Terug naar boven

3.5 Financiële positie en slagkracht

De netto schuld per ultimo 2016 kwam uit op € 147,3 miljoen; dit is een daling van 26% ten opzichte van ultimo 2015, met name door het lagere werkkapitaal. De EBITDA nam toe met 3% naar € 70,7 miljoen. Als gevolg hiervan lag de netto schuld / EBITDA op 2,1; een duidelijke verbetering in vergelijking met ultimo 2015. De rentedekking verbeterde ook licht als gevolg van het lagere kredietgebruik in de tweede helft van 2016 en licht lagere rentetarieven. Door de toename van het eigen vermogen steeg de solvabiliteit van 41,8% naar 45,4% per jaareinde.

Het netto werkkapitaal kwam uit op € 306 miljoen, een daling van 9%. Relatief aan de netto-omzet verbeterde het werkkapitaal van 34,2% naar 29,2%. De voorraadpositie daalde met 5% en kwam uit op € 322 miljoen. De debiteurenpositie kwam uit op € 138 miljoen, ten opzichte van € 135 miljoen per ultimo 2015. De crediteurenpositie kwam uit op € 153 miljoen; een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar. De positieve ontwikkeling van het werkkapitaal vloeit voort uit de eerste effecten van de meer centrale aansturing van de supply chain.

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 75,5 miljoen (2015: -/-€ 19,2 miljoen). De betere kasstroom is met name het gevolg van het efficiënter werkkapitaalbeheer. De investeringen in vaste activa stegen met € 0,8 miljoen door met name de investeringen in de experience centers in Ede (NL) en Dijon (FR). De vrije kasstroom verbeterde sterk en kwam in 2016 uit op € 61,3 miljoen positief, vooral door vermindering van het werkkapitaalbeslag.

Het werkzaam vermogen daalde met 7% naar € 494,1 miljoen (2015: € 532,3 miljoen). Het rendement op het werkzaam vermogen (ROCE) per ultimo boekjaar steeg van 11,0% naar 12,2%.