Terug naar boven

7.4 Scope van verslaglegging

Dit verslag biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en de prestaties van Accell Group in 2016 en is gebaseerd op de onderwerpen die hoog materieel voor ons zijn. Alle gerapporteerde data hebben betrekking op het boekjaar 2016 dat loopt van 1 januari tot 31 december.

Rapporteringsraamwerk en dataverzameling

Dit jaarverslag is bedoeld voor al onze stakeholders en in het bijzonder voor onze aandeelhouders en medewerkers. Met dit integrated report willen we aantonen hoe duurzaam we opereren en hoe dit onze strategie, governance, prestaties en vooruitzichten versterkt en (maatschappelijke) waarde oplevert voor de korte, middellange en lange termijn. 

De financiële data in dit verslag wordt gegenereerd door een gestandaardiseerd en geautomatiseerd rapportagesysteem. De betrouwbaarheid van deze financiële data wordt gewaarborgd door het interne risicobeheersingssysteem. De jaarrekening, onderdeel van het verslag, wordt bovendien gecontroleerd door de externe accountant. De externe accountant stelt daarbij ook vast of de toelichting op de financiële prestaties in het verslag verenigbaar zijn met de jaarrekening.

De dataverzameling voor verantwoord ondernemen vindt een keer per jaar plaats. De verzamelde data en rapportering worden niet extern geverifieerd door de accountant. In 2016 is 99,5% meegenomen in de dataverzameling voor duurzaamheid. Dit percentage wordt bepaald door het aantal medewerkers van de bedrijven waarvan de data is verzameld te delen door het totaal aantal medewerkers. De kwantitatieve en kwalitatieve informatie op het gebied van verantwoord ondernemen is verzameld aan de hand van kwalitatieve interviews en kwantitatieve dataverzoeken. We spreken hiervoor de verantwoordelijken aan binnen onze ondernemingen en stafafdelingen. De verantwoordelijken binnen de ondernemingen leveren de gevraagde kwantitatieve data op en geven sturing aan de duurzame onderwerpen en speerpunten. Aanvullende gegevens komen uit informatiesystemen, zoals data over medewerkers en organisatie en over milieuprestaties. Het team op groepsniveau dat verantwoordelijk is voor verantwoord ondernemen controleert de verkregen data door middel van een aannemelijkheidscontrole. 

Toetsing en controle van de inhoud van het verslag vindt daarnaast plaats in de bedrijfsonderdelen en door de diverse stafafdelingen.

Afwijkingen van duurzaamheidrapportage ten opzichte van 2015

In 2016 is er een herijking gedaan op de GHG (greenhouse gas) emissiefactoren op basis waarvan de CO2 footprint wordt bepaald voor verpakking en afval. De emissiefactoren zijn aangepast aan de laatste inzichten volgens de Ecoinvent database. Voor een goede vergelijking met voorgaande jaren zijn ook deze uitkomsten aangepast, waardoor er afwijkingen kunnen zijn ten opzichte van voorgaande jaarverslagen.

Aangezien er dit jaar twee niet-productie bedrijven zijn meegenomen (CSN en Comet) in de data is vergelijkbaarheid op basis het aantal geproduceerde fietsen niet zinvol. We hebben er daarom voor gekozen afval- en verpakkingscijfers absoluut weer te geven en de doelstelling per fiets achterwege te laten. Voor het volgend verslag bezinnen we ons hoe de cijfers toch weer relatief weer te kunnen geven. 

In het jaarverslag over 2015 was een foutief percentage opgenomen in de grafiek over ongevallen verzuim. Het percentage over 2015 had 0,14% in plaats van 0,24% moeten zijn. Deze correctie is meegenomen in de grafieken in dit jaarverslag.

Rapporteringstandaarden en richtlijnen

In dit verslag zijn de volgende standaarden, grondslagen en richtlijnen in zijn geheel of gedeeltelijk toegepast.

  • Integrated Reporting framework. Accell Group past enkele fundamentals, richtlijnen en content elementen van het Integrated Reporting framework van de International Integrated Reporting Council (IIRC) toe in de wijze van rapporteren.
  • International Financial Reporting Standards. De financiële verslaglegging van Accell Group is gebaseerd op de International Financial Reporting Standards (IFRS). Deze standaarden worden binnen alle Accell Group ondernemingen en op groepsniveau nageleefd.
  • Global Reporting Initiative. De internationale standaard op het gebied van maatschappelijke verslaggeving is het Global Reporting Initiative (GRI). Het verslag van Accell Group is opgesteld op basis van de GRI G4 'Core'. De GRI-inhoudsopgave is te vinden op de website van Accell Group: accell-group.com/nl/mvo/gri-tabel.htm.
  • Nederlandse Corporate Governance Code. In Hoofdstuk 4.3 Governance & compliance van dit verslag staat de naleving van de Corporate Governance Code beschreven. Hierover wordt door ons gerapporteerd op basis van het ‘pas toe’ of ‘leg uit’ principe. Zodra de herziene code van kracht wordt zullen wij onze rapportage hierop aanpassen.