Terug naar boven

5.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

(in duizenden euro)

  notes 2016 2015
 
Netto-omzet 1 1.048.152 986.402
       
Kostengedeelte van de mutaties in voorraden gereed product en goederen in bewerking   33 1.310
Gebruikte grond- en hulpstoffen   -733.380 -673.412
Personeelskosten 1) 2 -121.781 -122.894
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen 3 -10.340 -10.058
Overige bedrijfskosten 1) 4 -122.287 -122.814
Bedrijfsresultaat   60.397 58.534
       
Financiële baten 5 679 616
Financiële lasten 5 -8.952 -9.689
Nettofinancieringslasten   -8.273 -9.073
Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode en gerelateerde bijzondere waardeverminderingen, na belastingen 11 571 -930
       
Resultaat voor belastingen   52.695 48.531
       
Winstbelastingen 6 -20.403 -16.245
       
Nettowinst   32.292 32.286
 
Winst per aandeel (in euro)
Winst per aandeel 7 1,26 1,26
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen   25.623.405 25.116.249
Winst per aandeel (verwaterd)   1,25 1,25
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (verwaterd)   25.790.571 25.267.645
1) De presentatie van de personeelskosten en overige bedrijfskosten is aangepast in de vergelijkende cijfers 2015 voor vergelijkingsdoeleinden.

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen.