Terug naar boven

5.1 Geconsolideerde balans

(in duizenden euro)

  notes 31-12-16 31-12-15
 
ACTIVA
 
Materiële vaste activa 8 71.672 69.771
Goodwill 9 59.102 58.189
Overige immateriële vaste activa 10 44.857 45.056
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 11 6.947 4.981
Nettoactief toegezegde pensioenrechten 17 14.489 20.186
Uitgestelde belastingvorderingen 1) 19 7.142 8.669
Overige financiële activa   538 -
Vaste activa   204.747 206.852
       
Voorraden 12 321.553 338.684
Handelsvorderingen 13 137.855 134.570
Actuele belastingvorderingen   7.661 9.899
Overige vorderingen   14.527 21.452
Overige financiële instrumenten 22 6.049 6.048
Geldmiddelen en kasequivalenten 2) 14 49.421 172.479
Vlottende activa   537.066 683.132
 
Totaal activa   741.813 889.984
1) De presentatie van de uitgestelde belastingvorderingen en de uitgestelde belastingverplichtingen is aangepast in de vergelijkende cijfers 2015 voor vergelijkingsdoeleinden.
2) Naar aanleiding van een uitspraak van de IFRS Interpretation Committee (IFRIC) in april 2016 worden de bedragen in de 'notional cash pooling arrangements' vanaf 2016 bruto gepresenteerd; deze stelselwijziging wordt retrospectief toegepast.

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen.

 

  notes 31-12-16 31-12-15
 
EIGEN VERMOGEN
 
Aandelenkapitaal 15 258 253
Agio   43.734 44.264
Reserves   275.388 261.424
Totaal eigen vermogen   319.380 305.941
 
VERPLICHTINGEN
 
Rentedragende leningen 16 47.173 58.963
Nettoverplichting toegezegde pensioenrechten en overige langlopende personeelsbeloningen 17 8.861 8.647
Uitgestelde belastingverplichtingen 1) 19 13.334 11.576
Voorzieningen 20 4.044 4.186
Uitgestelde opbrengsten 21 1.201 2.005
Langlopende verplichtingen   74.613 85.377
       
Doorlopende kredietfaciliteit en rekeningcourantkredieten banken 2) 16 136.951 300.844
Rentedragende leningen 16 12.569 12.641
Actuele belastingverplichtingen   9.879 19.821
Handelsschulden   153.198 135.585
Overige kortlopende verplichtingen   27.322 19.776
Voorzieningen 20 4.826 5.880
Uitgestelde opbrengsten 21 1.313 910
Overige financiële instrumenten 22 1.762 3.209
Kortlopende verplichtingen   347.820 498.666
 
Totaal verplichtingen   422.433 584.043
 
Totaal eigen vermogen en verplichtingen   741.813 889.984
1) De presentatie van de uitgestelde belastingvorderingen en de uitgestelde belastingverplichtingen is aangepast in de vergelijkende cijfers 2015 voor vergelijkingsdoeleinden.
2) Naar aanleiding van een uitspraak van de IFRS Interpretation Committee (IFRIC) in april 2016 worden de bedragen in de 'notional cash pooling arrangements' vanaf 2016 bruto gepresenteerd; deze stelselwijziging wordt retrospectief toegepast.De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen.