Terug naar boven

4.2 Bericht van de Raad van Commissarissen

In dit bericht van de Raad van Commissarissen geven we een overzicht van de activiteiten van de Raad van Commissarissen en haar commissies in 2016. Een beschrijving van de samenstelling van de Raad is opgenomen in paragraaf 4.1 Raad van Commissarissen van dit verslag. De taken zijn vervuld overeenkomstig het reglement voor de Raad van Commissarissen, dat op de corporate website (www.accell-group.com) in de corporate governance sectie kan worden geraadpleegd. Voor de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie zijn eveneens reglementen vastgesteld die op de corporate website kunnen worden bekeken.

In 2016 heeft de Raad van Commissarissen toezicht gehouden op het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken binnen Accell Group. De Raad van Commissarissen heeft daarnaast vanuit haar rol ook advies gegeven aan de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen is daarnaast belast met hetgeen bij wet en overeenkomstig de statuten van Accell Group is bepaald. Vanuit die hoedanigheid zijn aan de Raad van Commissarissen belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd.

Strategische progressie

2016 hebben we intensief gebruikt om een visie te ontwikkelen op de toekomst van mobiliteit, sport en recreatie en onderdelen en accessoires richting 2025 en zijn we nauw aangesloten geweest op het verder formuleren en aanscherpen van de strategie van de onderneming. Dit heeft ertoe geleid dat wij nu breder kunnen communiceren wat dit gaat betekenen voor de onderscheiden activiteiten als mobiliteit, sport en recreatie en onderdelen en accessoires. De consument staat daarin centraal en dat betekent dat we bewust inzetten op een omnichannel aanpak en onze competenties en bedrijfsprocessen daar beter op gaan inrichten. Met de aangescherpte strategie ligt er ook een duidelijke routekaart waaraan we middellange termijn doelstellingen hebben gekoppeld. Zo geven we een indruk van de waarde die we met deze strategie in de komende jaren denken te kunnen creëren. Waarde voor onze aandeelhouders, maar ook voor onze andere stakeholders en voor de samenleving als geheel.

De aangescherpte strategie sluit goed aan op het pad dat we in de afgelopen jaren met diverse lokale initiatieven binnen de groep al zijn ingeslagen. Op groepsniveau zelf zijn we onder meer gestart met de herinrichting en meer gecoördineerde aansturing van onze supply chain. Daarbij heeft het optimaal vervullen van de consumentenvraag en verkorting van levertijden prioriteit. Op de tweede plaats komt de realisatie van inkoopvoordelen en verlaging van het werkkapitaal. Verbeteringen in deze aandachtsgebieden kunnen zeker hand in hand gaan, maar de materie is complex met name vanwege de vele soorten materialen, componenten en halffabricaten die we inkopen om onze producten te maken en aan de man te brengen. Die complexiteit wordt bovendien niet minder, omdat de fiets zelf als product complexer wordt en uit steeds meer componenten bestaat. Denk alleen maar aan de groeiende vraag naar de elektrische fiets en de opkomst van de connected fiets. De oplossing hiervoor is meer samenwerking in de keten en wij zullen hierin het voortouw nemen. We gaan oude wetmatigheden doorbreken en meer transparantie en openheid betrachten in de samenwerking met onze leveranciers, productiepartners en vakhandel. De wederzijdse afhankelijkheid neemt toe en alle partijen in de keten zullen daarin mee bewegen om gezamenlijk aan de veranderende vraag van de markt te voldoen.

Elders in dit verslag wordt ingegaan op de diverse onderdelen van de strategie. Dit laat zien dat in een breed scala van activiteiten belangrijke keuzes zijn gemaakt die in de komende tijd in de onderneming zullen worden geïmplementeerd. Al deze veranderingen sluiten aan bij een veranderende markt waarbij de strategie er op is gericht dat Accell haar leidende rol verder verstevigt. De Raad van Commissarissen blijft nauw betrokken bij de uitrol van diverse onderdelen van de strategie en zal met raad en daad de Raad van Bestuur bijstaan en toe zien op een coherente implementatie. Wij zijn er ons van bewust dat deze veranderingen een wissel zullen trekken op de organisatie, immers tijdens de verbouwing gaat de omzet gewoon door.

Nu de elementen van de strategie duidelijk zijn en de implementatiefase voorstaat is in goed overleg besloten dat dit het juiste moment is om de het stokje van de bestuursvoorzitter over te geven. We sluiten hiermee een periode af en starten een nieuwe. Wij zijn René Takens dankbaar en erkentelijk hoe hij met alle collega’s binnen en buiten de Raad van Bestuur vorm en inhoud heeft gegeven en de organisatie op een fast track van groei, zowel autonoom als door middel van acquisitie, heeft gezet.

Bij het schrijven van dit verslag loopt de procedure tot het vinden van een opvolger die samen met de overige leden van de Raad van Bestuur de verdere uitrol van de strategie zal leiden.

In elke vergadering met de Raad van Bestuur is het onderwerp voortgang Accell North America aan de orde geweest. Het is met name de Amerikaanse markt die haar eigen dynamiek kent en op vele punten afwijkt van de Europese markt. In de afgelopen jaren zijn veel wijzigingen zowel in de organisatie als in het beleid doorgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een substantiële koerswijziging van met name het Raleigh merk. De ingezette strategie zal zich in de komende jaren bewijzen.

Duurzaam ondernemen

De Raad van Commissarissen heeft het afgelopen jaar regelmatig overleg gehad met de Raad van Bestuur over de de uitwerking en invulling van het verantwoord ondernemenbeleid en de genomen initiatieven. Binnen de Raad van Bestuur is de Chief Operating Officer verantwoordelijk voor het tot stand komen van het door Accell gevolgde verantwoord ondernemen beleid.

Interne risicobeheersing

Binnen de groep wordt veel aandacht besteed aan continue verbetering van de interne controle en integriteit van de financiële verslaglegging. Daarvoor zijn in 2016 diverse initiatieven ontplooid. De internal auditor heeft in 2016 een groot deel van alle Accell Group ondernemingen bezocht en heeft ze getoetst op het bestaan van een intern controleraamwerk.

De Raad van Commissarissen besteedt door het jaar heen veel aandacht aan risicobeheersing en interne controle en heeft als zodanig de risicostructuur beoordeeld. Ook de bevindingen van de internal auditor, zoals gerapporteerd aan de audit commissie, zijn daarin meegenomen.

De risicobeheersing- en controlesystemen werken naar behoren. De in control statement van de Raad van Bestuur is door de Raad van Commissarissen derhalve goedgekeurd. Een uitvoerige uiteenzetting van risicofactoren en interne risicomanagement is te vinden in hoofdstuk 4 Toezicht en risicobeheersing van dit verslag. De diefstal in Taiwan die eind 2015 werd ontdekt heeft in het verslagjaar veel aandacht gekregen door middel van een herstelplan. Hierin zijn niet alleen de controles in Taiwan fors aangescherpt maar ook verder in de groep. 

Periodieke verslaglegging

De Raad van Commissarissen heeft het voorstel van de Raad van Bestuur goedgekeurd om met ingang van het boekjaar 2017 te stoppen met het geven van kwalitatieve trading updates op vaste momenten na het eerste en derde kwartaal. Dat betekent dat tussentijdse trading updates alleen nog zullen worden gegeven als daar aanleiding toe is.

Doorlopende contacten

De Raad van Commissarissen heeft regelmatig gesproken over de relatie met de aandeelhouders. Een belangrijk moment daarbij is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De meest contacten met de aandeelhouders hebben primair plaats tijdens en na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Bestuurswisselingen

Binnen de Raad van Bestuur waren er in 2016 geen bestuurswisselingen. Ook binnen de Raad van Commissarissen hebben zich geen wisselingen voorgedaan. In april 2017 loopt de eerste benoemingstermijn van Aad Kuijper als commissaris af. Voorgesteld wordt hem te herbenoemen voor een tweede termijn van vier jaar.

Plenaire vergaderingen

In 2016 heeft de Raad van Commissarissen heeft in 7 keer plenair vergaderd samen met de Raad van Bestuur, waarvan 2 strategievergaderingen. De vergaderingen vonden plaats in de maanden februari, april, juli, oktober en december. Het belangrijkste aandachtspunt was de ontwikkeling en bepaling van de aangescherpte strategie.

Daarnaast zijn diverse andere belangrijke onderwerpen aan de orde gekomen: marketing en distributie; kwaliteit van de merkenbedrijven; kwaliteit van controles; de realisatie van synergievoordelen binnen en tussen bedrijven; inrichting van de centrale supply chain; human resources beleid en betere benutting van kennis en innovatie.

De Raad van Commissarissen heeft 2 keer vergaderd met de externe accountant in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en aansluitend zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Uit deze bijeenkomsten met de externe accountant zijn geen punten naar voren gekomen die onmiddellijke aandacht of actie behoeven.

Tijdens de plenaire vergaderingen zijn ook alle door de commissies voorbereide werkzaamheden en adviezen besproken waarop besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Batavus Bryte: Goed Industrieel Ontwerp 2016 (Nederland)
De Batavus Bryte heeft van de jury het predicaat ‘Goed Industrieel Ontwerp 2016’ ontvangen en wordt opgenomen in de GIO-tentoonstelling tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Het ontwerp van het frame kenmerkt zich door de geïntegreerde kabeldoorvoer achter het balhoofd. Verder is de fiets voorzien van een monoshock verende voorvork en hydraulische velgremmen.

Auditcommissie

De auditcommissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij de uitoefening van zijn taak onder meer op financieel-administratief terrein en houdt zich bezig met het voorbereiden van besluitvorming op dat gebied.

De auditcommissie is in 2016 5 keer bijeengekomen. Een belangrijk aandachtspunt van de commissie betrof de opvolging van het herstelplan naar aanleiding van de diefstal die in 2015 plaatsvond in Taiwan. Dit onderwerp is in alle auditcommissievergaderingen besproken. Dit was ook het geval voor de ontwikkeling van de financiële resultaten door het jaar heen, waarbij er met name aandacht was voor de marges, operationele kosten en de ontwikkeling van het werkkapitaal. Een ander belangrijk aandachtspunt betrof de selectie en aanstelling van de nieuwe externe accountant als gevolg van de verplichte roulatie.

Tijdens de vergaderingen van de commissie zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: de resultaten per kwartaal, het interne controle raamwerk, het risicomanagement (waaronder frauderisico en de opvolging van het herstelplan), het interne auditplan, de bevindingen van de interne auditor en de opvolging van de aanbevelingen, het auditplan van de externe auditor; het accountantsverslag 2015 en de managementletter 2016, het One Finance programma en de organisatie van de financiële functie, financiering (waaronder de mogelijkheden van supply chain financiering en de mogelijke herfinanciering) en de convenanten van de bestaande groepsfinanciering, het budget 2017, belastingen en IT. De commissie participeerde in 2016 wederom in de controllersmeeting, een bijeenkomst van de controllers van de grotere Accell ondernemingen met als belangrijkste onderwerp: de “lessons learned” van de diefstal in Taiwan.

De auditcommissie heeft nadrukkelijk aandacht besteed aan de kwaliteit en de integriteit van de financiële resultaten. Daartoe zijn ieder kwartaal de resultaten van de groep in de aanwezigheid van de externe accountant behandeld. Tevens is de integriteit van de resultaten in detail besproken naar aanleiding van het accountantsverslag.

In het verslagjaar heeft de internal auditor een aantal grote ondernemingen van Accell Group bezocht en is met diverse aanbevelingen gekomen die de audit commissie, evenals de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, op korte termijn gecorrigeerd wilden hebben. Op de uitvoering, die volgens plan is gerealiseerd, is van nabij aandacht gegeven.

In de managementletter van de nieuwe externe accountant (KPMG) zijn ook een aantal aanbevelingen gedaan. Daar het de eerste management letter van KPMG betrof, was deze uitgebreider dan we in het verleden gewend waren. Er zijn geen ernstige tekortkomingen geconstateerd. De managementletter heeft tot een constructieve discussie geleid die bijgedragen heeft aan verbetering van efficiency en van het interne controle raamwerk. De aanbevelingen betroffen in het bijzonder de formalisering en vastlegging van processen.

De externe accountant heeft specifiek aandacht besteed aan onderwerpen die van belang zijn voor het geven van een oordeel over de jaarrekening en aan onderwerpen die op dat moment actueel zijn. Met betrekking tot de jaarrekening 2016 is in het bijzonder aandacht gegeven aan de waardering van goodwill en merkenrechten, actieve belastinglatenties, pensioenen in de UK en de waardering van voorraden, handelsdebiteuren en derivaten. Daarnaast is aandacht besteed aan de juistheid van de opbrengstverantwoording, tax accounting, financiële instrumenten en vreemde valuta risico’s; financiering en het voldoen daarmee samenhangende convenanten. Dit jaar is als onderdeel van de jaarrekeningcontrole specifiek aandacht besteed aan de betalingsorganisatie en de daarbij behorende interne controle maatregelen in de Aziatische werkmaatschappijen.

Selectie- en remuneratiecommissie

De selectie- en remuneratiecommissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij de uitoefening van zijn taak door onder andere voorstellen aan de Raad van Commissarissen te doen over selectiecriteria en benoemingsprocedures voor leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, het te voeren bezoldigingsbeleid en de hoogte van de bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden van leden van de Raad van Bestuur.

De selectie- en remuneratiecommissie is in 2016 5 keer bijeengekomen. Het belangrijkste aandachtspunt van de commissie was samenstelling van de Raad van Bestuur. Een ander belangrijk aandachtspunt betrof het vaststellen van de criteria voor de variabele beloning van de leden van de Raad van Bestuur.

Daarnaast heeft de commissie de beoordeling van het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur over 2015 voorbereid, heeft het voorstellen gedaan inzake de vaste en variabele beloning van de leden van de Raad van Bestuur over 2015 en de evaluatie van de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur over 2015 uitgevoerd. 

Voor de toepassing van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur heeft de commissie het remuneratierapport 2016 voorbereid wat vervolgens door de Raad van Commissarissen is besproken en bekrachtigd. Het volledige rapport met alle elementen van de bezoldiging is beschikbaar op de corporate website. De bezoldiging van de Raad van Bestuur is in lijn met het beleid zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 april 2008 en laatstelijk gewijzigd op 22 april 2010. Verder wordt verwezen naar het beloningsrapport in paragraaf 4.4 van dit verslag over de toepassing van de beloningscriteria over 2016. Voor de exacte bedragen van de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur wordt verwezen naar de toelichting in de jaarrekening van dit verslag (paragraaf 5.7 punt 25). 

Op 24 februari 2016 is het remuneratiepakket van de Raad van Bestuur voor 2016 besproken en bekrachtigd door de Raad van Commissarissen. Hierbij zijn tevens de bonussen over het boekjaar 2015 vastgesteld die zijn verwerkt in de jaarrekening 2015.

Evaluatie

De beoordeling van het functioneren van de Raad van Commissarissen, de commissies en de individuele commissarissen vond in 2016 plaats op basis van een interne evaluatie.

Geconcludeerd werd dat elk van de leden afzonderlijk goed functioneert en dat de Raad van Commissarissen als geheel en de commissies naar behoren functioneren. In 2019 zal wederom een door derden begeleide evaluatie plaatsvinden. In 2017 zal alleen de gebruikelijke interne evaluatie worden uitgevoerd.

Accountant

In verband met de verplichte roulatie van externe accountant heeft KPMG voor het boekjaar 2016 de controle overgenomen van Deloitte. De overdracht van de controlewerkzaamheden is goed verlopen. KPMG is in 2016 benoemd als externe accountant voor het boekjaar 2016.

Jaarrekening

De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening 2016 op 9 maart 2017 goedgekeurd. KPMG heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Op 25 april 2017 zal de jaarrekening ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd.

Tot slot

De Raad van Commissarissen dankt de leden van de Raad van Bestuur voor de open en constructieve samenwerking. Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle medewerkers die met veel enthousiasme en gedrevenheid anticiperen op de veranderingen in de fietsindustrie en zo meehelpen om invulling te geven aan onze aangepaste ambitie en strategie, met oog voor onze bredere maatschappelijke rol.