Terug naar boven

1 Overzicht

1.1 Profiel

Accell Group is leidend op het gebied van innovatieve en groene, consumentgerichte mobiliteitsoplossingen voor de korte en middellange afstand, actieve recreatie en sport. We zijn primair actief in kwalitatief hoogwaardige fietsen en fietsonderdelen en -accessoires. In toenemende mate zijn we ook actief in mobiliteitsoplossingen op basis van fietsgebruik.

We zijn marktleider in Europa, één van de grotere spelers in Noord-Amerika en de #1 in e-bikes. We managen een portefeuille van sterke nationale en internationale (sport)merken, elk met een marktleidende positie en een onderscheidende merkpositionering. Met deze merken richten we ons uitsluitend op het midden- en hogere segment en gezamenlijk zorgen ze voor een breed en divers aanbod.Bekende nationale merken zijn onder meer Batavus en Sparta in Nederland, Winora in Duitsland, Tunturi in Finland en Raleigh in Groot-Brittannië en Noord-Amerika. Voorbeelden van bekende internationale high-end (sport)merken zijn Koga, Lapierre, Haibike, Ghost en Daimondback. Voor fietsonderdelen en -accessoires voeren we onder meer ons eigen internationale merk XLC.

We hebben circa 3.000 medewerkers verspreid over 18 landen. We beschikken over sterke innovatie- en designcentra met op strategische locaties ondersteunende faciliteiten voor assemblage en afwerking van onze fietsen. Voor verkoop en dienstverlening van onze producten en diensten aan consumenten hanteren we in samenwerking met ons vakhandelnetwerk.

Onze producten worden jaarlijks verkocht in meer dan 70 landen. In 2016 verkochten we circa 1,5 miljoen fietsen en realiseerden we een omzet van meer dan € 1 miljard. Het aandeel Accell Group is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de Small Cap Index.

1.2 Wereldwijd


 

1.3 Accell Group at a glance

Alle genoemde data gaan over 2016.

1.4 Bedrijfsactiviteiten

Ons productassortiment bestaat primair uit twee productgroepen: fietsen en fietsonderdelen en -accessoires. De combinatie van deze productgroepen versterkt onze klantpropositie en de fietsbeleving.

Wie een fiets koopt, kan er accessoires bij kopen om de fiets te personaliseren. Denk daarbij onder andere aan kinderzitjes, fietssloten, fietsdragers, navigatiesystemen en fietscomputers. Fietsen worden bovendien vaak intensief gebruikt en diverse onderdelen, zoals banden, verlichting, derailleurs en kettingen zijn onderhevig aan slijtage. Door de groeiende populariteit van de e-bike is er ook een toenemende vraag naar meer complexe onderdelen zoals accu’s, laders en motoren.

De aard van deze productgroepen verschilt dusdanig dat we onze bedrijfsactiviteiten daarop anders hebben ingevuld. Dat geldt zowel voor productrealisatie als marktbenadering. Waar we bij fietsen zowel ontwikkeling en design, inkoop en assemblage als distributie en verkoop voor onze rekening nemen, benaderen we fietsonderdelen en -accessoires primair als een handelsactiviteit.

Fietsen

 • Multi-merk portfolio. We kiezen bewust voor de kracht van een multi-merk portfolio. Tussen landen zijn de verschillen in populariteit, voorkeur en smaak groot. Ook zijn er per land duidelijke verschillen in prijs-, kwaliteit- en serviceperceptie. Door meerdere merken te voeren kunnen we dicht op de door ons gekozen markten zitten. Portfoliomanagement zorgt daarbij voor een optimale merkpositionering per land of segment. We combineren daarbij vaak in elk land één of meerdere nationale merken met onze internationale sportmerken. Onze internationale merken richten zich op specifieke (high-end) niches, waarbij voorkeuren en smaken van consumenten universeler zijn.
 • Productassortiment. De consument wil keuze. Dat bieden we niet alleen met ons multi-merk portfolio maar ook met een breed assortiment, gericht op het midden- en hoge segment van de markt. Daar kunnen we ons het beste onderscheiden.

 • Seizoenspatroon. De fietsindustrie kent een sterk seizoenspatroon. In Europa en Noord-Amerika loopt het seizoen van september tot augustus. Aan het begin van het nieuwe seizoen brengen we onze nieuwe fietscollectie uit. De piekperiode voor de fietsenverkoop valt in de regel tussen eind februari en begin augustus. Het seizoenspatroon vlakt langzaam maar zeker wat af, omdat we in onze productmix steeds meer opschuiven naar high-end (elektrische) fietsen, waarvoor consumenten gespreid over het jaar heen aankoopbeslissingen nemen.
 • Ontwikkeling en design. We werken doorlopend aan vormgeving en innovatie van onze fietsen. Productinnovatie staat voor een belangrijk deel in het teken van vergroting van comfort, veiligheid en connectiviteit-gedreven functionaliteit van de fiets. Veel aandacht gaat uit naar de doorontwikkeling van elektrische en sportieve fietsen. We houden daarnaast continu de vinger aan de pols onder consumenten voor evaluatie van nieuwe producten en eventuele aanpassingen. Voor onze high-end merken gaan we een stap verder en ontwikkelen fietsen ‘beyond expectation’. Binnen Accell Group lopen diverse ontwikkel- en innovatieprogramma’s, zowel voor de fiets als product als voor fietsgebruik.
 • Inkoop en productie. Voor de inkoop van materialen en onderdelen maken we gebruik van professionele en kwalitatief hoogwaardige leveranciers in Europa en Azië. Onze eigen productie is gericht op assemblage en lakken. Circa 60% van de fietsen wordt daarmee in onze productievestigingen afgewerkt. We beschikken daarvoor over productiehubs in Nederland, Hongarije, Duitsland, Frankrijk en Turkije aangevuld met kleinere lokale faciliteiten voor custom-made en high-end fietsen. De overige 40% van de fietsen wordt als kant-en-klaar product ingekocht. Dit zijn met name eenvoudigere producten, zoals kinderfietsen en instapmodellen.
 • Verkoop en distributie. De consument bepaalt en onder invloed daarvan verandert de rol van de fiets- en sportvakhandel. Dat betekent ook dat onze verkoop en distributie opschuift naar omnichannel. Een goed dekkend vakhandelnetwerk in voor ons belangrijke landen als Nederland, Frankrijk en Duitsland is en blijft daarbij essentieel. Export van (high-end) merkfietsen vindt in toenemende mate plaats.

Onderdelen en accessoires

 • Merken. De merkbeleving onder consumenten is bij fietsonderdelen en –accessoires niet groot, met uitzondering van het topsegment. We opereren in de markt met ons eigen A-merk XLC aangevuld met (top)merken van derden.
 • Productassortiment. Om de consument goed te kunnen bedienen is een breed en compleet assortiment belangrijk. Ons assortiment telt in de long tail circa 75.000 verschillende producten die alle belangrijke prijspunten dekken.
 • Seizoenspatroon. Het seizoenspatroon voor fietsonderdelen en -accessoires is relatief vlak met het gros van de verkopen tussen februari en november.

 • Ontwikkeling en design. Technologische productinnovatie voor ons eigen merk XLC speelt een beperkte rol. Onderdelen en accessoires worden aangepast om aan te sluiten bij de product- en designinnovaties van onze fietsmerken. Alleen in bepaalde specifieke productcategorieën binnen accessoires, zoals helmen, kleding en tassen, spelen een eigen onderscheidend ontwerp en design een rol.
 • Inkoop. Producten van ons eigen merk XLC worden in eigen huis geselecteerd. We werken daarbij veelal samen met de leveranciers waarvan we ook andere fietsonderdelen en -accessoires inkopen. Hiermee borgen we de hoge kwaliteitseisen die we stellen aan alle producten, inclusief onze fietsen.
 • Distributie en verkoop. We hebben een eigen Europese verkooporganisatie die is aangevuld met lokale distributeurs om een dekkend netwerk te creëren, dat in staat is om snel te kunnen leveren. Verkoop aan consumenten loopt via de fiets- en sportvakhandel en via webshops. Export vindt met name plaats naar omringende landen. Omdat de aard van het product en vooral van accessoires zich goed leent voor online, schuift onze distributie en verkoop op naar verschillende verkoopkanalen.

1.5 2016 in beeld


1.6 Kerncijfers en kengetallen

(in euro, tenzij anders vermeld)

    2016 2015 2014 2013
Resultaten (in miljoenen euro)
Netto-omzet   1.048,2 986,4 882,4 849,0
Bedrijfsresultaat (EBIT)   60,4 58,5 44,1 33,9
Nettowinst   32,3 32,3 26,5 19,0
Vrije kasstroom 1   61,3 -31,2 38,3 -30,9
 
Balansgegevens (in miljoenen euro)
Groepsvermogen   319,4 305,9 281,1 240,0
Netto schuld   147,3 200,0 152,3 183,5
Balanstotaal 5   703,4 731,7 631,8 582,1
Werkzaam vermogen (capital employed) 2   494,1 532,3 461,2 449,6
Investeringen materiële vaste activa   11,6 10,8 10,6 6,8
 
Verhoudingsgetallen (in %)
ROCE   12,2 11,0 9,6 7,5
ROE   10,1 10,6 9,4 7,9
Bedrijfsresultaat/omzet   5,8 5,9 5,0 4,0
Nettowinst/omzet   3,1 3,3 3,0 2,2
 
Gegevens per aandeel 3
Aantal uitstaande aandelen ultimo   25.834.236 25.270.327 24.864.956 24.402.849
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen   25.623.405 25.116.249 24.685.681 24.195.467
Nettowinst   1,26 1,26 1,03 0,74
Vrije kasstroom 1   2,39 -1,21 1,50 -1,21
Groepsvermogen   12,46 11,93 10,97 9,39
Dividend 4   0,72 0,71 0,59 0,52
 
Gemiddeld aantal medewerkers (FTE's)   3.124 3.371 2.796 2.926
1) De vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de netto-kasstroom uit operationele- en investeringsactiviteiten.
2) Werkzaam vermogen is balanstotaal minus liquide middelen en kortlopende, niet-rentedragende verplichtingen (inclusief het kortlopende deel van de voorzieningen).
3) De gegevens per aandeel zijn berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Voor de jaren 2013-2015 zijn de gegevens per aandeel gecorrigeerd voor de verwatering door uitgifte van stockdividend ten laste van de agioreserve conform International Financial Reporting Standards (IAS33). De in het verslagjaar gehanteerde correctiefactor voor 2015 en voorgaande jaren is 0,97922.
4) Het dividend per aandeel over boekjaar 2016 betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
5) Balanstotaal wordt bepaald na saldering van de bedragen in de 'notional cash pooling arrangements'. Voor een specificatie van deze bedragen wordt verwezen naar toelichting 14 van de geconsolideerde jaarrekening.

1.7 Het aandeel

Beursnotering


Het aandeel Accell Group wordt sinds 1998 verhandeld op de officiële markt van Euronext Amsterdam en is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX). De beursnotering draagt bij aan een disciplinerende en transparante bedrijfsvoering en geeft een additionele toegang tot extern kapitaal voor de financiering van groei en daarmee aan de realisatie van onze ambities. 

Elk gewoon aandeel geeft recht op één stem. Om de continuïteit van (het beleid van) Accell Group en haar belanghebbenden te beschermen heeft de Stichting Preferente Aandelen Accell Group de optie tot het nemen van een zodanig aantal cumulatief preferente aandelen B dat de Stichting na het nemen daarvan, houdster is van de helft minus één aandeel van het geplaatste (vergrote) kapitaal. Voor meer details wordt verwezen naar hoofdstuk 4 Toezicht en Risicobeheersing.

Koersontwikkeling en verhandelbaarheid

In 2016 is de aandelenkoers gestegen met 4,0%. Over de afgelopen 5 jaar was dit 64,6%. De verhandelbaarheid is eveneens toegenomen. De aandelenomzet is in 2016 gestegen met 34,8% en over de afgelopen 5 jaar met 13,3%. De marktkapitalisatie is bijna verdubbeld in de afgelopen 5 jaar en bedraagt € 566,0 miljoen per ultimo 2016. 


Noot: Het kapitaalbelang van de genoemde grootaandeelhouders is gebaseerd op de onder de Wet Melding Zeggenschap door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gepubliceerde aandelenbelangen in Accell Group groter dan 3%.

Noot: De groep overige aandeelhouders bestaat uit een mix van (internationale) institutionele en particuliere beleggers.

Dividend

Noot: De data per aandeel zijn berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Voor de jaren 2012-2015 zijn de gegevens per aandeel gecorrigeerd voor de verwatering door uitgifte van stockdividend ten laste van de agioreserve conform International Financial Reporting Standards (IAS33).De in het verslagjaar gehanteerde correctiefactor voor 2015 en voorgaande jaren is 0,97922.

Het dividendbeleid is gericht op uitbetaling van een stabiel dividend van tenminste 40% van de nettowinst. Historisch gezien ligt het uitkeringspercentage van dividend rond het niveau van 50%. Over het boekjaar 2016 wordt voorgesteld een dividend uit te keren van € 0,72  per aandeel (2015: € 0,72) naar keuze te ontvangen in contanten of in aandelen. In de afgelopen 4 jaar (periode 2012 t/m 2015) is een gecombineerd cash- en stockdividend uitgekeerd aan de aandeelhouders met een waarde van circa € 65 miljoen.

Door middel van een keuzedividend kan een hogere pay-out ratio worden gehanteerd met behoud van een sterke balans voor toekomstige acquisities. Dit past uitstekend bij onze strategie die gericht is op groei. Door het keuzedividend wordt, naast een hoog dividendrendement voor de aandeelhouders, een betere solvabiliteit bewerkstelligd. Ons dividendrendement en de vorm van dividend zijn concurrerend met andere beursgenoteerde ondernemingen. In de afgelopen 4 jaar (periode 2012 t/m 2015) heeft gemiddeld 45% van onze aandeelhouders gekozen voor stockdividend.

Investor relations

We streven ernaar aandeelhouders, potentiële aandeelhouders, analisten en andere financieel belanghebbenden zo accuraat, zorgvuldig en tijdig mogelijk van relevante strategische, financiële en andersoortige materiële informatie te voorzien om het inzicht in onze onderneming, de actuele ontwikkelingen en de markt waarin we actief zijn, te verbeteren.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van januari tot en met december. Op jaar- en halfjaarbasis publiceren we de volledige financiële resultaten. Met ingang van 2017 publiceren we alleen nog tussentijdse trading updates over de financiële en operationele gang van zaken wanneer daar aanleiding toe is. Dergelijke publicaties, maar ook overige (niet-financiële) aankondigingen, benoemingen en toelichtingen worden altijd gedaan met inachtneming van de geldende regels en richtlijnen van Euronext Amsterdam en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse toezichthouder op de financiële markten. 

Voor de presentatie en toelichting van de jaar- en halfjaarcijfers organiseren we bijeenkomsten met (groot)aandeelhouders, analisten en media. Voorafgaand aan publicaties van jaar- en halfjaarcijfers hanteren we gesloten periodes van 30 dagen. Tijdens deze gesloten periodes houden we geen bijeenkomsten en voeren we geen gesprekken met (potentiële) aandeelhouders, analisten en andere financieel belanghebbenden. 

Gedurende het jaar en buiten de gesloten periodes voeren leden van de Raad van Bestuur op regelmatige basis één-op-één gesprekken met (groot)aandeelhouders en geïnteresseerde institutionele beleggers. Het valt op dat onder buitenlandse beleggers de bekendheid van en belangstelling in Accell Group toeneemt. Datzelfde geldt voor de belangstelling van beleggers die interesse hebben in duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, waar Accell Group met haar producten en beleid ook op inzet. Meer over het beleid ten aanzien van bilaterale contacten met beleggers is te vinden op de website van Accell Group.

In 2016 zijn, net als voorgaande jaren, door ons diverse bijeenkomsten met en voor (particuliere) beleggers en aandeelhouders georganiseerd. Daarnaast zijn er regelmatig interviews gegeven aan financiële media.

Agenda 2017 - 2018

Voor 2017 zijn de volgende publicatiedata en overige relevante data geagendeerd:

1.8 Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende leden:

ir. R.J. (René) Takens (1954)
Voorzitter Raad van Bestuur (CEO)

De heer Takens trad in 1999 toe tot Accell Group als CEO. Na zijn studie Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Twente begon hij zijn loopbaan bij de Svedex Bruynzeel Group, waar hij tien jaar werkzaam was, laatstelijk als algemeen directeur. Vervolgens werkte hij zeven jaar als algemeen directeur Italië voor CSM.

drs. H.H. (Hielke) Sybesma RC (1967)
Lid Raad van Bestuur (CFO)

De heer Sybesma trad in 1995 in dienst bij Accell Group als manager Financiën bij dochteronderneming Batavus. In de jaren daarna is de heer Sybesma nauw betrokken geweest bij diverse dochterondernemingen van Accell Group. Sinds april 2001 is de heer Sybesma CFO van Accell Group. Na de afronding van de studie Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen begon hij zijn loopbaan als financieel consultant bij PriceWaterhouseCoopers, waar hij vijf jaar werkzaam was. De heer Sybesma is tevens Register Controller (1995, VU Amsterdam).

ir. J.M. (Jeroen) Snijders Blok (1959)
Lid Raad van Bestuur (COO)

De heer Snijders Blok studeerde Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Twente en trad in 1992 in dienst bij Accell Group. Hij startte zijn werkzaamheden bij de afdeling automatisering. In de jaren daarna was hij logistiek manager bij Batavus en Hercules en werd hij vervolgens benoemd tot bedrijfsleider van Batavus. In 1999 werd hij na de overname van Sparta benoemd tot algemeen directeur van deze dochteronderneming. Sinds april 2004 is hij COO van Accell Group.

drs. J.J. (Jeroen) Both (1964)

Lid Raad van Bestuur (CSCO)

De heer Both is in dienst bij Accell Group sinds 2015. Na zijn studie Economie in Groningen is hij zijn loopbaan begonnen in 1989 bij British American Tobacco. De heer Both heeft verschillende functies bekleed in supply chain, procurement en productie. Hij heeft een rijke internationale ervaring opgebouwd zowel in West- & Oost-Europa alsmede in Azië, alwaar hij als directeur supply chain leiding heeft gegeven aan de invoering en management van de centrale supply chain organisaties in Moskou en Singapore.

1.9 Bericht van de Bestuursvoorzitter

In 2016 heeft Accell Group de omzetgrens van € 1 miljard gepasseerd en hebben we een winst van € 32 miljoen gerealiseerd. In 10 jaar tijd is onze omzet ruim verdubbeld en onze winst met 76% gestegen. Deze groei hebben we voor een belangrijk deel te danken aan de populariteit van de elektrische fiets, een product waarin we wereldwijd marktleider zijn en waardoor ons bedrijf in de afgelopen jaren in veel opzichten is veranderd. Inmiddels zijn e-bikes goed voor circa 41% van onze groepsomzet, neemt de belangstelling voor ons product in steeds meer landen toe en wordt, gedreven door onze doorontwikkeling, voor steeds meer verschillende leeftijdsgroepen en gebruikstoepassingen interessant. Zo is in 2016 de vraag naar e-performance mountainbikes van onze sportmerken Haibike, Ghost en Lapierre sterk gegroeid. Naast e-bikes en (high-end) mountainbikes behoren ook kinderfietsen, toerfietsen, stadsfietsen en racefietsen tot de uitgebreide collecties van de Accell-merken.

Voortdurende technologische innovatie is de motor achter deze mooie resultaten. Dit geeft ons de drive om te blijven zoeken naar innovaties die de consument verrassen. De komende jaren verwachten we op het gebied van innovatie ook veel van de connected fiets. Diverse (prijswinnende) modellen zijn al op de markt, maar we staan nog maar aan het begin van alle ontwikkelingen en nieuwe functionele mogelijkheden.

2016 was ook het jaar waarin wij, met input van diverse stakeholders en ondersteund door externe adviseurs, veel tijd hebben besteed aan onze kijk op de toekomst en het herijken van onze strategie. De komende decennia zal de wereld van mobiliteit sterk veranderen en dat geldt ook voor de rol van de fiets. Toenemende filedruk, dichtslibbende steden, en de groeiende aandacht voor een gezonde leefomgeving en levensstijl van burgers roepen om alternatieve mobiliteitsoplossingen. Met de fiets, en in het bijzonder de e-bike, als schoon, groen en gezond alternatief voor mobiliteit op de korte en middellange afstand zijn we sterk gepositioneerd om hiervan te profiteren. We willen die positie in deze veranderende wereld van mobiliteit dan ook claimen, met een duidelijke keuze voor de fiets als product en de fietser als gebruiker.

Voor onze strategie betekent dit dat we de consument meer centraal gaan stellen en onze band met de consument zullen gaan versterken. Dit doen we door in nauwe samenwerking met de vakhandel een nieuwe omnichannel propositie te ontwikkelen waarbij we de kracht van ons vakhandelnetwerk effectiever willen benutten. In het afgelopen jaar hebben we in dit kader al diverse initiatieven ontplooid.

Ook met betrekking tot de professionalisering van onze operaties hebben we het afgelopen jaar op vele fronten goede progressie gemaakt. Met name onze supply chain zullen we de komende jaren meer gaan inrichten naar samenwerking in de keten. Het realiseren van efficiëntievoordelen en duurzaam ondernemen gaan hierbij hand-in-hand (waarbij de richtlijnen van de OESO als kader fungeren). In Apeldoorn draait ons state-of-the-art Autostore distributiecentrum voor onderdelen en accessoires op volle toeren. In Turkije, een van onze grootste productiehubs, besparen we fors op opslag- en distributiekosten en reduceren we ons plasticverbruik ten gunste van karton. Over de hele linie werken we hard aan het terugdringen van ons energieverbruik. Op groepsniveau staat er een nieuwe supply chain organisatie en ook op marketing en human resources hebben we onze competenties het afgelopen jaar uitgebreid. Daarmee versterken we de integrale aansturing die op alle fronten nodig is om in de komende jaren aan onze uitdagingen te voldoen.

De komende jaren zullen in het teken staan van de uitvoering van onze aangescherpte strategie. Daarmee is voor mij een natuurlijk moment ontstaan om na achttien jaar het leiderschap over dit prachtige bedrijf over te dragen. Ik kijk met voldoening en trots terug op wat we de afgelopen achttien jaar met elkaar hebben bereikt.

Namens de hele Raad van Bestuur dank ik alle stakeholders voor het in ons gestelde vertrouwen. In het bijzonder dank ik onze mensen over de hele wereld. De passie die wij met elkaar delen voor het product dat wij samen ontwikkelen, produceren en verkopen, heeft ook in 2016 weer onmiskenbaar bijgedragen aan het succes van ons bedrijf. Dank voor jullie harde werk!

René Takens
Voorzitter Raad van Bestuur Accell Group