Terug naar boven

5.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(in duizenden euro)

  notes 2016 2015
Kasstroom uit operationele activiteiten
Nettowinst   32.292 32.286
Aanpassingen voor:      
- Afschrijvingen, amortisatie en (terugneming) bijzondere waardeverminderingsverliezen 3 10.348 10.085
- Nettofinancieringslasten 5 8.273 9.073
- Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 11 -571 930
- Op aandelen gebaseerde betalingstransacties met afwikkeling in eigenvermogensinstrumenten   -61 239
- Boekwinst op verkoop van materiële vaste activa 3 -8 -27
- Belastinglast 6 20.403 16.245
    70.676 68.831
Mutatie in:      
- Voorraden   13.532 -83.485
- Handels- en overige vorderingen   -4.766 -7.073
- Handelsschulden en overige te betalen schulden   17.390 23.577
- Voorzieningen, personeelsbeloningen en uitgestelde opbrengsten   7.149 -1.284
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten   103.981 566
Betaalde rente   -9.342 -9.976
Betaalde winstbelastingen   -19.162 -9.750
Kasstroom uit operationele activiteiten   75.477 -19.160
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Ontvangen rente   556 707
Ontvangen dividend 11 218 292
Opbrengst uit de verkoop van materiële vaste activa   111 385
Verwerving dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen   -681 -1.819
Verwerving van materiële vaste activa 8 -11.598 -10.529
Verwerving van immateriële vaste activa 10 -1.192 -1.082
Verwerving van overige financiële vaste activa   -1.597 -
Uitgaven in het kader van ontwikkelingsactiviteiten 10 -33 -
Nettokasstroom uit (gebruikt bij) investeringsactiviteiten   -14.216 -12.046
       
Vrije kasstroom 1)   61.261 -31.206
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing van opgenomen rentedragende leningen 16 -12.632 -12.631
Betaald dividend   -8.793 -8.654
Opname (aflossing) doorlopende kredietfaciliteit 16 -65.950 48.706
Nettokasstroom uit (gebruikt bij) financieringsactiviteiten   -87.375 27.421
Netto-toename (afname) van geldmiddelen en rekeningcourantkredieten banken   -26.114 -3.785
Geldmiddelen en rekeningcourantkredieten banken op 1 januari 14 -13.365 -10.416
Effect van valuatakoers- en omrekenverschillen op geldmiddelen en rekeningcourantkredieten banken   999 836
Geldmiddelen en rekeningcourantkredieten banken op 31 december 14 -38.480 -13.365
1) Vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de nettokasstroom uit operationele activiteiten en gebruikt bij investeringsactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen.