Terug naar boven

5.11 Overige gegevens

Statutaire bepalingen inzake winstbestemming

Artikel 25 (gedeeltelijk)


Lid 4
De raad van bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de bevoegdheid te bepalen, welk deel van de winst, na uitkering van dividend aan de houders van zowel preferente aandelen B als preferente aandelen F, zal worden gereserveerd.

Lid 5
Hetgeen daarna van de winst resteert staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders ten behoeve van de houders van gewone aandelen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen besluiten dat een uitkering van dividend aan de houders van gewone aandelen geheel of gedeeltelijk plaatsvindt niet in geld maar in aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant


Aan: de Algemene Vergadering en de Raad van Commissarissen van Accell Group N.V..

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel

Naar ons oordeel:

 • geeft de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Accell Group N.V. per 31 december 2016 en van het resultaat en de kasstromen over 2016, in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW);
 • geeft de in dit jaarverslag opgenomen enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Accell Group N.V. per 31 december 2016 en van het resultaat over 2016, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Wat we hebben gecontroleerd

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Accell Group N.V. (hierna ‘de vennootschap’) te Heerenveen (hierna ‘de jaarrekening') gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:

 1. de geconsolideerde balans per 31 december 2016;
 2. de volgende geconsolideerde overzichten over 2016: de winst-en-verliesrekening, het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht; en
 3. de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:

 1. de enkelvoudige balans per 31 december 2016;
 2. de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2016; en
 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Accell Group N.V. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Controleaanpak

Samenvatting

 

 

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 2,6 miljoen. Voor de bepaling van de materialiteit wordt uitgegaan van de winst voor belastingen (5%). Wij beschouwen de winst voor belastingen als de meest geschikte benchmark, omdat de meeste belanghebbenden voornamelijk gefocust zijn op de winst voor belastingen.  Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

Wij hebben met het bestuur en de Raad van Commissarissen afgesproken dat wij aan hen tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 130.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Reikwijdte van de groepscontrole

Accell Group N.V. staat aan het hoofd van een groep van entiteiten (groepsonderdelen). De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de jaarrekening van Accell Group N.V.

Op grond van de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd op de volledige financiële informatie van de belangrijkste groepsonderdelen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Turkije en Taiwan. Daarnaast hebben wij controlewerkzaamheden op specifieke posten uitgevoerd voor groepsonderdelen in de Verenigde Staten, Spanje, Hongarije, Zweden, Denemarken, Belgie, Finland, Taiwan en Frankrijk. Verder hebben we op groepsniveau specifieke controlewerkzaamheden uitgevoerd ten aanzien goodwill, merkrechten, (latente) belastingen en derivaten. Dit resulteert in een dekking van in totaal 85% van de totale opbrengsten en 89% van het balanstotaal. De resterende 15% van de totale opbrengsten en 11% van het balanstotaal betreft een aantal rapporterende onderdelen die individueel elk minder dan 5% van de totale opbrengsten dan wel het balanstotaal vertegenwoordigen. Ten aanzien van deze resterende onderdelen hebben wij (onder meer) cijferanalyses uitgevoerd ter onderbouwing van onze inschatting dat er geen sprake is van relevante risico’s op afwijkingen van materieel belang.

Het met de groepscontrole belaste team heeft gedetailleerde instructies gestuurd naar de accountants die de groepsonderdelen controleren met betrekking tot belangrijke aspecten, onder meer over de relevante risico’s van afwijkingen van materieel belang, en over de informatie die aan het groepsteam moet worden gerapporteerd. Het met de groepscontrole belaste team heeft een bezoek gebracht aan Duitsland, Taiwan en de Verenigde Staten en heeft het Nederlandse groepsonderdeel gecontroleerd. Voor de meeste groepsonderdelen – ongeacht of die fysiek werden bezocht – zijn er telefonische besprekingen geweest met de lokale accountants en, indien dit nodig werd geacht, met het lokale management. Tijdens de bezoeken zijn de planning van onze controle, onze risicobeoordeling, onze controleaanpak en belangrijke bevindingen en doelstellingen van de controle besproken en zijn in Duitsland, Taiwan en de Verenigde Staten dossierreviews uitgevoerd.

 

Door bovengenoemde werkzaamheden bij de groepsonderdelen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de jaarrekening.

Eerstejaars controle

Eerstejaars controleopdrachten bevatten aanvullende werkzaamheden ten opzichte van bestaande controleopdrachten. Tijdens de eerstejaars controle moeten wij voldoende kennis over het bedrijf, haar activiteiten, de controle-omgeving en de grondslagen voor financiële verslaggeving krijgen om onze initiële risicobeoordeling en de planning van de controlewerkzaamheden uit te voeren.

Voorafgaand aan de start van de controle hebben wij een transitieplan voorbereid. Wij zijn onze transitiewerkzaamheden begonnen in mei 2016 om te komen tot een goed begrip van Accell met inbegrip van de controle-omgeving en de grondslagen voor financiële verslaggeving. We hebben contact gehad met de voorgaande accountant en hebben inzage gehad in hun controledossiers.

 

De kernpunten van onze controle

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de geconsolideerde jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

 • het bestuursverslag, bestaande uit de hoofdstukken 1. Overzicht, 2. Kijk op de toekomst, 3. Progressie en prestaties en 4. Toezicht en risicobeheersing;
 • de overige gegevens;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 • alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten

Benoeming

Wij zijn door de Algemene Vergadering op 26 april 2016 benoemd als accountant van Accell Group N.V. en zijn sindsdien de externe accountant. De controle van de 2016 jaarrekening was voor ons het eerste controlejaar.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Voor een nadere beschrijving van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van een controle van de jaarrekening verwijzen wij naar de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). https://www.nba.nl/Documents/Tools%20Vaktechniek/Standaardpassages/Standaardpassage_nieuwe_controletekst_oob_variant_%20Nederlands.docx

Amstelveen, 9 maart 2017

KPMG Accountants N.V.
T. van der Heijden RA

Bewaren

Bewaren