Terug naar boven

7.2 Netwerken en stakeholderdialoog

We zijn voortdurend in gesprek met onze stakeholders en zorgen dat de dialoog navolging krijgt. 

Rol in de maatschappij

Met het oog op de rol die we voor onszelf zien in de maatschappij, zijn we aangesloten bij diverse nationale en internationale brancheorganisaties en initiatieven. Deze initiatieven zijn divers en onder meer gericht op het stimuleren van het gebruik van innovatieve en groene mobiliteitsoplossingen voor de korte en middellange afstand zoals (elektrische) fietsen, het terugdringen van de congestie en verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van stedelijke gebieden en aandacht voor een gezondere levensstijl en meer bewegen.

Accell Group is aangesloten bij diverse nationale en internationale brancheorganisaties en initiatieven, waarvan een aantal specifiek gericht op MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Daarnaast hebben wij zitting in een groot aantal besturen, zoals de WFSGI (World Federation of Sporting Goods Industry), in landenorganisaties zoals de RAI vereniging (NL) en Univelo (FR) en in de Europese overkoepelende organisatie CONEBI. Ook hebben we zitting in diverse commissies voor het opstellen van veiligheidsnormen op Europees en mondiaal niveau. 

Een volledig overzicht van de brancheorganisaties en belangenorganisaties waar we in het bestuur zitten danwel actief deelnemen in werkgroepen,vindt u in het onderstaande overzicht.

Bestuur en werkgroep deelname

 Consumentenveiligheid

 • ISO / TC 149 (Technical Committee of the International Organization for Standardization) 
  Tevens deelname in werkgroep(en):
  • ISO TC 149/SC1 WG15 (Electric Power Assisted Cycles)
 • CEN TC 333 Cycles (Technical Committee of the European Committee for Standardization)
  Tevens deelname in werkgroep(en):
  • CEN/TC 333/WG 5 (Electric Power Assisted Cycles)
  • CEN/TC 333/WG 8 (Composite material used in bicycles)
 • CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization)
  Tevens deelname in werkgroep(en):
  • CLC/TC21X/WG5 (safety requirements lithium batteries for LEV).
  • IEC/ISO TC69/JPT 61851-3LEV (joint Project team of  IEC and ISO
  • NEC 21-35  (Dutch Electrotechnical Committee / Cells and Batteries).
 • NEN (Dutch Standards Institution) commission NC 330 043 Bicycles
 • TSE (Turkish Standards Institution) / MTC - Mirror Technical Committees

Diefstal preventie

 • Steering committee Bicycle Theft AVC (Dutch national platform approach bicycle theft)
 • Technical committee foundation ART (bicycle locks)

Fietsindustrie - gezonde & groene mobiliteit

 • Bestuur CONEBI (Confederation of the European Bicycle Industries)
 • Bestuur RAI Vereniging (Dutch industry association mobility), sector bicycles
 • Bestuur Univelo (French industry association)
 • Bestuur LEVA (Light Electric Vehicle Association)
 • Bestuur BPSA (Bicycle Product Suppliers Association)
 • Bestuur UVT (Finland outdoor industry association)
 • Bestuur FAPIC (Norway industry association)
 • Bestuur MKKSZ (Hungarian industry association)
 • Ploegleider Tour de Force (Technologieploeg)

Gezondheid & duurzaamheid

 • Hoofdbestuur WFSGI (World Federation of the Sporting Goods
  • Bestuur World Sports Forum
  • Adviesraad World Cycling Forum
  • Bicycle committee
  • CSR committee
 • Bestuur Stibat (Dutch foundation Batteries)
 • Bestuur People for Bikes (USA) 
 • Bestuur Cycling Industry Club

Lokaal en regionale belang

In 2016 hebben er op diverse niveaus gesprekken plaatsgevonden met lokale overheden en belangengroepen over de betekenis van Accell Group voor de regio. Onze lokale aanwezigheid en de lokale initiatieven die we ontplooien leveren een gewaardeerde socio-economische bijdrage voor de regio.

Zeker voor de kleinere steden is deze bijdrage van groot belang vanwege het aanbod aan arbeidsplaatsen. Met name wordt gewaardeerd dat we lokale jongeren werven en werkgelegenheid bieden aan laag opgeleiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lokale overheden ervaren de relatie met Accell Group als plezierig en hopen zonder uitzondering dat de ondernemingen nog lang in hun stad of regio gevestigd blijven. Zij zien onze strategie in combinatie met onze innovatiekracht als cruciaal om een lange termijn perspectief voor de ondernemingen te waarborgen. 

Lapierre Overvolt AM Carbon: Eurobike Award 2016
De Overvolt AM Carbon is een revolutionaire elektrisch aangedreven trail bike met een sublieme gewichtsverdeling, die een nieuwe designstandaard neerzet. De accu is lager en meer naar voren geplaatst, gebruikmakend van Lapierre’s Gravity Logic Project-technologie. Hierdoor zit meer massa in het frame en is het zwaartepunt verlaagd. De rijder ervaart een grotere wendbaarheid, zowel op de grond als in de lucht. Deze oplossing werd door de Eurobike jury geprezen als succesvol en goed doordacht. 

Stakeholderinitiatieven

Voor de belangrijkste stakeholdergroepen wordt aangegeven hoe vaak en op welke wijze de reguliere contacten verlopen en wat de belangrijkste onderwerpen waren. Wie de belangrijkste stakeholders zijn hebben we vastgesteld door al onze stakeholders in een matrix te zetten en zo te prioriteren. Deze matrix is geaccordeerd door de Raad van Bestuur.

Daarnaast worden speciale initiatieven die in 2016 zijn ontplooid opgenomen in het onderstaande overzicht. In hoofdstuk 7.1 Materialiteitsmatrix hebben we aangegeven welke materiële thema’s voor onze stakeholders prioriteit hebben.


Consumenten - fietsers
Personen die nu of in de toekomst een fiets van Accell Group bezitten.

Communicatie
De doelgroep consumenten bereiken we via een mix van online en offline distributiekanalen en via de fiets- en sportvakhandel. Onze merken zijn actief online en op social media voor zowel marketing- als informatieve doeleinden. We houden onder meer voeling met de doelgroep op basis van consumentenpanels over onderwerpen als design, functionaliteit, service en aankoopgemak.

 

Vakhandelnetwerk
Gespecialiseerde fietsvakhandel en sportvakhandel die fietsen en onderdelen en accessoires van Accell Group verkopen.

Communicatie
Accell Group ondernemingen hebben vrijwel dagelijks contact met de fiets- en sportspecialisten uit het netwerk via de bezoeken van hun salesmedewerkers. We ondersteunen de vakhandel op steeds meer gebieden en verzorgen regelmatig workshops over onze nieuwste producten en technologische toepassingen. We zien en spreken vakspecialisten op de grote (internationale) beurzen. Daarnaast organiseren we jaarlijks evenementen voor de vakhandel onder meer over de veranderingen in de fietsindustrie en met name in distributie en gaan we met hen in discussie in dealerpanels.

 

(Lokale) Overheden - Toezichthouders
Overheden die over (inter)nationale wet- en regelgeving gaan en provincies en gemeenten die gaan over maatschappelijke mobiliteitsvraagstukken. Toezichthouders zijn onder meer de AFM met betrekking tot onze beursnotering, maar ook de Autoriteit Consument & Markt in Nederland met betrekking tot zaken als mededinging en productkwaliteit.

Communicatie
Accell Group zoekt actief de dialoog met diverse overheden en gemeenten, zowel via de brancheverenigingen als op eigen initiatief. We bespreken diverse thema’s als daar direct of indirect aanleiding toe is, waaronder innovatieve mobiliteitsoplossingen voor betere ontsluiting van steden. Contacten met toezichthouders vinden primair plaats wanneer daar aanleiding toe is.

 

Brancheverenigingen en belangengroepen
Nationale en internationale brancheorganisaties zoals WFSGI, EBMA, CONEBI, RAI vereniging (NL), ZIV (DE) en Univelo (FR). Nationale en internationale groeperingen die betrokkenheid hebben bij producten van Accell Group zoals ECF, de fietsersbond (NL) en ADAC (DE).

Communicatie
Accell Group en haar ondernemingen hebben zitting in diverse besturen van brancheverenigingen. Daarnaast trekken we regelmatig op met belangengroepen en hebben we onderling contacten bij fietsevents en -beurzen. Binnen de brancheverenigingen wordt onder meer samen opgetrokken bij maatschappelijke (fiets-gerelateerde) mobiliteitsvraagstukken en regulering zoals in het kader van wet- en regelgeving inzake fiets- en verkeersveiligheid.

 

Toeleveranciers
Ondernemingen die direct of indirect fietsen, fietsonderdelen en -accessoires of diensten aan Accell Group leveren.

Communicatie
Accell Group ondernemingen hebben frequent contact met leveranciers via hun inkooporganisatie. We hebben regelmatig overleg met onze belangrijkste leveranciers. Ook (inter)nationale beurzen leveren goede contacten op.

 

Accell Group ondernemingen
Bedrijven die momenteel, of in de toekomst, onderdeel uitmaken van onze groep.

Communicatie
Naast het dagelijks regulier contact over de bedrijfsprestaties vinden er over belangrijke thema’s, zoals innovatie, verantwoord ondernemen, human resources, supply chain en distributie twee tot drie keer per jaar speciale overleggen plaats binnen de groep. Aan die overleggen nemen afhankelijk van het thema vertegenwoordigers van onze bedrijven uit verschillende disciplines deel waaronder algemeen management, R&D, marketing, after-market, productie, inkoop, human resources en control (financiën). Een voorbeeld van een dergelijke overlegstructuur is het ACSI netwerk (Accell Corporate Sustainability Netwerk) waarin van elk bedrijf de manager die verantwoordelijk is voor duurzaamheid zitting heeft. Het ACSI netwerk wordt ondersteund vanuit de holding en aangestuurd door de Chief Operations Officer.

 

Medewerkers
Personen met een vast, tijdelijk of flexibel contract bij Accell Group of één van onze bedrijven en hun familie.

Communicatie
Regulier overleg wordt ondersteund met interne nieuwsbrieven over diverse thema’s vanuit de groep en binnen de bedrijven zelf. Zo wordt twee keer per jaar een speciale nieuwsbrief over verantwoord ondernemen verspreid. Onze nieuwsberichten, nieuwsbrieven en het jaarverslag zijn voor medewerkers de belangrijkste informatiebronnen om de ontwikkelingen binnen de groep te volgen. Daarnaast zijn er door het jaar heen op groepsniveau en lokaal diverse bijeenkomsten met de ondernemingsraden en de vakbonden. Eens in de twee jaar organiseren wij een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek.

 

Aandeelhouders - analisten
Huidige en potentiële aandeelhouders en analisten.

Communicatie
Accell Group heeft op groepsniveau door het jaar heen diverse contacten met deze doelgroep. Zo houden we onder anders sessies voor analisten en beleggers en is er de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. We nemen deel aan (inter)nationale conferenties en roadshows. Daarnaast publiceren we elk jaar een jaarverslag, (half)jaarcijfers, trading updates en andere berichten over belangrijke ontwikkelingen binnen de groep. Ook onderhouden we onze contacten met de media, organiseren we persbijeenkomsten en houden we periodieke interviews om onze berichtgeving te duiden. Belangrijke onderwerpen waren de concurrentiepositie, strategie en de bedrijfsprestaties.