Terug naar boven

7 Overige informatie

7.1 Materialiteitsmatrix


Materialiteitsbepaling

In 2016 is de materialiteitsmatrix aangescherpt aan de hand van een nieuwe media-analyse, peer scan, extern advies en gebruikmakend van de kernonderwerpen die naar voren kwamen bij het aanscherpen van onze strategie. Dit heeft geresulteerd in een concept-matrix die is getoetst en door de Raad van Bestuur is goedgekeurd. Verandering ten opzichte van de tabel van vorig jaar zit met name in de ranking en visualisatie waaruit direct blijkt welke thema’s hoog materieel zijn. Daarnaast zijn er kleine wijzigingen in terminologie. De resultaten worden visueel weergegeven in de bovenstaande materialiteitsmatrix, waarbij de horizontale as het belang van het onderwerp voor ons weergeeft en de verticale as het belang voor de stakeholders.

 

In onderstaande tabel wordt de afbakening van de hoog materiële thema’s omschreven:
 


KlanttevredenheidAfbakening binnen en buiten de organisatie
Naast tevredenheid over een kwalitatief goed product, koopgemak en een goede verkrijgbaarheid zijn goede voorlichting en focus op klantveiligheid, zowel in regelgeving & productontwikkeling als in gebruik, belangrijke factoren die impliciet bijdragen aan klanttevredenheid.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Consumenten, vakhandelnetwerk, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
Geen indicator op groepsniveau. Merken hebben eigen methodieken om dit te monitoren.
 


Innovatie &
design

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Bieden van onderscheidende producten die de klant verrassen zonder compromissen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Accell Group ondernemingen, consumenten, vakhandelnetwerk, brancheorganisaties.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Aantal prijzen en onderscheidingen
• Aantal patenten en modelbeschermingen
 


Winstgevendheid

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Verbetering van de winstgevendheid door implementatie van de strategie en altijd vanuit het perspectief van klanttevredenheid, zodat het onze relevantie op de lange termijn niet ondermijnt, maar juist versterkt.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Aandeelhouders en banken, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Netto-omzet
• EBIT-marge
• Nettowinst
• ROCE
 


Gezondheid &
veiligheid

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Voldoen aan wet- en regelgeving maar bovenal aandacht voor het versterken van de gezondheids- en veiligheidscultuur binnen het bedrijf.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema

Medewerkers, overheid, brancheorganisaties, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Uren ziekteverzuim
• Uren verzuim ten gevolge van ongevallen
 


Supply chain

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Optimalisatie van de supply chain om leverbetrouwbaarheid te vergroten en lead times te verkorten en beter in te kunnen spelen op veranderingen in de vraag van consumenten.

Verantwoordelijkheid nemen als belangrijke speler binnen de mobiliteitsketen om zowel aan de leverancierskant als aan de distributiekant partners te stimuleren tot duurzaam opereren.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Aandeelhouders en banken, overheid, brancheorganisaties, leveranciers, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Assessment toeleveranciers op arbeidspraktijken, mensenrechten en milieu
• Aantal REACH onderzoeken en % afwijkingen
 


Werkgelegenheid

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Leveren van een socio-economische bijdrage in de regio’s door het bieden van lokale werkgelegenheid in een breed spectrum van activiteiten. Daarbij wordt niet per definitie meer gevraagd dan nodig is voor de functie, waarmee we kansen bieden aan lager opgeleiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Medewerkers, overheid, brancheorganisaties, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Aantallen medewerkers & diverse opsplitsingen
 


Risicomanagement

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Continue borging en bewaking van de effectiviteit van onze risicomanagement- en interne controlesystemen, teneinde bedrijfs- en omgevingsrisico’s zo goed mogelijk te managen.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Aandeelhouders en banken, overheid, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Kwalitatieve indicatoren
 


Distributie

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Creatie van een optimaal samenspel tussen offline en online kanalen, dat er op is gericht om de consument in al zijn vormen en hoedanigheden optimaal te kunnen bedienen.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Consumenten, vakhandelnetwerk, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
Geen indicator op groepsniveau. Merken hebben eigen methodieken om dit te monitoren.
 


Werkkapitaal

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Optimalisatie van werkkapitaal moet zorgen voor een goede balans tussen aan de ene kant het vermogen om te kunnen leveren wat klanten vragen en aan de andere kant de beschikbaarheid van cash om te kunnen investeren in de strategie.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Aandeelhouders en banken, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Omloopsnelheden voorraden, debiteuren, crediteuren
• Werkkapitaal als % van de omzet
• ROCE
 


Gezonde &
groene mobiliteit

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Vervullen van een voortrekkersrol als het gaat om de verduurzaming van mobiliteit, verminderen van congestie, reductie van CO2-uitstoot en verbetering van het leefklimaat in de verstedelijkte gebieden.

Innemen van een proactieve rol in de maatschappij ter promotie van meer bewegen, sporten en een gezondere levensstijl, veiligheid met betrekking tot de fietsomgeving, infrastructuur en fietsproducten.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Vakhandelnetwerk, aandeelhouders en banken, brancheorganisaties, Accell Group ondernemingen, consumenten, overheid, leveranciers.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• % duurzaam woon-werkverkeer
• Bedrag aan sponsoring
 


Arbeidsvreugde
& welzijn

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Bieden van een open en professionele cultuur in combinatie met een uitdagende werkomgeving die past bij de persoonlijke mogelijkheden, talenten en ambities van medewerkers.

Bieden van goede scholings- en loopbaanperspectieven, met aandacht voor persoonlijke omstandigheden en gezondheid, met zorg voor een veilige werkomgeving.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Medewerkers, Accell Group ondernemingen, overheid.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Uren ziekteverzuim
• Aantal uren training en opleiding
• Waardering medewerkers op tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid
 


Energieverbruik

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Terugdringen van het energieverbruik primair bij assemblage, lakken, verlichting en verwarming van onze productiefaciliteiten, magazijnen en kantoren.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Accell Group ondernemingen, overheid, brancheorganisaties, aandeelhouders en banken.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Hoeveelheid energieverbruik
• Hoeveelheid emissies
 


Duurzame
productie

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Productie van fietsen met een zo laag mogelijke milieubelasting,  vermindering van afval en energieverbruik, aandacht voor gebruik van verpakking en veilige materialen.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Brancheorganisaties, leveranciers, overheid, Accell Group ondernemingen, aandeelhouders en banken.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Milieudruk verpakkingsmaterialen
• Milieudruk afval
 


Governance

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Naleving van een goed governance-beleid betekent verantwoorde keuzes maken op politiek, sociaal, economisch en ethisch opzicht en hier transparant over communiceren.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Medewerkers, aandeelhouders en banken, overheid, brancheorganisaties, leveranciers, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Kwalitatieve indicatoren
 


Intellectueel
eigendom

Afbakening binnen en buiten de organisatie
Vastlegging en bescherming van intellectuele eigendommen (zoals octrooien), die verband houden met onze merken en de technologieën en ontwerpen van onze fietsen.

Stakeholdergroepen die prioriteit geven aan dit thema
Aandeelhouders en banken, Accell Group ondernemingen.

Kengetallen en prestatie-indicatoren
• Aantal patenten en modelbeschermingen
• Kwalitatieve indicatoren voor tegengaan van counterfeiting & patentinbreuk

 

7.2 Netwerken en stakeholderdialoog

We zijn voortdurend in gesprek met onze stakeholders en zorgen dat de dialoog navolging krijgt. 

Rol in de maatschappij

Met het oog op de rol die we voor onszelf zien in de maatschappij, zijn we aangesloten bij diverse nationale en internationale brancheorganisaties en initiatieven. Deze initiatieven zijn divers en onder meer gericht op het stimuleren van het gebruik van innovatieve en groene mobiliteitsoplossingen voor de korte en middellange afstand zoals (elektrische) fietsen, het terugdringen van de congestie en verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van stedelijke gebieden en aandacht voor een gezondere levensstijl en meer bewegen.

Accell Group is aangesloten bij diverse nationale en internationale brancheorganisaties en initiatieven, waarvan een aantal specifiek gericht op MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Daarnaast hebben wij zitting in een groot aantal besturen, zoals de WFSGI (World Federation of Sporting Goods Industry), in landenorganisaties zoals de RAI vereniging (NL) en Univelo (FR) en in de Europese overkoepelende organisatie CONEBI. Ook hebben we zitting in diverse commissies voor het opstellen van veiligheidsnormen op Europees en mondiaal niveau. 

Een volledig overzicht van de brancheorganisaties en belangenorganisaties waar we in het bestuur zitten danwel actief deelnemen in werkgroepen,vindt u in het onderstaande overzicht.

Bestuur en werkgroep deelname

 Consumentenveiligheid

 • ISO / TC 149 (Technical Committee of the International Organization for Standardization) 
  Tevens deelname in werkgroep(en):
  • ISO TC 149/SC1 WG15 (Electric Power Assisted Cycles)
 • CEN TC 333 Cycles (Technical Committee of the European Committee for Standardization)
  Tevens deelname in werkgroep(en):
  • CEN/TC 333/WG 5 (Electric Power Assisted Cycles)
  • CEN/TC 333/WG 8 (Composite material used in bicycles)
 • CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization)
  Tevens deelname in werkgroep(en):
  • CLC/TC21X/WG5 (safety requirements lithium batteries for LEV).
  • IEC/ISO TC69/JPT 61851-3LEV (joint Project team of  IEC and ISO
  • NEC 21-35  (Dutch Electrotechnical Committee / Cells and Batteries).
 • NEN (Dutch Standards Institution) commission NC 330 043 Bicycles
 • TSE (Turkish Standards Institution) / MTC - Mirror Technical Committees

Diefstal preventie

 • Steering committee Bicycle Theft AVC (Dutch national platform approach bicycle theft)
 • Technical committee foundation ART (bicycle locks)

Fietsindustrie - gezonde & groene mobiliteit

 • Bestuur CONEBI (Confederation of the European Bicycle Industries)
 • Bestuur RAI Vereniging (Dutch industry association mobility), sector bicycles
 • Bestuur Univelo (French industry association)
 • Bestuur LEVA (Light Electric Vehicle Association)
 • Bestuur BPSA (Bicycle Product Suppliers Association)
 • Bestuur UVT (Finland outdoor industry association)
 • Bestuur FAPIC (Norway industry association)
 • Bestuur MKKSZ (Hungarian industry association)
 • Ploegleider Tour de Force (Technologieploeg)

Gezondheid & duurzaamheid

 • Hoofdbestuur WFSGI (World Federation of the Sporting Goods
  • Bestuur World Sports Forum
  • Adviesraad World Cycling Forum
  • Bicycle committee
  • CSR committee
 • Bestuur Stibat (Dutch foundation Batteries)
 • Bestuur People for Bikes (USA) 
 • Bestuur Cycling Industry Club

Lokaal en regionale belang

In 2016 hebben er op diverse niveaus gesprekken plaatsgevonden met lokale overheden en belangengroepen over de betekenis van Accell Group voor de regio. Onze lokale aanwezigheid en de lokale initiatieven die we ontplooien leveren een gewaardeerde socio-economische bijdrage voor de regio.

Zeker voor de kleinere steden is deze bijdrage van groot belang vanwege het aanbod aan arbeidsplaatsen. Met name wordt gewaardeerd dat we lokale jongeren werven en werkgelegenheid bieden aan laag opgeleiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lokale overheden ervaren de relatie met Accell Group als plezierig en hopen zonder uitzondering dat de ondernemingen nog lang in hun stad of regio gevestigd blijven. Zij zien onze strategie in combinatie met onze innovatiekracht als cruciaal om een lange termijn perspectief voor de ondernemingen te waarborgen. 

Lapierre Overvolt AM Carbon: Eurobike Award 2016
De Overvolt AM Carbon is een revolutionaire elektrisch aangedreven trail bike met een sublieme gewichtsverdeling, die een nieuwe designstandaard neerzet. De accu is lager en meer naar voren geplaatst, gebruikmakend van Lapierre’s Gravity Logic Project-technologie. Hierdoor zit meer massa in het frame en is het zwaartepunt verlaagd. De rijder ervaart een grotere wendbaarheid, zowel op de grond als in de lucht. Deze oplossing werd door de Eurobike jury geprezen als succesvol en goed doordacht. 

Stakeholderinitiatieven

Voor de belangrijkste stakeholdergroepen wordt aangegeven hoe vaak en op welke wijze de reguliere contacten verlopen en wat de belangrijkste onderwerpen waren. Wie de belangrijkste stakeholders zijn hebben we vastgesteld door al onze stakeholders in een matrix te zetten en zo te prioriteren. Deze matrix is geaccordeerd door de Raad van Bestuur.

Daarnaast worden speciale initiatieven die in 2016 zijn ontplooid opgenomen in het onderstaande overzicht. In hoofdstuk 7.1 Materialiteitsmatrix hebben we aangegeven welke materiële thema’s voor onze stakeholders prioriteit hebben.


Consumenten - fietsers
Personen die nu of in de toekomst een fiets van Accell Group bezitten.

Communicatie
De doelgroep consumenten bereiken we via een mix van online en offline distributiekanalen en via de fiets- en sportvakhandel. Onze merken zijn actief online en op social media voor zowel marketing- als informatieve doeleinden. We houden onder meer voeling met de doelgroep op basis van consumentenpanels over onderwerpen als design, functionaliteit, service en aankoopgemak.

 

Vakhandelnetwerk
Gespecialiseerde fietsvakhandel en sportvakhandel die fietsen en onderdelen en accessoires van Accell Group verkopen.

Communicatie
Accell Group ondernemingen hebben vrijwel dagelijks contact met de fiets- en sportspecialisten uit het netwerk via de bezoeken van hun salesmedewerkers. We ondersteunen de vakhandel op steeds meer gebieden en verzorgen regelmatig workshops over onze nieuwste producten en technologische toepassingen. We zien en spreken vakspecialisten op de grote (internationale) beurzen. Daarnaast organiseren we jaarlijks evenementen voor de vakhandel onder meer over de veranderingen in de fietsindustrie en met name in distributie en gaan we met hen in discussie in dealerpanels.

 

(Lokale) Overheden - Toezichthouders
Overheden die over (inter)nationale wet- en regelgeving gaan en provincies en gemeenten die gaan over maatschappelijke mobiliteitsvraagstukken. Toezichthouders zijn onder meer de AFM met betrekking tot onze beursnotering, maar ook de Autoriteit Consument & Markt in Nederland met betrekking tot zaken als mededinging en productkwaliteit.

Communicatie
Accell Group zoekt actief de dialoog met diverse overheden en gemeenten, zowel via de brancheverenigingen als op eigen initiatief. We bespreken diverse thema’s als daar direct of indirect aanleiding toe is, waaronder innovatieve mobiliteitsoplossingen voor betere ontsluiting van steden. Contacten met toezichthouders vinden primair plaats wanneer daar aanleiding toe is.

 

Brancheverenigingen en belangengroepen
Nationale en internationale brancheorganisaties zoals WFSGI, EBMA, CONEBI, RAI vereniging (NL), ZIV (DE) en Univelo (FR). Nationale en internationale groeperingen die betrokkenheid hebben bij producten van Accell Group zoals ECF, de fietsersbond (NL) en ADAC (DE).

Communicatie
Accell Group en haar ondernemingen hebben zitting in diverse besturen van brancheverenigingen. Daarnaast trekken we regelmatig op met belangengroepen en hebben we onderling contacten bij fietsevents en -beurzen. Binnen de brancheverenigingen wordt onder meer samen opgetrokken bij maatschappelijke (fiets-gerelateerde) mobiliteitsvraagstukken en regulering zoals in het kader van wet- en regelgeving inzake fiets- en verkeersveiligheid.

 

Toeleveranciers
Ondernemingen die direct of indirect fietsen, fietsonderdelen en -accessoires of diensten aan Accell Group leveren.

Communicatie
Accell Group ondernemingen hebben frequent contact met leveranciers via hun inkooporganisatie. We hebben regelmatig overleg met onze belangrijkste leveranciers. Ook (inter)nationale beurzen leveren goede contacten op.

 

Accell Group ondernemingen
Bedrijven die momenteel, of in de toekomst, onderdeel uitmaken van onze groep.

Communicatie
Naast het dagelijks regulier contact over de bedrijfsprestaties vinden er over belangrijke thema’s, zoals innovatie, verantwoord ondernemen, human resources, supply chain en distributie twee tot drie keer per jaar speciale overleggen plaats binnen de groep. Aan die overleggen nemen afhankelijk van het thema vertegenwoordigers van onze bedrijven uit verschillende disciplines deel waaronder algemeen management, R&D, marketing, after-market, productie, inkoop, human resources en control (financiën). Een voorbeeld van een dergelijke overlegstructuur is het ACSI netwerk (Accell Corporate Sustainability Netwerk) waarin van elk bedrijf de manager die verantwoordelijk is voor duurzaamheid zitting heeft. Het ACSI netwerk wordt ondersteund vanuit de holding en aangestuurd door de Chief Operations Officer.

 

Medewerkers
Personen met een vast, tijdelijk of flexibel contract bij Accell Group of één van onze bedrijven en hun familie.

Communicatie
Regulier overleg wordt ondersteund met interne nieuwsbrieven over diverse thema’s vanuit de groep en binnen de bedrijven zelf. Zo wordt twee keer per jaar een speciale nieuwsbrief over verantwoord ondernemen verspreid. Onze nieuwsberichten, nieuwsbrieven en het jaarverslag zijn voor medewerkers de belangrijkste informatiebronnen om de ontwikkelingen binnen de groep te volgen. Daarnaast zijn er door het jaar heen op groepsniveau en lokaal diverse bijeenkomsten met de ondernemingsraden en de vakbonden. Eens in de twee jaar organiseren wij een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek.

 

Aandeelhouders - analisten
Huidige en potentiële aandeelhouders en analisten.

Communicatie
Accell Group heeft op groepsniveau door het jaar heen diverse contacten met deze doelgroep. Zo houden we onder anders sessies voor analisten en beleggers en is er de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. We nemen deel aan (inter)nationale conferenties en roadshows. Daarnaast publiceren we elk jaar een jaarverslag, (half)jaarcijfers, trading updates en andere berichten over belangrijke ontwikkelingen binnen de groep. Ook onderhouden we onze contacten met de media, organiseren we persbijeenkomsten en houden we periodieke interviews om onze berichtgeving te duiden. Belangrijke onderwerpen waren de concurrentiepositie, strategie en de bedrijfsprestaties.

 

7.3 Personeelsdata

In 2016 is het aantal medewerkers gestegen naar 2.807 fte aan het eind van het jaar. Van de medewerkers van Accell Group werkt 63% onder een collectieve arbeidsovereenkomst. In de tabellen is weergegeven hoe het aantal medewerkers is opgesplitst naar regio, geslacht, leeftijd en soort contract.


• Uitzendkracht: een persoon die werkzaam is voor een bedrijf
dat diensten verleent aan Accell (geen arbeidscontract met Accell).

In 2016 had Accell Group een percentage van 4,11 % afwezige uren als gevolg van ziekteverzuim en 0,08 % als gevolg van bedrijfsongevallen. In de tabel is weergegeven hoe het ziekteverzuim en ongevallen is opgesplitst naar regio en geslacht.

 

• Relatief: uitgedrukt als de periode van afwezigheid gedeeld door de totale werktijd.

In 2016 is het gemiddeld aantal opleidingsuren per medewerker gestegen naar 11,9 uur per fte. In de grafieken is weergegeven hoe het aantal opleidingsuren is onderverdeeld naar regio, geslacht en type medewerker. 

 


• Directe medewerkers zijn werkzaam in de productie, indirecte medewerkers zijn niet werkzaam in de productie.

 

7.4 Scope van verslaglegging

Dit verslag biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en de prestaties van Accell Group in 2016 en is gebaseerd op de onderwerpen die hoog materieel voor ons zijn. Alle gerapporteerde data hebben betrekking op het boekjaar 2016 dat loopt van 1 januari tot 31 december.

Rapporteringsraamwerk en dataverzameling

Dit jaarverslag is bedoeld voor al onze stakeholders en in het bijzonder voor onze aandeelhouders en medewerkers. Met dit integrated report willen we aantonen hoe duurzaam we opereren en hoe dit onze strategie, governance, prestaties en vooruitzichten versterkt en (maatschappelijke) waarde oplevert voor de korte, middellange en lange termijn. 

De financiële data in dit verslag wordt gegenereerd door een gestandaardiseerd en geautomatiseerd rapportagesysteem. De betrouwbaarheid van deze financiële data wordt gewaarborgd door het interne risicobeheersingssysteem. De jaarrekening, onderdeel van het verslag, wordt bovendien gecontroleerd door de externe accountant. De externe accountant stelt daarbij ook vast of de toelichting op de financiële prestaties in het verslag verenigbaar zijn met de jaarrekening.

De dataverzameling voor verantwoord ondernemen vindt een keer per jaar plaats. De verzamelde data en rapportering worden niet extern geverifieerd door de accountant. In 2016 is 99,5% meegenomen in de dataverzameling voor duurzaamheid. Dit percentage wordt bepaald door het aantal medewerkers van de bedrijven waarvan de data is verzameld te delen door het totaal aantal medewerkers. De kwantitatieve en kwalitatieve informatie op het gebied van verantwoord ondernemen is verzameld aan de hand van kwalitatieve interviews en kwantitatieve dataverzoeken. We spreken hiervoor de verantwoordelijken aan binnen onze ondernemingen en stafafdelingen. De verantwoordelijken binnen de ondernemingen leveren de gevraagde kwantitatieve data op en geven sturing aan de duurzame onderwerpen en speerpunten. Aanvullende gegevens komen uit informatiesystemen, zoals data over medewerkers en organisatie en over milieuprestaties. Het team op groepsniveau dat verantwoordelijk is voor verantwoord ondernemen controleert de verkregen data door middel van een aannemelijkheidscontrole. 

Toetsing en controle van de inhoud van het verslag vindt daarnaast plaats in de bedrijfsonderdelen en door de diverse stafafdelingen.

Afwijkingen van duurzaamheidrapportage ten opzichte van 2015

In 2016 is er een herijking gedaan op de GHG (greenhouse gas) emissiefactoren op basis waarvan de CO2 footprint wordt bepaald voor verpakking en afval. De emissiefactoren zijn aangepast aan de laatste inzichten volgens de Ecoinvent database. Voor een goede vergelijking met voorgaande jaren zijn ook deze uitkomsten aangepast, waardoor er afwijkingen kunnen zijn ten opzichte van voorgaande jaarverslagen.

Aangezien er dit jaar twee niet-productie bedrijven zijn meegenomen (CSN en Comet) in de data is vergelijkbaarheid op basis het aantal geproduceerde fietsen niet zinvol. We hebben er daarom voor gekozen afval- en verpakkingscijfers absoluut weer te geven en de doelstelling per fiets achterwege te laten. Voor het volgend verslag bezinnen we ons hoe de cijfers toch weer relatief weer te kunnen geven. 

In het jaarverslag over 2015 was een foutief percentage opgenomen in de grafiek over ongevallen verzuim. Het percentage over 2015 had 0,14% in plaats van 0,24% moeten zijn. Deze correctie is meegenomen in de grafieken in dit jaarverslag.

Rapporteringstandaarden en richtlijnen

In dit verslag zijn de volgende standaarden, grondslagen en richtlijnen in zijn geheel of gedeeltelijk toegepast.

 • Integrated Reporting framework. Accell Group past enkele fundamentals, richtlijnen en content elementen van het Integrated Reporting framework van de International Integrated Reporting Council (IIRC) toe in de wijze van rapporteren.
 • International Financial Reporting Standards. De financiële verslaglegging van Accell Group is gebaseerd op de International Financial Reporting Standards (IFRS). Deze standaarden worden binnen alle Accell Group ondernemingen en op groepsniveau nageleefd.
 • Global Reporting Initiative. De internationale standaard op het gebied van maatschappelijke verslaggeving is het Global Reporting Initiative (GRI). Het verslag van Accell Group is opgesteld op basis van de GRI G4 'Core'. De GRI-inhoudsopgave is te vinden op de website van Accell Group: accell-group.com/nl/mvo/gri-tabel.htm.
 • Nederlandse Corporate Governance Code. In Hoofdstuk 4.3 Governance & compliance van dit verslag staat de naleving van de Corporate Governance Code beschreven. Hierover wordt door ons gerapporteerd op basis van het ‘pas toe’ of ‘leg uit’ principe. Zodra de herziene code van kracht wordt zullen wij onze rapportage hierop aanpassen.

7.5 Merken


Haibike
(1995) levert sportieve fietsen, inclusief een collectie e-performance modellen, waarbij grensverleggend design en innovatie centraal staan. Het aanbod varieert van sportfietsen voor beginners tot professionele wedstrijdfietsen van topkwaliteit en racefietsen en mountainbikes voor speciale toepassingen (zoals downhill, free ride en cross-country). www.haibike.de


Raleigh (1887) is een wereldwijd iconisch fietsmerk. De wortels liggen in Nottingham, Groot Brittannië en het merk wordt nu verkocht in vele landen. Voor de marketing en het laden van het merk worden het tijdloze Britse imago en de rijke historie in het professionele wielrennen, voortdurend ingezet. Goed voor de gebruiker en goed voor de omgeving. Raleigh levert fietsen voor een breed publiek, van kinderfietsen tot professionele wedstrijdfietsen, waarbij kwaliteit en betrouwbaarheid altijd voorop staan. De Raleigh-fietsen staan voor plezier, familiegevoel, fitheid en gemeenschapszin, en zijn aantrekkelijk geprijsd www.raleigh.co.uk | www.raleighusa.com


Sparta
(1917) is de pionier in elektrische fietsen en marktleider in Nederland op het gebied van e-bike innovaties. Er wordt continu gewerkt aan technologie-gedreven productontwikkeling en het simultaan aanboren van nieuwe doelgroepen en marktsegmenten voor e-bike gebruik. De e-bike modellen van Sparta maken onderdeel uit van een aantrekkelijke stadscollectie gericht op het midden- en hogere segment van de markt. www.sparta.nl


Winora
(1914) bestaat ruim een eeuw en is een begrip in Duitsland als leverancier van fietsen voor de hele familie, van de kleinste kinderfiets tot de sportieve trekkingfiets maar ook de nieuwste e-bike modellen. Fietsen van Winora zijn modern, van topkwaliteit en duurzaam. www.winora.de


Koga
(1974) is een Nederlands fietsmerk dat staat voor topkwaliteit met een sportief karakter, gericht op de gepassioneerde fietser. Het Koga Research & Development-team en het Quality Center zijn de drijvende krachten achter de uitzonderlijk sterke toewijding aan innovatie en kwaliteit. Alle Koga fietsen worden met de hand vervaardigd door specialisten. www.koga.com


Lapierre
(1946) staat voor topprestaties, topkwaliteit en grensverleggende innovaties met Franse flair. Het Pro Tour Road Team en een World Cup DH Team behalen op fietsen van Lapierre grote successen. De bouwers van Lapierre bewezen hun enorme technische know-how bij het ontwikkelen van de Overvolt e-bike modellen. Het merk staat voor passie en performance, zowel op de weg als off-track. www.cycles-lapierre.fr


Loekie
(1980) maakt de beste en veiligste fietsen voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar. Of het nu gaat om een stoere jongensfiets of een roze kinderfiets voor echte prinsessen, Loekie staat altijd voor topkwaliteit tegen een redelijke prijs. www.loekie.nl


Staiger
(1898) is trendsetter in de snelgroeiende markt voor lichtgewichtfietsen in het trekking- en touringsegment. Het bekende Staiger-merk richt zich met name op de veeleisende consument die waarde hecht aan comfort en topkwaliteit. www.staiger-fahrrad.de


De trendsettende modellen van Ghost (1993) vallen op door de toepassing van innovatieve technologieën en een afwerking met kleine maar uiterst aantrekkelijke details. De sportieve successen van het Ghost Factory Racing Team en de Ghost AMR competitie hebben een versterkend effect op de bekendheid van dit Duitse merk. www.ghost-bikes.com


Batavus
(1904) bestaat al 110 jaar en wordt gezien als een van de sterkste, bekendste en meest innovatieve merken in Nederland. Batavus levert niet alleen de uiterst comfortabele en duurzame kwaliteitsfietsen voor een breed publiek, maar ontwerpt ook slimme, handige toepassingen die fietsen veiliger en plezieriger maken. www.batavus.com


Comet
(1886) is de grootste aanbieder van hoge kwaliteit fietsonderdelen en -accessoires in Spanje en behoort tot de top 5 in Frankrijk. Comet beschikt over een imposant aantal exclusieve distributielicenties van bekende merken. www.comet.es


Juncker Bike Parts
(1912) is een van de grootste distributeurs van fietsonderdelen en –accessoires in de Benelux. Het assortiment bestaat uit bijna 15.000 artikelen van meer dan 200 verschillende merken. Tweewielerwinkels kunnen 24/7 onderdelen en accessoires bestellen via het online bestelsysteem Accentry. De kracht van Juncker’s propositie bestaat uit haar brede assortiment, actuele voorraadinformatie, bestelgemak en de snelheid van levering (binnen 24 uur). Het stelt klanten in staat om hun voorraadkosten te minimaliseren. Naast de (vaak exclusieve) distributie van een groot aantal bekende merken brengt Juncker het Accell merk XLC op de markt. Daarnaast breidt Juncker Bike Parts haar dienstenaanbod aan tweewielerwinkels steeds verder uit, waaronder oplossingen voor winkel- en werkplaatsinrichting. www.junckerbikeparts.nl


Brasseur
(1913) is de exclusieve distributeur van hoge kwaliteit fietsonderdelen, -accessoires en fietsmerken in België, die zich met name richt op het Franstalige deel van het land. De onderneming werkt nauw samen met Juncker Bike Parts en E. Wiener Bike Parts. www.cyclesdiamond.be / www.viper-sconcept.eu / www.brasseur-bicycles.com


E. Wiener Bike Parts
(1914) is een bekend merk in Duitsland en Frankrijk als leverancier van fietsonderdelen en -accessoires. Middels een groot aantal exclusieve distributielicenties biedt E. Wiener Bike Parts een one-stop shop voor de Duitse retailer. www.bike-parts.de


XLC
(1998) is het jonge, wereldwijde premiummerk voor fietsonderdelen en -accessoires van Accell Group. Bij XLC geloven ze dat fietsen energie en een gevoel van vrijheid geeft. Dit unieke fietsgevoel versterken ze door het bieden van goed verkrijgbare, degelijke én betaalbare onderdelen en accessoires voor elke fiets. www.xlclovecycling.nl / www.xlc-parts.com 


Nishiki
(1965) levert trekkingfietsen, ATB’s en racefietsen in het topsegment. Het merk staat voor innovatie, kwaliteit en functionaliteit. Het Finse ontwerp, grensverleggend op het gebied van ergonomie en kleurgebruik, spreekt direct tot de verbeelding van professionals en liefhebbers die zich echt willen onderscheiden. www.nishiki.com / www.nishiki.fi


Atala
(1921) is een gerenommeerd Italiaans fietsmerk dat staat voor rijcomfort en betrouwbaarheid. Het merk kent een ruim aanbod van sportieve fietsen, kinderfietsen en stadsfietsen voor een breed publiek. Atala beschikt over een eigen distributienetwerk van onafhankelijke vakhandel in heel Italië. www.atala.it


Carraro
(1924) is een klassiek Italiaans merk in het topsegment van trekking- en racefietsen. Een fiets van Carraro staat voor de top in technologie, de beste prestaties en betrouwbaarheid en innovatief design. www.carrarocicli.com


Raleigh Electric (1997) staat bekend om haar brede aanbod van stijlvolle, technologisch-geavanceerde e-bikes van topkwaliteit. Currie is een van de oudste en meest ervaren ontwikkelaars en distributeurs van e-bikes in de Amerikaanse markt via de merken IZIP, eFlow en Haibike Xduro. Het aanbod bestaat uit modellen die goed aansluiten op de behoeften van klanten aan een goedkoop alternatief voor mobiliteit, recreatie, bewegen en gewoon genieten. www.currietech.com


Tunturi
(1922) is een bekend fietsenmerk in de Scandinavische markt, dat zich qua collecties duidelijk onderscheidt van het gemiddelde aanbod in Finland en Zweden. Behalve fietsen worden ook fietsonderdelen en -accessoires en fitnessapparatuur geleverd. www.tunturi.fi 


Diamondback
(1977) is een van de pioniers in de wereld van BMX. Diamondback biedt nu een breed scala aan innovatieve producten voor elk fietssegment en helpt fietsers bij het ontdekken en verleggen van hun grenzen. Het merk staat voor het leveren van waarde en kwaliteit in elke prijsklasse en categorie. Het Pro Cycling team van Diamondback was in 2014 het meest succesvolle team in Noord-Amerika. www.diamondback.com


Van Nicholas
(1999) is een Nederlands merk gespecialiseerd in het ontwerp en de fabricage van titanium sportfietsen van topkwaliteit. Een team van ware professionals staat garant voor de zeer speciale collectie fietsen en accessoires. Het merk staat voor het creëren van de ultieme fietservaring voor iedere individuele gebruiker. Passie, toewijding en de continue drang tot perfectie maken het merk tot wat het is. www.vannicholas.com


Cycle Service Nordic
(1990) is distributeur van fietsonderdelen en –accessoires van onder andere SRAM in Scandinavië. Het bedrijf heeft vestigingen in Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. De klanten van Cycle Service Nordic zijn de professionele vakhandel, fietsenfabrikanten en groothandels. www.cycleservicenordic.com


Diavelo (2012) is een Deens e-bike merk vooral bekend om het ‘Danish Design’, zowel qua vormgeving als door het kleurgebruik. Diavelo heeft in haar 5-jarig bestaan al 20 prijzen in de wacht gesleept. Hun Pininfarina Evoluzione is waarschijnlijk de mooiste e-bike ter wereld. www.diavelo.dk en www.pininfarina-evoluzione.com 

Overig: verder worden de merken Sinus (DE), Viper (BE), Diamond (BE) en Greens (DE) gevoerd.

7.6 Adresgegevens

Accell Group N.V. | Nederland | • accell-group.com

Postbus 435 - 8440 AK Industrieweg 4 - 8444 AR Heerenveen
T +31 (0)513 638 703 - F +31 (0)513 638 709

Accell Asia Taiwan Co., Ltd. | Taiwan

24F-3, No. 123, Sec. 3 - Taichung Port Road, Xitun Dist. - Taichung City 40767
T + 886 4 23599500 - F + 886 4 23595887

Accell Bisiklet A.S. | Turkije | • accellbisiklet.com.tr

Oranize Sanayi Bolgesi 3. kisim - Ahmet Tütüncüoglu Caddesi No 1 Manisa
T +90 (0) 236 213 00 45 - F +90 (0) 236 213 00 50

Accell Hunland Kft. | Hongarije | • accell-hunland.hu

Parkólo tér 1 - 5091 Tószeg
T + 36 565 86481 - F + 36 565 86484

Accell Nederland B.V. | Nederland | • accellnederland.nl

Postbus 515, 8440 AM - Industrieweg 4, 8444 AR Heerenveen
T +31 (0)513 638 999 - F +31 (0)513 638 262

Accell North America Inc | Verenigde Staten

6004 South 190th Street - Suite 101 - Kent, WA 98032
T +1 253 395 1100 - F +1 253 872 9490

Accell Suisse AG | Switzerland | • accell-suisse.ch

Industriestrasse 21 - 6055 Alpnach Dorf
T + 41 41 670 2190 - F + 41 41 670 2191

Brasseur S.A. | België | • brasseur-bicycles.com

Rue des Steppes 13 - B-4000 Liege
T +32 4 2 28 72 60 - F +32 4 2 27 40 78

Comet Distribuciones Comerciales S.L. | Spanje | • comet.es

Polígono Erratzu 440 - 20130 Urnieta (Gipuzkoa)
T +34 (0) 943 331 393 - F +34 (0) 943 555 658

Currie Tech Corp. | Verenigde Staten | • currietech.com

3850A Royal Avenue Simi Valley - CA 93063
T +1 805 915 49 00 - F +1 805 915 43 21

Cycles Lapierre S.A.S. | Frankrijk | • cycles-lapierre.fr

Rue Edmond Voisenet - 21005 Dijon Cédex
T +33 3 80 525 186 - F +33 3 80 520 851

Cycles France Loire S.A.S. | Frankrijk

Avenue de l’Industrie - 42160 Saint Cyprien
T + 33 967406543

Cycles Service Nordic | Denemarken | • cycleservicenordic.com

Datavej 12 - 5220 Odnse SØ
T + 45 65992411

Ghost-Bikes GmbH | Duitsland | • ghost-bikes.com

An der Tongrube 3 - D-95652 - Waldsassen
T +49 (0)9632 9255-0 - F +49 (0)9632 9255-16

Raleigh UK Ltd | Verenigd Koninkrijk | • raleigh.co.uk

Church Street - Eastwood Nottingham - NG16 3HT
T +44 1773 532 600 - F +44 1773 532 601

Raleigh Canada Ltd | Canada | • raleigh-canada.ca

2124 London Lane Oakville - Ontario L6H 5V8
T +1 905 829 5555

Swissbike Vertriebs GmbH | Switzerland

Industriestrasse 21 - 6055 Alpnach Dorf
T + 41 41 670 2190 - F + 41 41 670 2191

Tunturi-Hellberg Oy Ltd  | Finland | • tunturi.fi

Varusmestarintie 26 - FIN-20360 - Turku
T +358 (0)10 27 33 200 - F +358 (0)10 27 33 202

Vartex AB | Zweden | • vartex.se

Batterivägen 14 - SE - 432 32 - Varberg
T +46 (0) 340 64 60 00 - F +46 (0) 340 61 11 90

E. Wiener Bike Parts GmbH | Duitsland | • bike-parts.de

Max-Planck-Straße 8 - D-97526 - Sennfeld
T +49 (0)9721 6501-0 - F +49 (0)9721 6501-60

Winora-Staiger GmbH  | Duitsland | • winora-group.de

Max-Planck-Straße 6 - D-97526 - Sennfeld
T +49 (0)9721 6594-0 - F +49 (0)9721 6594-45

7.7 Colofon

Dit jaarverslag kwam tot stand met medewerking van:

 

 

     

7.8 Verklarende woordenlijst

CO2 equivalent
Vaak wordt de uitstoot van de broeikasgassen uitgedrukt in CO2-equivalenten, afgekort CO2-eq. Dit is een rekeneenheid om de bijdrage van broeikasgassen aan het broeikaseffect onderling te kunnen vergelijken.

Compliance
Naleving van wet- en regelgeving en gedragsregels binnen de organisatie.

Connected – Connectiviteit
Fietsen die verbonden ofwel ‘connected’ zijn met het internet.

Corrective action plan
Verbeterplan om te kunnen voldoen aan gestelde criteria.

Customer journey
Route die de klant aflegt in zijn aankoopproces.

FTE (Full time equivalent)
Het aantal medewerkers berekend in voltijdsequivalent (40-urige werkweek)

Governance
Samenstel van vraagstukken en regels op het gebied van deugdelijk ondernemingsbestuur.

Materialiteitsmatrix
Mix van het belang dat stakeholders en de organisatie hechten aan bepaalde onderwerpen.

Multi-brand (strategie)
Marketingstrategie waarin gebruik wordt gemaakt van een portfolio met meerdere merken.

Stakeholders
Persoon of groep  die het bereiken van organisatiedoelen kan beïnvloeden of daardoor wordt beïnvloed. Voorbeelden van stakeholders zijn klanten, medewerkers en aandeelhouders.

Supply chain
Toeleveringsketen.

Waardecreatie
Het scheppen van waarde voor de economie (inclusief de eigen organisatie), de maatschappij en het milieu.

Waardeketen
Verzameling partijen die met elkaar een proces uitvoeren en hiermee waarde creëren voor de economie of de maatschappij.