Terug naar boven

1.6 Kerncijfers en kengetallen

(in euro, tenzij anders vermeld)

    2016 2015 2014 2013
Resultaten (in miljoenen euro)
Netto-omzet   1.048,2 986,4 882,4 849,0
Bedrijfsresultaat (EBIT)   60,4 58,5 44,1 33,9
Nettowinst   32,3 32,3 26,5 19,0
Vrije kasstroom 1   61,3 -31,2 38,3 -30,9
 
Balansgegevens (in miljoenen euro)
Groepsvermogen   319,4 305,9 281,1 240,0
Netto schuld   147,3 200,0 152,3 183,5
Balanstotaal 5   703,4 731,7 631,8 582,1
Werkzaam vermogen (capital employed) 2   494,1 532,3 461,2 449,6
Investeringen materiële vaste activa   11,6 10,8 10,6 6,8
 
Verhoudingsgetallen (in %)
ROCE   12,2 11,0 9,6 7,5
ROE   10,1 10,6 9,4 7,9
Bedrijfsresultaat/omzet   5,8 5,9 5,0 4,0
Nettowinst/omzet   3,1 3,3 3,0 2,2
 
Gegevens per aandeel 3
Aantal uitstaande aandelen ultimo   25.834.236 25.270.327 24.864.956 24.402.849
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen   25.623.405 25.116.249 24.685.681 24.195.467
Nettowinst   1,26 1,26 1,03 0,74
Vrije kasstroom 1   2,39 -1,21 1,50 -1,21
Groepsvermogen   12,46 11,93 10,97 9,39
Dividend 4   0,72 0,71 0,59 0,52
 
Gemiddeld aantal medewerkers (FTE's)   3.124 3.371 2.796 2.926
1) De vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de netto-kasstroom uit operationele- en investeringsactiviteiten.
2) Werkzaam vermogen is balanstotaal minus liquide middelen en kortlopende, niet-rentedragende verplichtingen (inclusief het kortlopende deel van de voorzieningen).
3) De gegevens per aandeel zijn berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Voor de jaren 2013-2015 zijn de gegevens per aandeel gecorrigeerd voor de verwatering door uitgifte van stockdividend ten laste van de agioreserve conform International Financial Reporting Standards (IAS33). De in het verslagjaar gehanteerde correctiefactor voor 2015 en voorgaande jaren is 0,97922.
4) Het dividend per aandeel over boekjaar 2016 betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
5) Balanstotaal wordt bepaald na saldering van de bedragen in de 'notional cash pooling arrangements'. Voor een specificatie van deze bedragen wordt verwezen naar toelichting 14 van de geconsolideerde jaarrekening.