
 3. de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:

 1. de enkelvoudige balans per 31 december 2016;
 2. de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2016; en
 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Accell Group N.V. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Controleaanpak

Samenvatting

 

 

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 2,6 miljoen. Voor de bepaling van de materialiteit wordt uitgegaan van de winst voor belastingen (5%). Wij beschouwen de winst voor belastingen als de meest geschikte benchmark, omdat de meeste belanghebbenden voornamelijk gefocust zijn op de winst voor belastingen.  Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

Wij hebben met het bestuur en de Raad van Commissarissen afgesproken dat wij aan hen tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 130.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Reikwijdte van de groepscontrole

Accell Group N.V. staat aan het hoofd van een groep van entiteiten (groepsonderdelen). De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de jaarrekening van Accell Group N.V.

Op grond van de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd op de volledige financiële informatie van de belangrijkste groepsonderdelen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Turkije en Taiwan. Daarnaast hebben wij controlewerkzaamheden op specifieke posten uitgevoerd voor groepsonderdelen in de Verenigde Staten, Spanje, Hongarije, Zweden, Denemarken, Belgie, Finland, Taiwan en Frankrijk. Verder hebben we op groepsniveau specifieke controlewerkzaamheden uitgevoerd ten aanzien goodwill, merkrechten, (latente) belastingen en derivaten. Dit resulteert in een dekking van in totaal 85% van de totale opbrengsten en 89% van het balanstotaal. De resterende 15% van de totale opbrengsten en 11% van het balanstotaal betreft een aantal rapporterende onderdelen die individueel elk minder dan 5% van de totale opbrengsten dan wel het balanstotaal vertegenwoordigen. Ten aanzien van deze resterende onderdelen hebben wij (onder meer) cijferanalyses uitgevoerd ter onderbouwing van onze inschatting dat er geen sprake is van relevante risico’s op afwijkingen van materieel belang.

Het met de groepscontrole belaste team heeft gedetailleerde instructies gestuurd naar de accountants die de groepsonderdelen controleren met betrekking tot belangrijke aspecten, onder meer over de relevante risico’s van afwijkingen van materieel belang, en over de informatie die aan het groepsteam moet worden gerapporteerd. Het met de groepscontrole belaste team heeft een bezoek gebracht aan Duitsland, Taiwan en de Verenigde Staten en heeft het Nederlandse groepsonderdeel gecontroleerd. Voor de meeste groepsonderdelen – ongeacht of die fysiek werden bezocht – zijn er telefonische besprekingen geweest met de lokale accountants en, indien dit nodig werd geacht, met het lokale management. Tijdens de bezoeken zijn de planning van onze controle, onze risicobeoordeling, onze controleaanpak en belangrijke bevindingen en doelstellingen van de controle besproken en zijn in Duitsland, Taiwan en de Verenigde Staten dossierreviews uitgevoerd.

 

Door bovengenoemde werkzaamheden bij de groepsonderdelen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de jaarrekening.

Eerstejaars controle

Eerstejaars controleopdrachten bevatten aanvullende werkzaamheden ten opzichte van bestaande controleopdrachten. Tijdens de eerstejaars controle moeten wij voldoende kennis over het bedrijf, haar activiteiten, de controle-omgeving en de grondslagen voor financiële verslaggeving krijgen om onze initiële risicobeoordeling en de planning van de controlewerkzaamheden uit te voeren.

Voorafgaand aan de start van de controle hebben wij een transitieplan voorbereid. Wij zijn onze transitiewerkzaamheden begonnen in mei 2016 om te komen tot een goed begrip van Accell met inbegrip van de controle-omgeving en de grondslagen voor financiële verslaggeving. We hebben contact gehad met de voorgaande accountant en hebben inzage gehad in hun controledossiers.

 

De kernpunten van onze controle

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de geconsolideerde jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

 • het bestuursverslag, bestaande uit de hoofdstukken 1. Overzicht, 2. Kijk op de toekomst, 3. Progressie en prestaties en 4. Toezicht en risicobeheersing;
 • de overige gegevens;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 • alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten

Benoeming

Wij zijn door de Algemene Vergadering op 26 april 2016 benoemd als accountant van Accell Group N.V. en zijn sindsdien de externe accountant. De controle van de 2016 jaarrekening was voor ons het eerste controlejaar.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Voor een nadere beschrijving van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van een controle van de jaarrekening verwijzen wij naar de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). https://www.nba.nl/Documents/Tools%20Vaktechniek/Standaardpassages/Standaardpassage_nieuwe_controletekst_oob_variant_%20Nederlands.docx

Amstelveen, 9 maart 2017

KPMG Accountants N.V.
T. van der Heijden RA

Bewaren

Bewaren