Terug naar boven

2.2 Ambitie en strategie

Ambitie

We staan als onderneming aan het begin van een volgende fase van ontwikkeling. Een fase die primair wordt gekenmerkt door verandering in lifestyle en aankoopgedrag van consumenten en wordt gevoed door nieuwe technologische mogelijkheden. We kiezen voor een duidelijke focus op (e-)mobiliteit en (e–)sport en recreatie. We stellen de consument meer nadrukkelijk centraal. Onze fietsen en fiets-gerelateerde producten en diensten zullen we in toenemende mate en in nauwe samenwerking met de vakhandel in meerdere verkoopkanalen (omnichannel) gaan aanbieden. Als het product via meerdere kanalen door Accell wordt aangeboden, spreken we van omnichannel aankoopmogelijkheden. Op deze wijze wil Accell Group zo goed mogelijk inspelen op de aankoop- en gebruiksvoorkeuren van de individuele consument. De ambitie is om in de fietsindustrie permanent voorop te lopen op het gebied van consumentgerichtheid. Zo willen we in de komende jaren blijven groeien en meer waarde creëren voor klanten, voor aandeelhouders en voor onze medewerkers. 

Met onze kennis van duurzame mobiliteit willen we ook in bredere sociaal-maatschappelijk zin een voortrekkersrol spelen als het gaat om verbetering van de leefomgeving en het stimuleren van een gezondere levensstijl van mensen. We willen bijdragen aan de reductie van CO2 uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden. We willen actief meedenken en meewerken aan oplossingen voor dichtslibbende steden en de verbetering van de verkeersveiligheid. En we willen optreden als pleitbezorgers van de gezondheidsvoordelen van meer bewegen en sporten. Het zijn allemaal thema’s die van nature dicht bij ons staan en als zodanig ook positief bijdragen aan het sociale en vriendelijke imago van de fiets, de fietsbeleving en ons succes als onderneming.

Strategie

De focus op (e-)mobiliteit en (e-)sport en recreatie betekent dat we ons steeds nadrukkelijker zullen richten op de bovenkant van de markt. Daar zien we in de komende jaren het meeste groei- en waardepotentieel en daar kunnen we ons bovendien het beste onderscheiden.

Met name de doorontwikkeling van de e-bike en de e-performance bike bieden veel mogelijkheden waarmee we deuren kunnen openen voor consumenten als het gaat om nieuwe toepassing en het gebruik van de fiets. Steeds meer mensen van jong tot oud ontdekken de voordelen van de e-bike, waarmee het mogelijk is om op een milieubewuste manier langere afstanden en bergen te overbruggen of off road te gaan en waarbij ze zichzelf tegelijkertijd ook fysiek kunnen uitdagen en werken aan hun conditie. In het verlengde daarvan biedt de connected bike tal van nieuwe mogelijkheden als het gaat om het meten van prestaties en gezondheid, navigatie, onderhoud en veiligheid. Met innovaties die consumenten verrassen gaan we ons marktleiderschap verder versterken en ons producten- en dienstenaanbod voor (e-)mobiliteit en (e-)sport en recreatie aanscherpen en uitbouwen. Dit doen we zowel autonoom als door middel van acquisities en in samenwerking met partners.

Dat doen we ook door de consument meer centraal te stellen en de band verder te versterken door middel van een propositie waarmee we de potentiële kracht van onze merken, de supply chain en ons vakhandelnetwerk beter benutten. Zo willen we optimaal kunnen inspelen op de aankoop- en gebruiksvoorkeuren van de individuele consument.

Door de typische productkenmerken en de toenemende complexiteit van de fiets en e-bike in het bijzonder zal de vakhandel ook in de toekomst een belangrijke schakel zijn om consumenten optimaal te kunnen bedienen. De rol van advies-, onderhoud- en servicepunt is vakspecialisten op het lijf geschreven. Hun locatie in de regio biedt zowel ons als de consument substantiële voordelen als het gaat om zaken als verkopen, afmonteren, ophalen, leveren en retourneren van fietsproducten.

De functie van de vakhandel zal op een aantal fronten veranderen. De combinatie van een fysieke showroom met online het ontsluiten van het volledige assortiment biedt de ondernemers een goede basis om hun conversie structureel te verbeteren. Daarin ondersteunen wij ze. We zullen hen intensief begeleiden bij het vergroten van de winkelbeleving, bij de opbouw van kennis over nieuwe technologie-gedreven functionaliteit en het aanbieden van serviceconcepten met een doorlopende stroom van inkomsten. We zullen hen ook ondersteunen bij het ontwikkelen en uitbouwen van online activiteiten en de slimme uitwisseling van data. Zo kunnen we samen voorkeuren ten aanzien van het koopgedrag van consumenten beter volgen en op basis daarvan zowel de customer journey als onze producten en services meer toesnijden naar hun individuele wensen.

 Onze nieuwe strategie is als zodanig visueel weergegeven in het Accell strategy wheel.  • Winnend portfolio van merken. De moderne consument wil een breed assortiment en veel keuze. Daarbij past een multi-merken strategie goed. We willen de concurrentiepositie van onze merken in de belangrijkste landen versterken en streven naar behoud van onze #1 positie in de markt van elektrische fietsen voor mobiliteit, sport en recreatie. Dit doen we door binnen de portefeuille onze merkposities te optimaliseren en meer samenhang te creëren, waarbij we ons intellectueel eigendom beschermen en optreden bij misbruik door derden. We zetten in op slimme en selectieve groei, waarbij we kiezen voor product/marktcombinaties met een potentieel hoog rendement. We kijken daarbij naar het uitbouwen van onze posiie in het midden- en hogere segment van de markt met producten die inspelen op de voorkeuren van lokale consumenten. We zijn continu bezig nieuwe producten te ontwikkelen die bestaande en potentieel nieuwe klanten verleiden en richten we ons op groei in aantrekkelijke exportmarkten.
  • Uitbouw leidende positie in (e-)sport. Met een uitgekiende merkpositionering en voortdurende ontwikkeling van vernieuwende produkten zullen we onze sterke positie in (e-)sport verder uitbouwen. Sportmerken zoals Haibike, Ghost, Lapierre en Diamondback bieden op internationale schaal veel potentie voor groei aan de bovenkant van de markt. Een groei die extra wordt aangejaagd door de snelle opmars en populariteit van onze e-performance fietsen, zoals e-MTB’s.
  • Verhoging toegevoegde waarde onderdelen & accessoires. We gaan meer toegevoegde waarde bieden als leverancier aan de vakhandel en webshops. We zullen nieuwe distributiekanalen ontwikkelen voor een slimme kruisbestuiving tussen online en offline en in combinatie met fietsen. Daarbij zetten we in op versterking van de positionering en groei van ons eigen populaire onderdelenmerk XLC en zullen we de kracht van ons Europese netwerk van lokale distributeurs beter gaan benutten door intensivering van de samenwerking door Accell Group ondernemingen en integratie van activiteiten.
  • Ontwikkeling nieuwe verdienmodellen gericht op gebruik en service. Samen met commerciële partners, overheden en gemeenten werken we op verschillende fronten aan nieuwe mobility-as-a-service oplossingen. Bijvoorbeeld voor het leasen van fietsen, het huren en delen van fietsen, maar ook voor het beter ontsluiten van dichtslibbende steden met oog voor een betere leefomgeving. Daar kan worden gedacht aan complete concepten voor het leveren van de benodigde fietsen en het management van de fietsvloot. Op deze wijze kunnen we nieuwe verdienmodellen ontwikkelen met doorlopende inkomstenstromen. Het nieuwe partnership met Beeline Bikes in de Verenigde Staten gebruiken we om het potentieel van mobiele dienstverlening op gebieden als onderhoud en reparatie op locatie verder te onderzoeken.
  • Toepassing van slimme technologie. Onze innovatiekracht richten we met name op de e-bike, de connected fiets en de sportfiets. Inzet van slimme technologie zorgt daarbij niet alleen voor extra functionaliteit voor de fietser, maar geeft ons ook waardevolle informatie voor verdere productontwikkeling. Technologische progressie op het gebied van nieuwe materialen en productieprocessen, ICT en connectiviteit heeft daarbij onze speciale aandacht. We profiteren daarbij van de kracht en expertise van onze organisaties en toeleveranciers voor het maken van keuzes en het op effectieve wijze inzetten van nieuwe toepassingen.
  • Efficiëntere inrichting operationele processen. Slim ingerichte bedrijfsprocessen zijn een voorwaarde om de kracht van de groep beter te kunnen benutten en omnichannel vorm te geven. We sturen primair op optimalisatie van de leverbetrouwbaarheid en reductie van levertijden. Daarnaast streven we naar realisatie van inkoopvoordelen en een structurele verlaging van het werkkapitaal onder andere door betere samenwerking in de keten op basis waarvan we planningen en voorraadniveaus gedurende het jaar beter kunnen managen. Een meer centrale aansturing maakt het daarnaast mogelijk om de wendbaarheid te vergroten en structurele kostenbesparingen te realiseren die onze concurrentiepositie verder versterken. Daarbij kan worden gedacht aan het combineren van activiteiten, het beter integreren van landenorganisaties, meer flexibilisering en relocatie van productie en assemblage.
  • Synergie is een centraal thema binnen de aangescherpte strategie en alle genoemde pijlers. Op holding niveau zal een sterkere organisatie worden ontwikkeld om de strategie-implementatie te managen en het lokaal ondernemerschap beter te ondersteunen zodat de kracht daarvan nog meer tot zijn recht komt.

Duurzame invulling van de strategie

We zullen de duurzame voordelen van onze fietsproducten en diensten versterken door onze organisatie en operaties zo verantwoord mogelijk in te richten. De belangrijkste speerpunten die in dit kader zijn vastgesteld zijn ten eerste een leidende rol innemen binnen de fietsindustrie op het gebied van duurzame producten en operationele processen. Ten tweede het creëren van een stimulerende werkomgeving met gemotiveerde en betrokken medewerkers. En als derde het borgen van onze normen en waarden en het werken aan een verantwoorde toeleveringsketen.

Het integraal opnemen van duurzaam ondernemen in onze strategie stelt ons in staat om onze waardecreatie op zowel financieel als op sociaal en milieuvlak te vergroten. We kunnen zo ook bewuster rekening houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij en ons beter richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie.

Waardecreatie