Terug naar boven

5.10 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

 

 

A. Algemeen

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2016 van Accell Group N.V.

B. Basis voor presentatie

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Accell Group N.V. maakt voor de bepaling van de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling van haar enkelvoudige jaarrekening gebruik van de optie die wordt geboden in artikel 2:362 lid 8 BW. Dit houdt in dat de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling (hierna ‘waarderingsgrondslagen’) van de enkelvoudige jaarrekening van Accell Group N.V. gelijk zijn aan de grondslagen die voor de geconsolideerde EU-IFRS jaarrekening zijn toegepast. Deze geconsolideerde EU-IFRS jaarrekening is opgesteld volgens de door de International Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese Unie aanvaarde standaarden (hierna ‘EU-IFRS’). Verwezen wordt naar paragraaf 5.6 Toelichting op de geconsolideerderde jaarrekening voor de beschrijving van deze grondslagen.

i. Deelnemingen in groepsmaatschappijen

In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde, met separate presentatie van de goodwill component onder de immateriële vaste activa.

ii. Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van Accell Group N.V. in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen Accell Group N.V. en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

 

27.  Goodwill

Het verloop van goodwill wordt als volgt weergegeven:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
Kostprijs
Stand per 1 januari 4.342 3.321
Toevoegingen als gevolg van acquisities - 1.021
Juridische herstructurering 5.059 -
Valuta omrekeningsverschillen 1.538 -
Stand per 31 december 10.939 4.342
Cumulatieve bijzondere waardeverminderingen
Stand per 1 januari - -
Bijzondere waardevermindering - -
Stand per 31 december - -
Boekwaarde
Stand per 1 januari 4.342 3.321
Stand per 31 december 10.939 4.342

 

De toename van goodwill is het gevolg van een juridische herstructurering, waarna een aantal groepsmaatschappijen direct onder Accell Group N.V. zijn geplaatst en het aantal tussenholdings is verminderd.

 

28.  Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
Deelnemingen
Stand per 1 januari 280.824 221.699
Resultaat deelnemingen 34.725 38.967
Investeringen (desinvesteringen) 62.055 43.225
Ontvangen dividend deelnemingen -13.603 -21.001
Valutaomrekeningsverschillen -8.118 -248
Overige niet-gerealiseerde resultaten -5.830 -1.583
Juridische herstructurering -2.078 -
Overige mutaties 2.079 -235
Stand per 31 december 350.054 280.824
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Stand per 1 januari 102.913 110.180
Verstrekte leningen 52.303 16.688
Afgeloste leningen -57.946 -28.231
Valutaomrekeningsverschillen 764 4.276
Stand per 31 december 98.034 102.913
Totaal financiële vaste activa 448.088 383.737

 

29.  Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt weer te geven:

  Aandelen- kapitaal Agio Afdekkings- reserve Reserve omrekenings- verschillen Overige wettelijke reserve Overige reserve Onverdeeld resultaat Totaal eigen vermogen
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Stand op 1 januari 2015 249 44.384 2.315 -6.542 5.105 209.096 26.500 281.107
Nettowinst - - - - - - 32.286 32.286
Niet-gerealiseerde resultaten - - -1.236 4.069 -80 -1.156 - 1.597
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten - - -1.236 4.069 -80 -1.156 32.286 33.883
 
Overdracht aan overige reserve - - - - - 26.500 -26.500 -
Dividenden toegekend - - - - - -15.172 - -15.172
Stockdividenden 4 -4       6.518 - 6.518
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties - -116 - - - 355 - 239
Overige mutaties - - - - -20 -614 - -634
Stand op 31 december 2015 253 44.264 1.079 -2.473 5.005 225.527 32.286 305.941

  Aandelen- kapitaal Agio Afdekkings- reserve Reserve omrekenings- verschillen Overige wettelijke reserve Overige reserve Onverdeeld resultaat Totaal eigen vermogen
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Stand op 1 januari 2016 253 44.264 1.079 -2.473 5.005 225.527 32.286 305.941
Nettowinst - - - - - - 32.292 32.292
Niet-gerealiseerde resultaten - - 2.136 -6.359 - -5.473 - -9.696
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten - - 2.136 -6.359 - -5.473 32.292 22.596
 
Overdracht aan overige reserve - - - - - 32.286 -32.286 -
Dividenden toegekend - - - - - -18.215 - -18.215
Stockdividenden 5 -5       9.422 - 9.422
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties - -525 - - - 464 - -61
Overige mutaties - - - - 1.975 -2.278 - -303
Stand op 31 december 2016 258 43.734 3.215 -8.832 6.980 241.733 32.292 319.380

 

De Groep heeft tevens aandelenopties uitgegeven (zie toelichting 18 van de geconsolideerde jaarrekening).

 

Gewone aandelen

Op 31 december 2016 bestond het maatschappelijk aandelenkapitaal uit 55.000.000 gewone aandelen, 5.000.000 cumulatief preferente aandelen F en 60.000.000 cumulatief  preferente aandelen B, elk met een nominale waarde van € 0,01. Hiervan zijn per balansdatum uitgegeven en volgestort 25.834.236 (2015: 25.270.327) gewone aandelen, zodat het uitstaande aandelenkapitaal € 258.342 bedraagt.

Agioreserve

Het agio omvat de opbrengsten uit de uitgifte van aandelen voor zover deze hoger zijn dan het nominale bedrag van de aandelen (opbrengsten boven pari).

Reserve omrekeningsverschillen

De wettelijke reserve omrekeningsverschillen omvat alle valutaverschillen op vreemde valuta die ontstaan door de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse activiteiten.

Afdekkingsreserve

De afdekkingsreserve bestaat uit het effectieve deel van de cumulatieve nettomutatie in de reële waarde van kasstroomafdekkingsinstrumenten met betrekking tot afgedekte transacties die nog niet hebben plaatsgevonden.

Overige wettelijke reserves

De post andere wettelijke reserves bestaat uit een wettelijke reserve deelnemingen en een wettelijke reserve voor geactiveerde ontwikkelingskosten.

De wettelijke reserve deelnemingen bedraagt € 6.947 duizend (2015: € 4.981 duizend) en heeft betrekking op deelnemingen die volgens de vermogensmutatiemethode zijn gewaardeerd. De reserve betreft het verschil tussen de op basis van de grondslagen van de moedermaatschappij berekende ingehouden winst en rechtstreekse vermogensmutaties van de deelnemingen enerzijds, en het deel daarvan dat de moedermaatschappij zou kunnen laten uitkeren anderzijds. De wettelijke reserve wordt op individuele basis bepaald.

Voor geactiveerde ontwikkelingskosten en oprichtingskosten is een wettelijke reserve te gevormd ter grootte van de boekwaarde ervan, ten bedrage van € 33 duizend (2015: € 24 duizend).

Voorstel tot resultaat bestemming (Onverdeeld resultaat)

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld het resultaat na belasting over 2016 als volgt te bestemmen: een bedrag ad € 18.601 duizend als keuzedividend uit te keren, gelijkstaand aan € 0,72 per aandeel (2015: € 0,72) en het resterende bedrag ad € 13.691 duizend toe te voegen aan de overige reserves. Het resultaat na belasting over 2016 is opgenomen in de post onverdeeld resultaat in het eigen vermogen. Voor het dividend is geen voorziening getroffen en er zijn geen gevolgen voor de winstbelasting.

30.  Rentedragende leningen en doorlopende kredietfaciliteit

Voor de toelichting op de rentedragende leningen ten bedrage van € 59,7 miljoen (2015: €71,4 miljoen) en de doorlopende kredietfaciliteit van € 49,1 miljoen (2015: € 115 miljoen) wordt verwezen naar toelichting 16 en 22 van de geconsolideerde jaarrekening. Voor de toelichting op het beleid ter beheersing van het liquiditeitsrisico en het marktrisico, bestaande uit valuta- en renterisico, wordt verwezen naar toelichting 22 van de geconsolideerde jaarrekening.

31.  Overige financiële instrumenten

Voor de toelichting op de overige financiële instrumenten, bestaande uit voor afdekking gebruikte valutatermijncontracten ten bedrage van € 6,0 miljoen (2015: € 6,0 miljoen) en voor afdekking gebruikte renteswaps bedrage van € 1,8 miljoen (2015: € 3,2 miljoen) wordt verwezen naar toelichting 22 van de geconsolideerde jaarrekening.

32.  Leningen aan, vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen

De leningen aan groepsmaatschappijen hebben betrekking op diverse leningen met uiteenlopende looptijden. De gemiddelde rentevergoeding op alle leningen is 3,0% (2015: 3,0%). De vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen betreffen vorderingen en schulden met een kortlopend karakter (geen rentevergoeding).

33.  Netto-omzet

De netto-omzet betreft de management fees in rekening gebracht bij de groepsmaatschappijen.

34.  Overige kosten

De overige kosten bedragen in 2016 € 7,0 miljoen (2015: € 10,0 miljoen) en bevatten onder meer personeelskosten, IT-kosten, advieskosten, auditkosten, treasury baten en lasten en reiskosten.

In 2016 heeft Accell Group N.V. gemiddeld 33 personeelsleden in dienst (2015: 30). Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten bedragen in 2016 € 4,6 miljoen, € 0,3 miljoen en € 0,6 miljoen (2015: € 4,1 miljoen, € 0,2 miljoen en € 0,5 miljoen).

35.  Nettofinancieringslasten

De financiële baten bedragen in 2016 € 2,2 miljoen (2015: € 2,0 miljoen) en bestaan voornamelijk uit rentebaten horende bij de leningen aan groepsmaatschappijen. De financiële lasten bedragen in 2016 € 1,4 miljoen (2015: € 3,4 miljoen) en bevatten rentelasten, valutakoersverschillen en bankkosten.

36.  Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Hoofdelijke aansprakelijkheid en garanties

De rechtspersoon Accell Group N.V. heeft verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van Nederlandse geconsolideerde deelnemingen voortvloeiende schulden. Daartoe strekkende verklaringen zijn ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister waar de rechtspersoon, waarvoor de aansprakelijkheidsstelling is geschied, zijn zetel heeft.

Daarenboven zijn ultimo 2016 garanties afgegeven ten behoeve van geconsolideerde deelnemingen voor circa € 14,2 miljoen (ultimo 2015: circa € 11,8 miljoen).

Fiscale eenheid

De rechtspersoon Accell Group N.V. maakt deel uit van de fiscale eenheid 'Accell Group N.V.' voor de heffing van vennootschapsbelasting en omzetbelasting; elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen.

37.  Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383, lid 1, BW, is in het boekjaar ten laste van Accell Group NV en groepsmaatschappijen gekomen voor bestuurders een bedrag van € 2.544 duizend (2015: € 2.435 duizend) en voor commissarissen een bedrag van € 175 duizend (2015: € 173 duizend). Voor de toelichting op de bezoldiging van bestuurders en commissarissen wordt verwezen naar toelichting 26 van de geconsolideerde jaarrekening.

In de bezoldiging is tevens in het kader van toegekende personeelsopties een bedrag opgenomen van € 91 duizend  (2015: € 53 duizend) voor bestuurders. Voor de toelichting op deze optieregeling wordt verwezen naar toelichting 18 van de geconsolideerde jaarrekening. 

 

Raad van Commissarissen
A.J. Pasman, voorzitter
J. van den Belt, vice-voorzitter
P.B. Ernsting
A. Kuiper

Raad van Bestuur
R.J. Takens, CEO
H.H. Sybesma, CFO
J.M. Snijders Blok, COO 
J.J. Both, CSCO

Heerenveen, 9 maart 2017