Terug naar boven

5.7 Toelichtingen

1.  Operationele segmenten

Accell Group onderscheidt de operationele segmenten Fietsen en Fietsonderdelen en -accessoires. Het rendements- en risicoprofiel per segment wordt bepaald door de aard van de activiteiten en producten die worden voortgebracht.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van informatie over elk van de te rapporteren segmenten. Het resultaat voor rente en belastingen wordt gebruikt om de performance te meten, omdat het management deze informatie het meest relevant acht voor de beoordeling van de resultaten van de segmenten ten opzichte van andere entiteiten die in deze sectoren actief zijn.

A. Informatie over de te rapporteren segmenten

  Fietsen Fietsonderdelen en -accessoires
  2016 2015 2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Externe opbrengsten 785.536 719.021 262.616 267.381
Opbrengst uit transacties tussen segmenten 32.243 25.825 19.958 22.033
Segmentopbrengsten 817.779 744.846 282.574 289.414
Segmentwinst (-verlies) vóór rente en belastingen 1) 56.385 60.537 17.493 15.622
Afschrijvingen en amortisatie 7.350 6.916 2.901 2.529
Aandeel resultaat deelnemingen verwerkt volgens 'equity'-methode 571 282 - -1.212
Te rapporteren activa van segment 1) 537.171 549.078 146.508 170.834
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 6.947 4.981 - -
Investeringsuitgaven 9.876 6.883 1.639 5.036
Te rapporteren verplichtingen van segment 1) 187.126 165.314 33.865 35.070
1) De vergelijkende cijfers zijn aangepast voor presentatiedoeleinden. Voor de toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar de belangrijke grondslagen voor financiële verslaglegging.

B. Aansluiting van informatie over de te rapporteren segmenten

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
i. Opbrengsten    
Totale opbrengsten van de te rapporteren segmenten 1.100.353 1.034.260
Eliminatie opbrengsten tussen segmenten -52.201 -47.858
Geconsolideerde opbrengsten 1.048.152 986.402
 
ii. Resultaat voor belastingen    
Totale winst (verlies) vóór rente en belastingen van de te rapporteren segmenten 1) 73.878 76.159
Niet-toegerekende bedragen:    
- Rentebaten 679 616
- Rentelasten (incl. financieiringslasten) -8.952 -9.689
- Overige bedrijfslasten -12.910 -18.555
Geconsolideerde winst (verlies) vóór belastingen 52.695 48.531
 
iii. Activa    
Totale activa van de te rapporteren segmenten 1) 683.679 719.912
Overige niet-toegerekende bedragen 1) 58.134 170.072
Geconsolideerde totale activa 741.813 889.984
 
iv. Verplichtingen    
Totale passiva van de te rapporteren segmenten 1) 220.991 200.384
Overige niet-toegerekende bedragen 1) 201.442 383.659
Geconsolideerde totale passiva 422.433 584.043
1) De vergelijkende cijfers zijn aangepast voor presentatiedoeleinden. Voor de toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar de belangrijke grondslagen voor financiële verslaglegging.

 

Geografische informatie

De geografische segmenten zijn gebaseerd op de fysieke plaats van de activa. De in de geografische segmenten gerapporteerde verkopen aan externe klanten is gebaseerd op de geografische locatie van de klanten. 

  Netto-omzet Vaste activa 1)
  2016 2015 2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Nederland 223.608 222.366 33.792 31.677
Duitsland 265.937 227.271 50.394 50.188
Overig Europa 404.719 367.634 73.556 72.249
Noord-Amerika 118.577 138.308 14.787 13.265
Overige landen 35.311 30.823 10.588 10.618
Totaal 1.048.152 986.402 183.117 177.997
1) De vaste activa bevatten conform IFRS 8.33b geen belastingvorderingen en pensioenvorderingen

 

2.  Personeelskosten

De personeelskosten zijn als volgt samengesteld:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Lonen en salarissen 96.457 97.849
Sociale lasten 13.649 13.600
Pensioenpremies 6.344 5.305
Winstdeling 985 2.211
Op aandelen gebaseerde beloningen 464 355
Overige personeelskosten 1) 3.882 3.574
Personeelskosten 121.781 122.894
1) De vergelijkende cijfers 2015 zijn gewijzigd vanwege een presentatiecorrectie van overige bedrijfskosten naar personeelskosten.

 

3.  Afschrijvingen

De afschrijvingslasten zijn als volgt samengesteld:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Afschrijvingslasten immateriële vaste activa 909 964
Bijzondere waardevermindering immateriële vaste activa 669 546
Afschrijvingslasten materiële vaste activa 8.770 8.575
Boekwinst bij verkoop materiële vaste activa -8 -27
Afschrijvingslasten 10.340 10.058

4.  Overige bedrijfskosten

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Verkoopkosten 65.754 65.179
Algemene en administratiekosten 18.245 20.810
Leasekosten en voorwaardelijke huurlasten 7.825 8.013
Onderzoeks-en ontwikkelingskosten 1.770 1.179
Overige 28.693 27.633
Overige bedrijfskosten 1) 122.287 122.814
1) De vergelijkende cijfers 2015 zijn gewijzigd vanwege een presentatiecorrectie van overige bedrijfskosten naar personeelskosten. Ook is de incidentele last Taiwan van € 4 miljoen opgenomen in de overige bedrijfskosten.

 

5.  Nettofinancieringslasten

De nettofinancieringslasten zijn als volgt samengesteld:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Rentebaten -679 -616
Rentelasten 7.502 7.650
Bankkosten 2.334 2.272
Valutakoersverschillen -884 -233
Nettofinancieringslasten 8.273 9.073Het beleid inzake rente- en valutarisico’s is opgenomen onder toelichting 22. Financiële instrumenten - reële waarde en risicobeheer.

6.  Belastingen

De belastingen verantwoord in de winst- en verliesrekening kunnen als volgt worden gespecificeerd:

  2016 2015 2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000 % %
 
Acute belastingen 18.973 17.085    
Latente belastingen 1.430 -840    
Belastingen in winst- en verliesrekening 20.403 16.245    
         
Belastingen op basis van gewogen gemiddelde toepasselijke tarief 13.158 12.108 25,0 24,9
Fiscaal niet-aftrekbare bedragen 1.259 1.411 2,4 2,9
Deelnemingsvrijstelling -199 -106 -0,4 -0,2
Voordeel uit belastingfaciliteiten -1.284 -1.029 -2,4 -2,1
Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen 5.214 4.988 9,9 10,3
Aanpassingen van acute belastingen inzake voorgaande jaren 465 -51 0,9 -0,1
Aanpassingen van latente belastingen inzake voorgaande jaren 1.790 -1.076 3,4 -2,2
Belastingen in winst- en verliesrekening 20.403 16.245 38,7 33,5


De effectieve belastingdruk betreft de gerapporteerde belastinglasten welke kunnen worden toegerekend aan het boekjaar, gedeeld door het resultaat voor belastingen. De effectieve belastingdruk in 2016 bedraagt 38,7% (2015: 33,5%). De belastingdruk wordt negatief beïnvloed door het niet verder activeren van fiscaal compensabele verliezen en het afwaarderen van compensabele verliezen in Noord-Amerika.

7.  Winst per aandeel

De berekening van de winst per aandeel en de verwaterde winst per aandeel is gebaseerd op de volgende gegevens:

  2016 2015
 
Winst t.b.v. winst per aandeel (nettowinst toekomend aan de aandeelhouders van Accell Group N.V.) € 32.292.400 € 32.286.000
     
Aantal uitstaande aandelen per ultimo 25.834.236 25.270.327
     
Gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen t.b.v. winst per aandeel 25.623.405 25.116.249
Mogelijk effect aandelenopties en voorwaardelijke aandelen op aandelenuitgifte 167.166 151.396
     
Gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen (verwaterd) 25.790.571 25.267.645
     
Gerapporteerde winst per aandeel € 1,26 € 1,29
Gerapporteerde winst per aandeel (verwaterd) € 1,25 € 1,28
     
Correctiefactor conform IAS33 1,0000 0,9792
     
Winst per aandeel boekjaar € 1,26 € 1,26
Winst per aandeel boekjaar (verwaterd) € 1,25 € 1,25


8.  Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

  Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en overige activa Totaal materiële vaste activa
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Verkrijgingsprijs
Stand per 1 januari 2015 65.234 105.258 170.492
Investeringen 445 10.084 10.529
Investeringen als gevolg van acquisities - 292 292
Desinvesteringen -920 -180 -1.100
Valuta omrekeningsverschillen 316 238 554
Stand per 1 januari 2016 65.075 115.692 180.767
Investeringen 1.157 10.441 11.598
Investeringen als gevolg van acquisities - - -
Desinvesteringen -5 -102 -107
Valuta omrekeningsverschillen -587 -233 -820
Stand per 31 december 2016 65.640 125.798 191.438
 
Cumulatieve afschrijvingen
Stand per 1 januari 2015 19.837 82.584 102.421
Afschrijvingen 1.198 7.377 8.575
Stand per 1 januari 2016 21.035 89.961 110.996
Afschrijvingen 1.236 7.534 8.770
Stand per 31 december 2016 22.271 97.495 119.766
 
Boekwaarde
Stand per 1 januari 2016 44.040 25.731 69.771
Stand per 31 december 2016 43.369 28.303 71.672

9.      Goodwill

Het verloop van de goodwill is als volgt:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
Kostprijs
Stand per 1 januari 60.495 57.867
Toevoegingen als gevolg van acquisities 315 1.021
Valuta omrekeningsverschillen 598 1.607
Stand per 31 december 61.408 60.495
Cumulatieve bijzondere waardeverminderingen
Stand per 1 januari 2.306 2.306
Bijzondere waardevermindering - -
Stand per 31 december 2.306 2.306
Boekwaarde
Stand per 1 januari 58.189 55.561
Stand per 31 december 59.102 58.189

 

De goodwill wordt jaarlijks aan een beoordeling van bijzondere waardevermindering onderworpen, of vaker als er indicaties zijn van een bijzondere waardevermindering. Ten behoeve van deze beoordeling wordt goodwill toegerekend aan kasstroomgenererende eenheden. Toerekening vindt plaats naar die (groep van) kasstroomgenererende eenheden die naar verwachting zullen profiteren van de bedrijfscombinatie waarin de goodwill is opgetreden. De kasstroomgenererende eenheden die bij de beoordeling worden gehanteerd sluiten aan bij de operationele segmenten.


De boekwaarde van de goodwill (met onbepaalde levensduur) is op segmentniveau als volgt verdeeld:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Fietsen 41.181 40.494
Fietsonderdelen en -accessoires 17.921 17.695
Stand per 31 december 59.102 58.189

 

De volgende belangrijke veronderstellingen zijn gehanteerd bij de bepaling van de bedrijfswaarde van de segmenten Fietsen en Fietsonderdelen en -accessoires en zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden in de specifieke markten en landen:

 • omzetontwikkeling, op basis van historisch gemiddelde van de laatste 3 jaar, voor Fietsen respectievelijk Fietsonderdelen en -accessoires van 10,0% (2015: 10,1%) respectievelijk van 5,4% (2015: 3,8%).
 • operationele marge, op basis van gemiddelde van de laatste 3 jaar of huidige jaar indien lager, voor Fietsen respectievelijk Fietsonderdelen en -accessoires van 6,8% (2015: 5,7%) respectievelijk van 4,5% (2015: 4,1%).
 • werkkapitaalontwikkeling, op basis van de historisch gemiddelde verhoudingsgetallen ten opzichte van de omzet in de laatste 3 jaar of huidige jaar indien beter, voor Fietsen respectievelijk Fietsonderdelen en -accessoires van 29,5% (2015: 34%) respectievelijk van 25,5% (2015: 27%).
 • een constante groeivoet van 1,4% (2015: 1,7%) is gehanteerd voor de raming van de oneindige kasstroom na de initiële periode van 5 jaar.
 • kasstromen worden verdisconteerd met een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet na belastingen van 7,6% (2015: 7,4%). De gehanteerde vermogenskostenvoet komt overeen met een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet voor belastingen van 9,8% (2015: 9,6%)

Uit de beoordeling van de bijzondere waardevermindering in 2016 blijkt dat er sprake is van een substantiële overwaarde van de goodwill. Accell Group is van mening dat veranderingen in de gehanteerde belangrijke veronderstellingen redelijkerwijs niet zullen leiden tot overschrijding van de boekwaarde ten opzichte van de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheden.

10.      Overige immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt:

  Handelsmerken Klanten- bestanden en licenties Overige Totale overige immateriële vaste activa
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Verkrijgingsprijs
Stand per 1 januari 2015 39.162 6.045 3.929 49.136
Investeringen - - 1.082 1.082
Investeringen als gevolg van acquisities - - - -
Valuta omrekeningsverschillen 2.671 -186 42 2.527
Stand per 1 januari 2016 41.833 5.859 5.053 52.745
Investeringen - - 1.225 1.225
Investeringen als gevolg van acquisities - - - -
Valuta omrekeningsverschillen 319 -192 27 154
Stand per 31 december 2016 42.152 5.667 6.305 54.124
Cumulatieve afschrijvingen
Stand per 1 januari 2015 2.804 562 2.813 6.179
Afschrijvingen - 396 568 964
(Terugneming van) Bijzondere waardevermindering 546 - - 546
Stand per 1 januari 2016 3.350 958 3.381 7.689
Afschrijvingen - 105 804 909
(Terugneming van) Bijzondere waardevermindering -73 742 - 669
Stand per 31 december 2016 3.277 1.805 4.185 9.267
Boekwaarde
Stand per 1 januari 2016 38.483 4.901 1.672 45.056
Stand per 31 december 2016 38.875 3.862 2.120 44.857


De handelsmerken per 31 december 2016 betreft de waardering van met name de merken Raleigh en Diamondback vanuit de overname van Raleigh Cycle (€ 24,4 miljoen) alsmede Ghost (€ 9,4 miljoen). Daarnaast zijn de merken van SBS, Brasseur, Hellberg, Currie en Van Nicholas gewaardeerd voor in totaal € 5,1 miljoen.

 

De boekwaarde van de handelsmerken (met onbepaalde levensduur) zijn op segmentniveau als volgt verdeeld:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Fietsen 38.375 37.983
Fietsonderdelen en -accessoires 500 500
Stand per 31 december 38.875 38.483


De handelsmerken worden jaarlijks aan een beoordeling van bijzondere waardevermindering onderworpen, of vaker als er indicaties zijn van een bijzondere waardevermindering. De belangrijkste uitgangspunten bij de beoordeling bestaan uit de gebudgetteerde verwachtingen ten aanzien van de omzet van de merken, de royaltyvergoedingen van de merken en de verdiscontering van kasstromen met een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet na belastingen van 7,6% (2015: 7,4%), welke overeenkomt met een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet voor belastingen van 9,8% (2015: 9,6%). Voor de handelsmerken die kasstromen genereren in Noord-Amerika is een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet na belastingen van 8,4% (2015: 8,3%) gehanteerd, welke overeenkomt met een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet voor belastingen van 9,6% (2015: 9,4%). Deze beoordeling heeft niet geleid tot een bijzondere waardeverminderingslast in 2016.

De klantenbestanden en licenties betreffen het klantenbestand van Comet, het Turkse dealernetwerk en een verlenging van een licentieovereenkomst. De levensduur van deze respectievelijke worden geschat op 20 jaar, 20 jaar en 10 jaar en worden vanaf 2015, 2012 en 2013 afgeschreven. Gedurende het jaar is een bijzondere waardeverminderingslast van € 0,6 miljoen verantwoord op een Finse klantenrelatie; als gevolg van een verandering van eigendom zijn de betreffende bedrijfsactiviteiten opgehouden.

De overige immateriële vaste activa betreffen kosten voor patenten en ontwikkeling, die met name verband houden met de ontwikkeling in elektrische fietsen en voor software.

De afschrijvingslasten en bijzondere waardeverminderingslasten worden in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de afschrijvingen.

 

11.      Deelnemingen

In de geconsolideerde jaarrekening 2016 zijn naast Accell Group N.V. te Heerenveen, tevens de financiële gegevens van de onderstaande vennootschappen opgenomen.

  Deelnemingspercentage
Geconsolideerde deelnemingen
Accell Bisiklet A.S., Manisa, Turkije 100%
Accell Hunland Kft, Toszeg, Hongarije 100%
Accell IT Services B.V., Heerenveen, Nederland 100%
Accell Nederland B.V., Heerenveen, Nederland 100%
Accell North America Inc, Kent, Washington, Verenigde Staten 100%
Accell Suisse AG, Alpnach Dorf, Zwitserland 100%
ATC Ltd (Taiwan Branch), Taipei, Taiwan 100%
Comet Distribuciones Commerciales S.L., Urnieta, Spanje 100%
Currie Tech Corp., Simi Valley, Californië, Verenigde Staten 100%
Cycle Services Nordic ApS, Odense, Denemarken 100%
Cycles Lapierre S.A.S., Dijon, Frankrijk 100%
Cycles France-Loire S.A.S., Saint-Cyprien, Frankrijk 100%
Delta Metal Technology Ltd, Shenzhen, China 100%
E. Wiener Bike Parts GmbH, Sennfeld, Duitsland 100%
Etablissement Th. Brasseur S.A., Luik, België 100%
Ghost-Bikes GmbH, Waldsassen, Duitsland 100%
Raleigh UK Ltd, Nottingham, Verenigd Koninkrijk 100%
Swissbike Vertriebs GmbH, Alpnach Dorf, Zwitserland 100%
Tunturi-Hellberg Oy Ltd, Turku, Finland 100%
Vartex AB, Varberg, Zweden 100%
Von Backhaus ApS, Odense, Denemarken 1) 100%
Winora Staiger GmbH, Sennfeld, Duitsland 100%
1) Von Backhaus ApS is vanaf april 2016 een geconsolideerde deelneming (voorheen een geassocieerde deelneming van 40%).


Deelnemingen met een zeer gering effect op de geconsolideerde jaarrekening zijn niet in bovenstaand overzicht opgenomen. Een volledige lijst van deelnemingen is gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

  2016 2015
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode
Jalaccell OÜ, Tallinn, Estland (i) 35% 35%
Babboe B.V., Utrecht, Nederland (ii) 38% 38%
Atala SpA, Monza, Italië (iii) 50% 50%
Raleigh SA (Pty) Ltd, Kensington, Zuid-Afrika (iv) 20% 20%
Beeline Bikes Inc., Delaware, Verenigde Staten van Amerika (v) 19% 0%
(i) Jalaccell OÜ is een joint venture van Accell Fitness Division B.V. opgezet ten behoeve van de assemblage en opslag van fitnessapparatuur.
(ii) Babboe B.V. is een geassocieerde deelneming die zich bezig houdt met de marketing en verkoop van bakfietsen.
(iii) Atala SpA is een joint venture die fietsen onder eigen merk ontwerpt en verkoopt.
(iv) Raleigh SA (Pty) Ltd is een geassocieerde deelneming die zich bezig houdt met de marketing en verkoop van fietsen.
(v) Beeline Bikes, Inc. is een geassocieerde deelneming die zich bezig houdt met de reparatie en verkoop van fietsen.


Deze deelnemingen hebben een strategisch karakter. De stemrechten zijn gelijk aan het procentuele gehouden belang.

Het verloop van de niet-geconsolideerde deelnemingen is als volgt:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Stand per 1 januari 4.981 4.991
Investering 1.516 -
Dividend -218 -292
Resultaat 571 282
Valuta omrekeningsverschillen 97 -
Stand per 31 december 6.947 4.981


Samengevatte financiële gegevens van het belang in de niet-geconsolideerde deelnemingen:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Totale activa 12.262 14.341
Totale verplichtingen 7.973 10.722
Totale omzet 24.222 20.132
Totaal aandeel resultaat en gerelateerde bijzondere waardeverminderingen 571 -930

 

12.      Voorraden  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Componenten ten behoeve van productie 145.460 164.374
Goederen in bewerking 2.882 3.091
Handelsgoederen en gereed product 173.210 171.219
Stand per 31 december 321.553 338.684


Gedurende 2016 heeft een afwaardering naar lagere opbrengstwaarde plaatsgevonden van € 5,2 miljoen (2015: € 3.3 miljoen). Per balansdatum zijn voorraden met een boekwaarde van circa € 16,6 miljoen (2015: € 10,5 miljoen) gewaardeerd tegen lagere netto-opbrengstwaarde. De voorraden bevatten daarnaast goederen onderweg ter waarde van € 62,2 miljoen (2015: €59,3 miljoen), waarvan Accell Group het economisch eigendom heeft verkregen en welke nog niet ontvangen zijn.

 

De kosten van voorraad die opgenomen zijn als last gedurende het boekjaar betreft € 778,9 miljoen (2015: € 719,2 miljoen).

13.      Handelsvorderingen


  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Handelsvorderingen 147.371 142.542
Voorziening voor bijzondere waardevermindering van vorderingen -9.516 -7.972
Stand per 31 december 137.855 134.570


De nominale waarde van de handelsvorderingen benadert de reële waarde. Handelsvorderingen zijn niet-rentedragend en hebben afhankelijk van het seizoen een betalingstermijn van 30-150 dagen. De voorziening voor bijzondere waardevermindering wordt bepaald middels een individuele beoordeling van vervallen handelsvorderingen. Het beleid inzake kredietrisico’s is opgenomen onder toelichting 22. Financiële instrumenten - reële waarde en risicobeheer.

14.      Geldmiddelen, kasequivalenten en rekeningcourantkredieten banken

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Geldmiddelen en kasequivalenten 49.421 172.479
Rekeningcourantkredieten banken -87.901 -185.844
Geldmiddelen en rekeningcourantkredieten banken in het kasstroomoverzicht -38.480 -13.365


Accell Group beschikt over een global cash-pooling programma. Zowel de geldmiddelen als de rekeningcourantkredieten banken bevatten €38,4 miljoen (2015: € 158,2 miljoen) waarop offset-regelingen van toepassing zijn. Op basis van een uitspraak van de IFRS Interpretations Committee (IFRIC) is saldering echter niet toegestaan.

 

15.      Eigen vermogen

Het geconsolideerde eigen vermogen is gelijk aan het enkelvoudige eigen vermogen. De toelichtingen en verloopoverzichten van het eigen vermogen zijn opgenomen in de enkelvoudige jaarrekening.

16.      Rentedragende leningen

Deze toelichting geeft informatie over de contractuele bepalingen en voorwaarden van de uitstaande rentedragende leningen en kredieten. Voor meer informatie over Accell Group’s blootstelling aan renterisico’s wordt verwezen naar toelichting 22. Financiële instrumenten - reële waarde en risicobeheer.


  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Bankleningen tegen onderpand 47.158 58.888
Overige bankleningen 15 75
Langlopende rentedragende verplichtingen 47.173 58.963
Kortlopend deel van bankleningen tegen onderpand 12.500 12.500
Kortlopend deel van overige bankleningen 69 141
Totaal kortlopend deel van de rentedragende leningen 12.569 12.641
Doorlopende kredietfaciliteit 49.050 115.000
Bankkredieten 87.901 185.844
Totaal overige rentedragende verplichtingen 136.951 300.844
Kortlopende rentedragende verplichtingen 149.520 313.485


In 2013 is Accell Group een financieringsovereenkomst aangegaan met een syndicaat van zes (internationale) banken voor een totale groepsfinanciering. De in het syndicaat deelnemende banken zijn ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, ING Bank, Rabobank, BNP Paribas en HSBC. De oorspronkelijke financiering bestond uit € 125 miljoen aan bankleningen en een doorlopende kredietfaciliteit van € 175 miljoen (werkkapitaalfinanciering), waarvan € 65 miljoen aan seizoensfaciliteit. In de periode 2015-2016 is de werkkapitaalfinanciering opgevoerd met € 50 miljoen uit de zogenaamde ‘accordeon faciliteit’ die onderdeel uitmaakt van de financieringsovereenkomst. Op een deel van de bankleningen wordt regulier € 12,5 miljoen per jaar afgelost.

De bestaande richtlijnen voor de financiële ratio's in de financieringsovereenkomst zijn:

 • Leverage ratio, die wordt bepaald door de nettoschuld te delen door de genormaliseerde EBITDA. De leverage ratio mag­ niet meer bedragen dan 2,25 (op kwartaalbasis).
 • Solvabiliteitsratio, die wordt bepaald door netto-activa gedeeld door balanstotaal, beiden gecorrigeerd voor immateriële vaste activa en de daaraan gerelateerde latente belastingen. De solvabiliteitsratio niet lager dan 30% mag zijn (op halfjaarsbasis).
 • Interest coverage ratio, die wordt bepaald door het resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) te delen door de netto­rentelasten en niet tussen 0 en 5,5 mag zijn (op kwartaalbasis).

 De nettoschuld betekent het totaal aan rentedragende leningen via banken en andere financiële instellingen, de doorlopende kredietfaciliteit en de rekeningcourantkredieten banken minus geldmiddelen en kasequivalenten.

EBITDA betekent het resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) vermeerderd met het bedrag van de amortisatie en afschrijvingen op activa en het aandeel in resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen. Genormaliseerde EBITDA betekent, met betrekking tot een bepaalde periode, de EBITDA in die periode gecorrigeerd voor:

 

 • inclusief EBITDA van een verworven onderneming gedurende de desbetreffende periode voor het deel van die periode ­voorafgaand aan het moment van acquisitie;
 • exclusief EBITDA toerekenbaar aan een groepsmaatschappij (of enig onderdeel van Accell Group) verkocht tijdens de­ desbetreffende periode voor het deel voorafgaand aan de datum van verkoop;
 • inclusief, op aanwijzing door Accell Group, buitengewone kosten die zijn opgetreden in de relevante periode inclusief reorganisatiekosten, bijzondere waardeverminderingsverliezen op vaste activa of kosten die samenhangen met de verkoop van activa horende bij beëindigde bedrijfsactiviteiten.

 Netto rentelasten betekent het netto-bedrag van de financiële baten minus rente, commissie, fees, kortingen en andere financiële lasten verantwoord in de relevante periode in overeenstemming met de van toepassing zijn de verslaggevingsregels.

 Accell Group voldoet zowel per 31 december 2016 als per 31 december 2015 volledig aan de voorwaarden en condities van de convenanten.

De contractuele bepalingen en voorwaarden van de uitstaande rentedragende bankleningen luiden als volgt:

          2016   2015
  Valuta Nominale rente-percentage Jaar van afloop Nominale waarde Boekwaarde Nominale waarde Boekwaarde
        € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Banklening tegen onderpand EUR 2,6% 2018 45.750 44.908 58.250 56.688
Banklening tegen onderpand EUR 5,8% 2022 15.000 14.750 15.000 14.700
Overige bankleningen EUR 3,0% 2018 84 84 216 216
Totaal rentedragende leningen       60.834 59.742 73.466 71.604

De verstrekte zekerheden betreffen de Nederlandse, Duitse, Engelse en Amerikaanse werkmaatschappijen. De verstrekte zekerheden zijn gelijk aan de som van de bankleningen tegen onderpand, de doorlopende kredietfaciliteit en de (netto) rekeningcourantkredieten bij de syndicaat-banken in totaal van € 146,6 miljoen.  Het is niet toegestaan dat Accell Group deze activa inzet als zekerstelling voor andere leningen of deze activa verkoopt aan derden als methode voor het verkrijgen van additionele financiering.

17.      Toegezegde pensioenregelingen en overige langlopende personeelsbeloningen

  

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Nettoactief toegezegde pensioenrechten -14.489 -20.186
Totaal actief uit hoofde van personeelsbeloningen -14.489 -20.186
Nettoverplichting toegezegde pensioenrechten 6.583 6.170
Overige langlopende personeelsbeloningen 2.278 2.477
Totale verplichting uit hoofde van personeelsbeloningen 8.861 8.647

 

Toegezegde pensioenregelingen

Accell Group draagt bij aan toegezegde pensioenregelingen voor deelnamegerechtigde werknemers. De toezegde pensioenregelingen hebben met name betrekking op de Engelse pensioenregeling, welke circa 92% van de pensioenverplichting en meer dan 99% van de fondsbeleggingen beslaat. De Engelse pensioenregeling is onderworpen aan de Engelse wetgeving en wordt door een separaat fonds geadministreerd dat juridisch gescheiden is van de Engelse dochteronderneming. De vertegenwoordigers van dit fonds (‘trustees’) worden aangesteld door de onderneming. De pensioenuitkeringen zijn gerelateerd aan het laatst verdiende loon op pensioendatum en aan het aantal dienstjaren. Sinds december 2002 is het toegezegde gedeelte van deze regeling bevroren en worden er in deze regeling geen nieuwe aanspraken toegekend. Op basis van de akte en het reglement van de Engelse pensioenregeling heeft de onderneming een onvoorwaardelijk recht in de vorm van terugbetalingen op het moment dat er sprake is van een overschot en het fonds geen verdere verplichtingen meer heeft c.q. dan wel op het moment dat de regeling geliquideerd wordt.

De Engelse pensioenregeling stelt de onderneming bloot aan actuariële risico’s, zoals marktrisico, renterisico en inflatierisico. Er is voor de onderneming geen sprake van ongebruikelijke, specifieke risico’s in de regeling. De beleggingsstrategie is om circa 25% van de pensioenbeleggingen aan te houden in veilige vastrentende waarden (aan de index gerelateerde Engelse staatsobligaties en obligaties in onder meer vastgoed) en circa 75% in beleggingen met een rendementsdoelstelling (bestaande uit gediversificeerde groeifondsen en obligatieportefeuilles). Deze strategie weerspiegelt het risicoprofiel van de pensioenverplichting en de houding van de trustees en de onderneming ten aanzien van de risico’s. De opbrengsten van de rendementsstrategie wordt niet alleen bereikt door directe investeringen in rendementsbeleggingen, maar de obligatieportefeuilles die aandelengerelateerd zijn staan blootstelling toe aan rendementen door het gebruik van futures welke gedekt worden door onderpand in de vorm van aan de index gerelateerde Engelse staatsobligaties.

Daarnaast draagt Accell Group bij aan gefinancierde toegezegde pensioenregelingen voor deelnamegerechtigde werknemers in Taiwan, een bevroren niet-gefinancierde toegezegde pensioenregeling in Duitsland en een niet-gefinancierde toegezegde pensioenregeling in Hongkong. De toegezegde pensioenregelingen van Accell Group kennen geen werknemersbijdragen meer, omdat dit met name bevroren regelingen betreffen.

De overeenkomstig IAS 19 uitgevoerde actuariële berekeningen per 31 december 2016 zijn verricht door actuarissen van erkende pensioenadviesbureaus. Bij de bepaling van de toegekende aanspraken worden de volgende belangrijke uitgangspunten en veronderstellingen op basis van een gewogen gemiddelde gebruikt:

  2016 2016 2015 2015
  Engelse regeling Overige Engelse regeling Overige
 
Disconteringsvoet 2,6% 1,8% 3,5% 2,7%
Verwachte stijging van salarissen 3,5% 0,5% 3,3% 0,3%
Inflatie 2,7% 1,8% 2,5% 1,9%
Gemiddelde levensverwachting van gepensioneerden vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (jaren):        
Mannen 21,2 18,4 21,0 19,7
Vrouwen 23,3 21,7 23,2 22,6
Gemiddelde levensverwachting van huidige werknemers vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (jaren):        
Mannen 23,3 20,5 22,4 21,2
Vrouwen 25,6 23,8 24,7 24,0

 

In de winst- en verliesrekening zijn de volgende bedragen met betrekking tot de toegezegde pensioenregelingen opgenomen:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Huidige servicekosten 19 56
Servicekosten voor verstreken diensttijd en verliezen (winsten) op afwikkeling 527 -
Administratiekosten 177 337
Netto rentekosten (baten) -519 -597
Totaal kosten toegezegde pensioenregelingen 204 -204


In het overzicht van de gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten zijn de volgende bedragen met betrekking tot de toegezegde pensioenregelingen opgenomen:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Herwaardering toegezegde pensioenverplichting (-actief):    
Rendement op fondsbeleggingen (met uitzondering van die bedragen die zijn opgenomen in de netto rentekosten) -7.059 -264
Actuariële verliezen (winsten) die ontstaan als gevolg van demografische veronderstellingen 374 -1.952
Actuariële verliezen (winsten) die ontstaan als gevolg van veranderingen in financiële veronderstellingen 10.741 -237
Actuariële verliezen (winsten) die ontstaan als gevolg van ervaringsaanpassingen -33 595
Aanpassingen van de limiet voor opgenomen activa - -
Presentatiecorrectie voorgaande jaren -348 -
Herwaardering toegezegde pensioenregelingen 3.675 -1.858

De pensioenverplichtingen en de reële waarde van fondsbeleggingen zijn als volgt nader uit te splitsen:

Per 31 december 2015 Engelse regeling Overige Totaal
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Contante waarde gefinancierde pensioenverplichting 78.220 6.072 84.292
Af: Reële waarde fondsbeleggingen -98.406 -6.261 -104.667
Tekort/ (overschot) -20.186 -189 -20.375
Contante waarde niet-gefinancierde pensioenverplichtingen - 6.359 6.359
Fondsstatus -20.186 6.170 -14.016
Limiet voor opgenomen activa - - -
Netto pensioenverplichting (-actief) per 31 december 2015 -20.186 6.170 -14.016
 
Per 31 december 2016 Engelse regeling Overige Totaal
 
Contante waarde gefinancierde pensioenverplichting 77.210 916 78.126
Af: Reële waarde fondsbeleggingen -91.699 -594 -92.293
Tekort/ (overschot) -14.489 322 -14.167
Contante waarde niet-gefinancierde pensioenverplichtingen - 6.261 6.261
Fondsstatus -14.489 6.583 -7.906
Limiet voor opgenomen activa - - -
Netto pensioenverplichting (-actief) per 31 december 2016 -14.489 6.583 -7.906


De mutatie in de contante waarde van de pensioenverplichting is als volgt:

  Engelse regeling Overige Totaal
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Stand per 1 januari 2015 75.348 13.592 88.940
Huidige servicekosten - 14 14
Rentekosten 2.543 351 2.894
Actuariële (winsten) en verliezen die ontstaan als gevolg van demografische veronderstellingen 1.952 75 2.027
Actuariële (winsten) en verliezen die ontstaan als gevolg van veranderingen in financiële veronderstellingen 354 -131 223
Actuariële (winsten) en verliezen die ontstaan als gevolg van ervaringsaanpassingen -635 75 -560
Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse pensioenregelingen 4.697 -298 4.399
Uitgekeerde bedragen -6.039 -1.247 -7.286
Toegezegde pensioenverplichting per 31 december 2015 78.220 12.431 90.651
Huidige servicekosten - 19 19
Rentekosten 2.404 136 2.540
Actuariële (winsten) en verliezen die ontstaan als gevolg van demografische veronderstellingen 370 4 374
Actuariële (winsten) en verliezen die ontstaan als gevolg van veranderingen in financiële veronderstellingen 10.720 21 10.741
Actuariële (winsten) en verliezen die ontstaan als gevolg van ervaringsaanpassingen - -33 -33
Vervallen verplichtingen bij afwikkeling - -5.094 -5.094
Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse pensioenregelingen -11.022 58 -10.964
Uitgekeerde bedragen -3.482 -365 -3.847
Toegezegde pensioenverplichting per 31 december 2016 77.210 7.177 84.387


 

De mutatie in de reële waarde van de fondsbeleggingen is als volgt:

  Engelse regeling Overige Totaal
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Stand per 1 januari 2015 95.111 6.971 102.082
Rente-opbrengsten 3.246 244 3.490
Herberekeningswinst (verlies):      
Rendement op fondsbeleggingen (exclusief bedragen die zijn opgenomen in de netto rentekosten) -194 115 -79
Werkgeversbijdragen 623 436 1.059
Administratiekosten -271 -156 -427
Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse pensioenregelingen 5.930 -361 5.569
Uitgekeerde bedragen -6.039 -988 -7.027
Reële waarde van de fondsbeleggingen per 31 december 2015 98.406 6.261 104.667
Rente-opbrengsten 3.051 8 3.059
Herberekeningswinst (verlies):      
Rendement op fondsbeleggingen (exclusief bedragen die zijn opgenomen in de netto rentekosten) 7.062 -3 7.059
Fondsbeleggingen uitgekeerd bij afwikkeling - -5.627 -5.627
Werkgeversbijdragen 513 18 531
Administratiekosten 177 - 177
Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse pensioenregelingen -14.028 41 -13.987
Uitgekeerde bedragen -3.482 -104 -3.586
Reële waarde van de fondsbeleggingen per 31 december 2016 91.699 594 92.293


De reële waarde van de fondsbeleggingen is als volgt:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Aan de index gerelateerde Britse staatsobligaties 20.334 41.896
Verplichting-gerelateerde investering 8.812 -
Bedrijfsobligaties 5.621 94
Obligaties in vastgoed 11.201 12.932
Absoluut rendementsobligaties 21.652 17.913
Gediversificeerde groeifondsen 21.084 25.030
Overige effecten - 432
Liquide middelen 3.589 6.370
Totaal waardeschuldpapieren en aandelengerelateerde beleggingen 92.293 104.667


De reële waarden van bovengenoemde aandelengerelateerde beleggingen en waardeschuldpapieren worden vastgesteld op basis van genoteerde marktprijzen in actieve markten. Het werkelijk behaalde rendement op fondsbeleggingen was € 9,8 miljoen in 2016 (2015: € 3,4 miljoen).

De gemiddelde looptijd van de pensioenverplichting is 16 jaar per 31 december 2016 (2015: 16 jaar). Significante actuariële veronderstellingen bij de bepaling van de pensioenverplichting zijn de disconteringsvoet en de verwachte salarisstijging. De onderstaande gevoeligheidsanalyses zijn bepaald op basis van redelijkerwijs mogelijke veranderingen van de betreffende veronderstellingen per jaareinde. De analyse laat de onderlinge afhankelijkheid buiten beschouwing:

 • indien de disconteringsvoet 1% hoger is, zal de pensioenverplichting met €11,1 miljoen afnemen (2015: € 11,1 miljoen);
 • indien de disconteringsvoet 1% lager is, zal de pensioenverplichting met € 12,4 miljoen toenemen (2015: € 13,5 miljoen);
 • indien de verwachte salarisstijging met 1% toeneemt, zal de pensioenverplichting met € 0,5 miljoen toenemen (2015: € 0,5 miljoen);
 • indien de verwachte salarisstijging met 1% afneemt, zal de pensioenverplichting met € 0,6 miljoen afnemen (2015: € 0,6 miljoen).

De gevoeligheidsanalyses zijn per jaareinde opgesteld met behulp van dezelfde methoden als de pensioenverplichting in de balans. De gevoeligheidsanalyses zijn wellicht niet representatief voor de werkelijke verandering in de pensioenverplichting. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat de veranderingen in veronderstellingen geïsoleerd plaats zullen vinden, omdat een aantal van de veronderstellingen met elkaar samenhangen.

In 2016 zal Accell Group naar verwachting een bedrag van € 0,5 miljoen inzake alle toegezegde pensioenregelingen als bijdrage betalen. 

Overige langlopende personeelsbeloningen

De uitgestelde beloningen betreffen de voorzieningen voor toekomstige jubileumuitkeringen en uitbetalingen bij uitdiensttreding in sommige landen. De voorziening is gebaseerd op de contractuele verplichtingen en veronderstellingen met betrekking tot kans van sterfte en uitdiensttreding. De voorziening voor uitgestelde beloningen zullen naar verwachting een looptijd hebben tussen de één en vijf jaar. 

18.      Op aandelen gebaseerde betalingen

Accell Group kent een aandelenregeling en een optieregeling.

Regeling voorwaardelijke aandelen

Accell Group kent een aandelenregeling waarbij voorwaardelijke aandelen kunnen worden toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur en aan directeuren van dochterondernemingen die een significante bijdrage leveren aan het resultaat van Accell Group. De beide aandelenregeling betreffen betalingsovereenkomsten die non-vesting conditions bevatten. De reële waarde op toekenningsdatum wordt bepaald met inachtneming van deze voorwaarden en er vindt nadien geen aanpassing van de reële waarde plaats voor verschillen tussen verwachte en daadwerkelijke uitkomsten. De voorwaarden zijn verdisconteerd in de reële waarde op toekenningsdatum door een korting toe te passen op de verkregen waardering.

Hieronder is een overzicht opgenomen van deze voorwaardelijke toegekende aandelen:

  Aantal Toekennings- datum Looptijd Aandelen- koers op toekennings- datum Reële waarde op toekennings- datum
Voorwaardelijke aandelen
Voorwaardelijk toegekend in 2014 39.142 26-2-2014 2 jaar € 14,13 € 230.000
Voorwaardelijk toegekend in 2015 46.069 4-3-2015 2-3 jaar € 15,92 € 381.000
Voorwaardelijk toegekend in 2016 47.301 24-2-2016 2-3 jaar € 18,96 € 468.000

 

De reële waarde wordt lineair ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht in de periode tussen toekenning en het moment dat de aandelen onvoorwaardelijk worden, waarbij aanpassing plaatsvindt voor het verwachte aantal uit te keren aandelen.

Regeling opties

De vennootschap kent een optieregeling voor de Raad van Bestuur. Voor de toekenning van de opties aan de bestuurders baseert de Raad van Commissarissen zich op de realisatie van de met de Raad van Bestuur overeengekomen doelstellingen en de verwachte bijdrage van de leden van de Raad van Bestuur aan de verdere ontwikkeling van de vennootschap. Na toekenning zijn de optierechten onvoorwaardelijk.

Hieronder is een overzicht opgenomen van het aantal en de ontwikkeling in de uitstaande optierechten:

  Aantal op 31-12-15 Aantal op 31-12-16 Toekennings- datum Looptijd (jaren) Uitoefen- prijs Reële waarde op toekennings- datum Gemiddelde aandelen- koers bij uit- oefening
Optie-series
Uitgegeven in 2011 24.480 24.480 24-02-11 3-5 € 19,39 € 3,57 n/a
Uitgegeven in 2014 7.950 7.950 26-02-14 3-8 € 14,13 € 2,13 n/a
Uitgegeven in 2015 28.150 28.150 4-03-15 3-8 € 15,92 € 1,90 n/a
Uitgegeven in 2016 - 37.700 24-02-16 3-8 € 18,96 € 2,39 n/a


De verleende optierechten zijn gespecificeerd in toelichting 26 Verbonden partijen. Enkel de in 2011 uitgegeven opties zijn uitoefenbaar per 31 december 2016.

De reële waarde van de optieregeling is bepaald op basis van een optiewaarderingsmodel (Black-Scholes-Merton). Bij de bepaling van de reële waarde is geen rekening gehouden met aan de transacties verbonden dienstverleningsvoorwaarden en niet-marktgerelateerde prestatievoorwaarden. De factoren gebruikt bij de bepaling van de reële waarde op toekenningsdatum van de optieregeling zijn als volgt:

  2016 2015
 
Verwachte volatiliteit (gewogen gemiddelde) 23,84% 25,53%
Verwachte looptijd in jaren (gewogen gemiddelde) 3,8 3,8
Verwachte dividenden 3,40% 4,50%
Risicovrije rentevoet (gebaseerd op staatsobligaties) 0,28% 0,42%

 

De verwachte volatiliteit is gebaseerd op een beoordeling van de historische volatiliteit van de aandelenkoers van Accell Group N.V., met name over de historische periode die samenvalt met de verwachte looptijd. De verwachte looptijd van de instrumenten is gebaseerd op historische ervaringen en gedrag van optiehouders in het algemeen.

De aansluiting naar de kosten verantwoord in de personeelskosten is als volgt:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
Voorwaardelijke aandelen management 2012 - 22
Voorwaardelijke aandelen management 2014 49 49
Voorwaardelijke aandelen management 2015 52 -
Voorwaardelijke aandelen Raad van Bestuur 2013 - 115
Voorwaardelijke aandelen Raad van Bestuur 2014 116 116
Voorwaardelijke aandelen Raad van Bestuur 2015 156  
Opties Raad van Bestuur 91 53
Totale kosten verantwoord in personeelskosten 464 355

 

 Bij volledige uitoefening / toekenning van de tot nu toe verleende optierechten en voorwaardelijke aandelen neemt het aantal geplaatste aandelen toe met 0,6%. Volgens het beleid van Accell Group worden toegekende rechten niet afgedekt door het inkopen van eigen aandelen door de vennootschap. Op het moment van de uitoefening van de opties worden, in geval van zogenaamde equity-settlement, door Accell Group N.V. nieuwe aandelen uitgegeven.

19.     Uitgestelde belastingen

De uitgestelde belastingen zijn als volgt samengesteld:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
 
Uitgestelde belastingvorderingen 1) 7.142 8.669
Uitgestelde belastingverplichtingen 1) 13.334 11.576
Saldo uitgestelde belastingen -6.192 -2.907
1) De vergelijkende bedragen van de uitgestelde belastingvorderingen en uitgestelde belastingverplichtingen zijn opnieuw geclassificeerd en gepresenteerd als gevolg van een wijziging in het voornemen om de bepaalde uitgestelde belastingvorderingen en uitgestelde belastingverplichtingen gelijktijdig af te wikkelen.

 

Het verloop van de actieve en passieve belastinglatenties is als volgt:

  Compensabele verliezen deelnemingen Overige belasting- latenties Totaal uitgestelde belasting- vorderingen Herwaardering materiële vaste activa Financiële instrumenten Merkwaardering Overige belasting- latenties Totaal uitgestelde belasting- verplichtingen
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Stand per 1 januari 2015 7.410 633 8.043 -1.793 -740 -6.488 -4.333 -13.354
Mutatie a.g.v. acquisities - - - - - - -100 -100
Mutatie via overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten - - - - 380 - 622 1.002
Mutatie via resultaat -1.829 1.199 -630 18 - 254 1.198 1.470
Mutatie a.g.v. aanpassing belastingtarief - - - - - - - 0
Transfer van/naar current tax 678 - 678 - - - - 0
Valuta omrekeningsverschillen 394 184 578 -12 - -208 -374 -594
Stand per 31 december 2015 6.653 2.016 8.669 -1.787 -360 -6.442 -2.987 -11.576
Mutatie a.g.v. acquisities - - - - - - - 0
Mutatie via overige gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten - - - - -712 - -1.798 -2.510
Mutatie via resultaat -3.638 1.907 -1.731 38 - -39 302 301
Mutatie a.g.v. aanpassing belastingtarief   - - - - - - 0
Transfer van/naar current tax 19 - 19 - - - 2 2
Valuta omrekeningsverschillen 107 78 185 12   -11 448 449
Stand per 31 december 2016 3.141 4.001 7.142 -1.737 -1.072 -6.492 -4.033 -13.334

 

Op 31 december 2016 was sprake van een uitgestelde belastingvordering van € 3,1 miljoen (2015: € 6,7 miljoen) voor compensabele fiscale verliezen en een uitgestelde belastingvordering van € 4,0 miljoen (2015: € 2,0 miljoen) voor verrekenbare tijdelijke verschillen. Accell Group’s projecties ondersteunen de aanname dat het waarschijnlijk is dat de resultaten van toekomstige bedrijfsactiviteiten voldoende toekomstige belastingwinsten zullen genereren om deze uitgestelde belastingvorderingen te realiseren. In deze projecties is voor Noord Amerika naast de verandering van de strategie en de verkoop van andere fietsenmerken van Accell Group in de Noord Amerikaanse markt, ook belastingplanning meegenomen.

Accell Group heeft bij enkele deelnemingen onvoldoende zekerheid dat voldoende toekomstige belastingwinsten beschikbaar komen om compensabele fiscale verliezen van € 78,9 miljoen (2015: € 61,1 miljoen) te compenseren. Daarom zijn voor deze fiscale verliezen geen uitgestelde belastingvorderingen opgenomen. Deze ongebruikte compensabele verliezen hebben betrekking op compensabele verliezen in Noord-Amerika en Groot-Brittannië en hebben deels betrekking op de wereldwijde resultaten van het Raleigh-concern in de periode voor de overname door Accell Group in 2012. De verrekenbare periode voor deze ongebruikte compensabele verliezen is voor een gedeelte van € 42,5 miljoen beperkt (1 - 20 jaar) en voor € 36,4 miljoen onbeperkt.

20.     Voorzieningen


  Garantie- verplichtingen Overige voorzieningen Totaal
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
 
Stand per 1 januari 2016 7.310 2.756 10.066
Verbruik van de voorziening -2.282 -1.655 -3.937
Dotatie aan de voorziening 2.360 825 3.185
Vrijval van de voorziening -73 -366 -439
Valuta omrekeningsverschillen -10 5 -5
Stand per 31 december 2016 7.305 1.565 8.870
 
Langlopend 3.392 652 4.044
Kortlopend 3.913 913 4.826


De voorziening voor garantieverplichtingen wordt opgenomen voor de kosten die naar verwachting voortvloeien uit per balansdatum lopende garantieverplichtingen uit hoofde van geleverde goederen en diensten. De voorziening is gebaseerd op schattingen aan de hand van historische garantiegegevens. De voorziening voor garantieverplichtingen zal naar verwachting een looptijd hebben tussen de 1 en 5 jaar. De overige voorzieningen betreffen een douaneclaim, een milieuvoorziening en een aantal kleinere, kortlopende voorzieningen.

 

21.      Uitgestelde opbrengsten


  Uitgestelde opbrengsten
  31-12-16 31-12-15
  € x 1.000 € x 1.000
 
Langlopend 1.201 2.005
Kortlopend 1.313 910
Stand per 31 december 2016 2.514 2.915


Uitgestelde opbrengsten betreffen ontvangsten uit hoofde van verlengde garantie die in de komende vijf jaar gerealiseerd zal worden.

22.      Financiële instrumenten - reële waarden en risicobeheer

A. Verwerkingscategorieën en reële waarden

De volgende tabel geeft een overzicht van de boekwaarden en de reële waarden van financiële activa en verplichtingen, met inbegrip van hun niveaus binnen de reële-waardehiërarchie. De tabel bevat geen informatie over de reële waarde van financiële activa en verplichtingen die niet worden gewaardeerd tegen reële waarde indien de boekwaarde een redelijke benadering van de reële waarde is.

    2016        
    Boekwaarde Reële waarde
    Reële waarde hedge instrumenten Leningen en vorderingen Overige financiele verpichtingen Totaal Level 2
  notes € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Voor afdekking gebruikte renteswaps   -     - -
Voor afdekking gebruikte valutatermijncontracten   6.049     6.049 6.049
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde   6.049 - - 6.049 6.049
 
Handels- en overige vorderingen   - 152.382 - 152.382 -
Geldmiddelen en kasequivalenten 14 - 49.421 - 49.421 -
Financiële activa niet gewaardeerd tegen reële waarde   - 201.803 - 201.803 -
 
Voor afdekking gebruikte renteswaps   1.762     1.762 1.762
Voor afdekking gebruikte valutatermijncontracten   -     - -
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde   1.762 - - 1.762 1.762
 
Doorlopende kredietfaciliteit en rekeningcourantkredieten banken 16 - - 136.951 136.951 -
Bankleningen tegen onderpand 16 - - 59.658 59.658 -
Overige bankleningen 16 - - 84 84 -
Handelsschulden en overige te betalen posten   - - 180.520 180.520 -
Financiële verplichtingen niet gewaardeerd tegen reële waarde   - - 377.213 377.213 -

    2015        
    Boekwaarde Reële waarde
    Reele waarde hedge instrumenten Leningen en vorderingen Andere financiele verpichtingen Totaal Level 2
    € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Voor afdekking gebruikte renteswaps   -     - -
Voor afdekking gebruikte valutatermijncontracten   6.048     6.048 6.048
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde   6.048 - - 6.048 6.048
 
Handels- en overige vorderingen   - 156.022 - 156.022 -
Geldmiddelen en kasequivalenten 14 - 172.479 - 172.479 -
Financiële activa niet gewaardeerd tegen reële waarde   - 328.501 - 328.501 -
 
Voor afdekking gebruikte renteswaps   3.209     3.209 3.209
Voor afdekking gebruikte valutatermijncontracten   -     - -
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde   3.209 - - 3.209 3.209
 
Doorlopende kredietfaciliteit en rekeningcourantkredieten banken 16 - - 300.844 300.844 -
Bankleningen tegen onderpand 16 - - 71.388 71.388 -
Overige bankleningen 16 - - 216 216 -
Handelsschulden en overige te betalen posten   - - 155.361 155.361 -
Financiële verplichtingen niet gewaardeerd tegen reële waarde   - - 527.809 527.809 -

 

B. Bepaling van de reële waarden

i. Waarderingstechnieken

De reële waarde van de overige financiële instrumenten wordt bepaald op basis van andere input dan genoteerde koersen/prijzen die waarneembaar zijn (level 2). Bij deze bepaling wordt gebruik gemaakt van algemeen geaccepteerde waarderingsmodellen. De hiermee vastgestelde waarde is gelijk aan de prijs waartegen het derivaat op een transparante markt vervreemd kan worden. 

Valutatermijncontracten

Forward pricing is gebruikt als waarderingstechniek. De reële waarde is bepaald met behulp van genoteerde koersen van valutatermijncontracten op balansdatum en contante waardeberekeningen gebaseerd op marktrentes van hoogwaardige ondernemingsobligaties in de respectievelijke valuta.

Renteswaps

Swap models zijn gebruikt als waarderingstechniek. De reële waarde is berekend als de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen. Schattingen van de toekomstige kasstromen horende bij een variabele rente zijn gebaseerd op genoteerde swap rates, termijncontractprijzen en interbancaire rentetarieven. Geschatte kasstromen zijn contant gemaakt met behulp van een rentecurve opgebouwd uit soortgelijke bronnen die het interbancaire rentetarief reflecteren dat marktpartijen gebruiken voor de prijsstelling van renteswaps. De geschatte reële waarde is gecorrigeerd voor zowel het kredietrisico verbonden aan Accell Group als het kredietrisico verbonden aan de tegenpartij.

Overige financiële verplichtingen

Contant gemaakte kasstromen is gebruikt als waarderingstechniek. Het waarderingsmodel gaat uit van de contante waarde van de verwachte betaling, contant gemaakt met behulp van een voor risico’s gecorrigeerde disconteringsvoet.

 
ii. Overdrachten tussen niveau 1 en 2

In 2016 (en 2015) hebben geen overdrachten plaatsgevonden van niveau 1 naar niveau 2 en van niveau 2 naar niveau 1.

 

C. Financieel risicobeheer

Accell Group is uit hoofde van het gebruik van financiële instrumenten blootgesteld aan de volgende risico’s:

 1. kredietriscio;
 2. liquiditeitsrisico;
 3. marktrisico.
Risicobeheerkader

De Raad van Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de inrichting van en het toezicht op het risicobeheerkader van Accell Group. Het risicobeleid van Accell Group heeft als doel de risico’s waarmee Accell Group zich geconfronteerd ziet in kaart te brengen en te analyseren, passende risicolimieten en -controles te bepalen en de risico’s en naleving van de limieten te bewaken. Beleid en systemen voor risicobeheer worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast aan veranderingen in de marktomstandigheden en de activiteiten van Accell Group. Accell Group streeft ernaar om door middel van haar standaarden en procedures met betrekking tot training en management een gedisciplineerde en constructieve beheersingsomgeving te ontwikkelen waarin alle werknemers hun rol en verplichtingen begrijpen.

De Audit Committee ziet toe op de bewaking door het management van de naleving van het risicobeheerbeleid en de risicobeheerprocedures van Accell Group. De Audit Committee houdt zich daarnaast bezig met de toereikendheid van het risicobeheerkader in samenhang met de risico’s waarmee Accell Group te maken heeft. De Audit Committee wordt in haar toezichtfunctie bijgestaan door de interne accountantsdienst. De interne accountantsdienst voert regelmatige en ad hoc evaluaties uit van risicobeheersingsmaatregelen en -procedures, waarvan de bevindingen worden gerapporteerd aan de Audit Committee.

i. Kredietrisico

Kredietrisico is het risico van financieel verlies voor Accell Group indien een afnemer of tegenpartij van een financieel instrument de aangegane contractuele verplichtingen niet nakomt. Kredietrisico’s vloeien met name voort uit vorderingen op klanten. De boekwaarde van de financiële activa vertegenwoordigt het maximale kredietrisico.

Handels- en overige vorderingen

De blootstelling aan kredietrisico van Accell Group wordt hoofdzakelijk bepaald door de individuele kenmerken van de afzonderlijke afnemers. Daarnaast houdt het management rekening met de demografische aspecten van het klantenbestand, waaronder het risico op wanbetaling in de bedrijfstak en het land waarin de afnemers actief zijn. Zie toelichting 1 voor nadere informatie over de concentratie van de opbrengsten. Binnen Accell Group is geen sprake van een significante concentratie van kredietrisico's, omdat sprake is van een groot aantal afnemers.

Er zijn geen afnemers die 10% of meer bijdragen aan de omzet.

Accell Group heeft een kredietbeleid opgesteld waarbij verkopen aan grote klanten verzekerd dienen te zijn bij een externe kredietverzekeraar. Kleinere klanten worden individueel beoordeeld voordat de standaard betalings- en leveringsvoorwaarden van Accell Group worden aangeboden en een kredietlimiet wordt vastgesteld. Voor verkopen boven deze limieten is een goedkeuring van de Raad van Bestuur vereist.

Goederen worden in principe onder eigendomsvoorbehoud geleverd, waardoor Accell Group bij het uitblijven van betaling veelal over een zekergestelde vordering beschikt. Accell Group verlangt geen andere zakelijke zekerheden voor handels- en overige vorderingen.

Accell Group vormt een voorziening voor bijzondere waardeverminderingen ter grootte van de geschatte verliezen uit hoofde van handels- en overige vorderingen.

 Op 31 december 2016 was de ouderdomsopbouw van de handelsvorderingen die geen bijzonder waardevermindering hadden ondergaan als volgt:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
Niet vervallen en geen bijzondere waardevermindering ondergaan 112.901 109.116
Achterstallig 1-90 dagen 12.954 11.029
Achterstallig 90-150 dagen 2.476 2.336
Achterstallig meer dan 150 dagen 3.262 5.031
Totaal per 31 december 131.593 127.512

 

Accell Group hanteert diverse specifieke en in beperkte mate individuele betalingscondities met haar afnemers die afhankelijk van de aard van de leveranties verschillen en ook per land kunnen verschillen. Door het seizoensmatige karakter van de activiteiten worden er aan de klanten zogenaamde wintercondities geboden, waarbij de klanten kunnen kiezen voor een extra betalingskorting of een langere betalingstermijn. Dit is gebruikelijk in de branche.

Op basis van het historisch betalingsgedrag en uitgebreide analyses van de onderliggende kredietwaardigheid van klanten, inclusief kredietratings (indien beschikbaar), is het management van mening dat de niet aan bijzondere waardeverminderingen onderhevige bedragen die achterstallig zijn, nog altijd volledig inbaar zijn.

Mutaties in de voorziening voor bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot handels- en overige vorderingen gedurende het jaar waren als volgt:

  2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000
Stand op 1 januari 7.972 7.368
Afgeboekte bedragen -1.889 -1.578
Opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies 3.348 2.151
Effect van mutatie in wisselkoersen 85 31
Stand per 31 december 9.516 7.972


Op 31 december 2016 was sprake van een bijzonder waardeverminderingsverlies van € 1,6 miljoen in verband met twee multi-sportketens in Noord-Amerika die gedurende het jaar failliet zijn verklaard. Hoewel de aan de afnemer verkochte goederen onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, beschikt Accell Group niet over aanwijzingen dat de goederen nog steeds in het bezit van de afnemer zijn. De rest van het bijzondere waardeverminderingsverlies op 31 december 2016 houdt verband met diverse klanten verspreid over diverse landen die hebben aangegeven te verwachten niet de uitstaande saldi te kunnen voldoen, hoofdzakelijk vanwege de economische omstandigheden.

Geldmiddelen en kasequivalenten

De geldmiddelen en kasequivalenten van Accell Group bedroegen op 31 december 2016 € 49.421 duizend (2015: € 172.479 duizend). De geldmiddelen en kasequivalenten worden aangehouden bij banken en financiële instellingen met een kredietwaardigheidsbeoordeling van B+ tot AA-, op basis van de beoordelingen van ratingbureau S&P.

Afgeleide financiële instrumenten

De afgeleide financiële instrumenten worden afgesloten bij banken en financiële instellingen met een kredietwaardigheidsbeoordeling van BB tot A, op basis van de beoordelingen van ratingbureau S&P.

Garanties

Het beleid van Accell Group is om uitsluitend financiële garanties af te geven voor dochterondernemingen. Op 31 december 2016 had Accell Group aan de trustees van de Engelse toegezegde pensioenregeling een groepsgarantie verstrekt, waarbij in het geval van een faillissement van de Engelse dochtermaatschappij, Accell Group garant staat voor eventuele tekorten in de Engelse pensioenregeling tot een maximum van £ 8,7 miljoen. Daarnaast had Accell Group huurgaranties verstrekt, waarbij in het geval van een faillissement van de Nederlandse dochtermaatschappij, Accell Group garant staat voor eventuele huursommen tot een maximum van € 4,0 miljoen.

ii. Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat Accell Group problemen krijgt om te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van in contanten of andere financiële activa af te wikkelen financiële verplichtingen. De uitgangspunten van het liquiditeitsrisicobeheer van Accell Group zijn dat er, voor zover mogelijk, voldoende liquiditeiten worden aangehouden om te kunnen voldoen aan haar financiële verplichtingen wanneer deze vervallen, in normale en moeilijke omstandigheden, en zonder dat onaanvaardbare verliezen worden gelopen of de reputatie van Accell Group in gevaar komt.

Bij de financiering van Accell Group wordt een onderscheid gemaakt tussen lange termijn (kern)financiering en het seizoenskrediet. De solvabiliteit en de liquiditeit van Accell Group zijn zekergesteld door een rollende liquiditeitsplanning en een liquiditeitsreserve in de vorm van geldmiddelen en kasequivalenten en € 225 miljoen aan doorlopend rekening-courant krediet onder de verstrekking van zakelijke zekerheden (onderpand). De te betalen rente bedraagt Euribor plus 100-180 basispunten.

Blootstelling aan liquiditeitsrisico

Hieronder zijn de resterende contractuele looptijden van de niet-afgeleide financiële verplichtingen en de afgeleide financiële activa en verplichtingen opgenomen op de rapportagedatum. De bedragen zijn bruto en niet contant gemaakt, en zijn inclusief de geschatte rentebetalingen voor bankleningen en exclusief het effect van verrekeningsovereenkomsten:

    2016        
      Contractuele kasstromen
    Boekwaarde Totaal < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar
    € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Doorlopend rekening-courant krediet 16 -49.050 -49.050 -49.050 - -
Bankkredieten 16 -87.901 -49.527 -49.527 - -
Bankleningen tegen onderpand 16 -59.658 -63.538 -13.947 -33.721 -15.870
Overige bankleningen 16 -84 -84 -69 -15 -
Handelsschulden en overige te betalen posten   -180.520 -180.520 -180.520 - -
Niet-afgeleide financiële verplichtingen   -377.213 -342.719 -293.113 -33.736 -15.870
             
Voor afdekking gebruikte renteswaps (netto)   -1.762 -803 -799 -4 -
Voor afdekking gebruikte valutatermijncontracten (netto)   6.049 6.049 6.049 - -
Afgeleide financiële verplichtingen (activa)   4.287 5.246 5.250 -4 -

    2015        
      Contractuele kasstromen
    Boekwaarde Totaal < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar
    € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Doorlopend rekening-courant krediet 16 -115.000 -115.000 -115.000 - -
Bankkredieten 16 -185.844 -185.844 -185.844 - -
Bankleningen tegen onderpand 16 -71.388 -77.666 -14.128 -46.798 -16.740
Overige bankleningen 16 -216 -216 -141 -75 -
Handelsschulden en overige te betalen posten   -155.361 -155.361 -155.361 - -
Niet-afgeleide financiële verplichtingen   -527.809 -534.087 -470.474 -46.873 -16.740
             
Voor afdekking gebruikte renteswaps (netto)   -3.209 -1.674 -871 -803 -
Voor afdekking gebruikte valutatermijncontracten (netto)   6.048 6.048 6.048 - -
Afgeleide financiële verplichtingen (activa)   2.839 4.374 5.177 -803 -

 

De in de voorgaande tabel weergegeven instroom/(uitstroom) geeft de niet contant gemaakte contractuele kasstromen weer met betrekking tot de afgeleide financiële verplichtingen die worden aangehouden voor risicobeheerdoeleinden en die doorgaans niet vóór het einde van de contractuele looptijd worden gesloten. De informatie toont de nettokasstroombedragen voor de derivaten die netto in contanten worden afgewikkeld.

Zoals toegelicht in toelichting 16. Rentedragende leningen heeft Accell Group een door onderpand gedekte banklening uitstaan waarop een schuldconvenant van toepassing is. Een toekomstige overtreding van dat convenant kan betekenen dat Accell Group de lening eerder zal moeten aflossen dan in de voorgaande tabel is aangegeven. De rentebetalingen op in de voorgaande tabel weergegeven leningen met een variabele rente zijn gebaseerd op termijnmarktrentes aan het einde van de verslagperiode en de bedragen kunnen veranderen naar gelang de marktrentes wijzigen. Met uitzondering van deze financiële verplichtingen wordt niet verwacht dat de in de looptijdenanalyse opgenomen kasstromen belangrijk eerder kunnen optreden of tegen belangrijk andere bedragen.

iii. Marktrisico

Marktrisico is het risico dat veranderingen in marktprijzen, zoals valutakoersen en rentetarieven, invloed hebben op de inkomsten van Accell Group of de waarde van zijn beleggingen in financiële instrumenten. Het doel van het marktrisicobeheer is het beheren en beheersen van de marktrisicopositie binnen aanvaardbare grenzen onder het gelijktijdig optimaliseren van het rendement.

Voor de beheersing van het marktrisico gebruikt Accell Group derivaten. Dergelijke transacties vinden plaats binnen de richtlijnen die zijn vastgesteld door de risicobeheercommissie. In het algemeen maakt Accell Group bij het beheersen van de volatiliteit in het resultaat gebruik van hedge accounting.

Valutarisico

Het valutarisico van Accell Group vloeit voort uit aan-  en verkopen en financieringen die luiden in andere valuta dan de functionele valuta van de entiteiten van Accell Group. De functionele valuta van de entiteiten van Accell Group zijn voornamelijk de euro (EUR) en de US Dollar (USD). De betreffende transacties luiden voornamelijk in EUR, USD, JPY, TWD, GBP, en CNY.

Accell Group dekt te allen tijde 80% af van het geschatte valutarisico met betrekking tot de verwachte verkopen en inkopen van het seizoen (Juli-Juni). Accell Group maakt voor de afdekking van het valutarisico gebruik van valutatermijncontracten. Allen hebben een looptijd van minder dan een jaar na de verslagdatum. Deze contracten worden in het algemeen aangemerkt als kasstroomafdekkingen.

Over het algemeen luiden de financieringsverplichtingen in valuta die overeenkomen met de kasstromen die worden gegenereerd door de onderliggende activiteiten van Accell Group, met name EUR maar ook USD en GBP. Daarnaast wordt de rente over de financieringsverplichtingen bepaald in de valuta van de financieringsverplichting. Dit levert een economische afdekking op waarvoor geen derivaten worden afgesloten. Administratieve verwerking van afdekkingstransacties (‘hedge accounting’) is derhalve niet van toepassing in deze situaties.

Met betrekking tot andere monetaire activa en verplichtingen die in vreemde valuta luiden, is het beleid van Accell Group om de netto-positie op een aanvaardbaar niveau te houden door waar nodig vreemde valuta tegen spotkoersen aan te kopen of te verkopen om kortdurende onevenwichtigheden op te heffen.

De deelnemingen van Accell Group in dochterondernemingen zijn niet afgedekt.

Renterisico

Het beleid van Accell Group is erop gericht te waarborgen dat de blootstelling aan renterisico horende bij de rentedragende bankleningen tegen onderpand en een deel van het doorlopend krediet betrekking heeft op een vaste rente. Dit wordt bereikt door te lenen tegen een variabele rente en gebruik te maken van renteswaps ter afdekking van de variabiliteit van kasstromen die toerekenbaar is aan het renterisico.

De blootstelling aan renterisico horende bij de overige rentedragende financiële instrumenten (kas en kasequivalenten, bankkredieten en het resterend deel van het doorlopend rekening-courant krediet) heeft betrekking op een variabele rente.

Gevoeligheidsanalyse

Een redelijkerwijs mogelijke versterking (verzwakking) van de USD, JPY en TWD ten opzichte van alle andere valuta op 31 december zou van invloed zijn geweest op de waardering van financiële instrumenten die in een vreemde valuta zijn uitgedrukt, en op het eigen vermogen en het resultaat met de hieronder vermelde bedragen. Deze analyse is gebaseerd op de aanname dat alle andere variabelen, in het bijzonder de rentetarieven, constant blijven en laat het effect van verwachte aan- en verkopen buiten beschouwing.

Een redelijkerwijs mogelijke wijziging van de rentetarieven op de verslagdatum met 100 basispunten zou resulteren in een toename (afname) van het eigen vermogen en het resultaat met de hieronder vermelde bedragen. In deze analyse is verondersteld dat alle andere variabelen, in het bijzonder de valutakoersen, constant blijven.

  Verlies & winst Eigen vermogen
  Stijging Daling Stijging Daling
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
  2016      
USD (verandering met 5%) 901 -996 3.932 -4.346
JPY (verandering met 5%) 135 -150 2.305 -2.547
TWD (verandering met 5%) - - 671 -742
Niet afgedekte instrumenten met een variabele rente (verandering van 100 basispunten) -900 900 - -

 

D. Derivaten ter afdekking van kasstromen

De volgende tabel laat de perioden zien waarin de kasstromen met betrekking tot derivaten die als kasstroomafdekkingen fungeren naar verwachting zullen plaatsvinden, en de boekwaarden van de gerelateerde afdekkingsinstrumenten.

    2016      
      Verwachte kasstromen
    Boekwaarde Totaal < 1 jaar 1-5 jaar
    € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Valutatermijncontracten          
USD Put   7.241 -94.006 -94.006 -
JPY Put   -1.909 -53.114 -53.114 -
GBP Call   -10 7.000 7.000 -
CNY Put   59 -5.377 -5.377 -
TWD Put   598 -13.447 -13.447 -
TRY Put   -80 -1.500 -1.500 -
SEK Call   150 5.850 5.850 -
Renteswaps          
Renteswaps - verplichtingen   -1.762 -1.652 -1.348 -304
Totaal   4.287 -156.246 -155.943 -304

    2015      
      Verwachte kasstromen
    Boekwaarde Totaal < 1 jaar 1-5 jaar
    € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Valutatermijncontracten          
USD Put   5.376 -126.267 -126.267 -
JPY Put   1.086 -27.631 -27.631 -
GBP Call   118 -3.600 -3.600 -
CNY Put   -76 -7.317 -7.317 -
TWD Put   -305 -10.128 -10.128 -
TRY Put   -85 -2.950 -2.950 -
SEK Call   -66 3.870 3.870 -
Renteswaps          
Renteswaps - verplichtingen   -3.209 -3.073 -1.421 -1.652
Totaal   2.839 -177.096 -175.444 -1.652

 

E. Kapitaalbeheer

Gedurende het jaar hebben er geen grote wijzigingen in Accell Group's kapitaalbeheer plaatsgevonden. Het beleid van Accell Group is gericht op de handhaving van een sterke vermogenspositie waarmee het vertrouwen van beleggers, crediteuren en markten kan worden behouden en de toekomstige ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten kan worden zeker gesteld. Het management bewaakt behalve het rendement op het eigen vermogen ook het niveau van dividenden uit te keren aan gewone aandeelhouders.

Om deze algemene doelstelling te bereiken heeft Accell Group's kapitaalbeheer onder andere als doel om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de financiële convenanten horende bij de rentedragende leningen die eisen stellen aan de kapitaalstructuur. In het huidige jaar hebben zich geen schendingen van de financiële convenanten horende bij de rentedragende leningen plaats voorgedaan.

23.      Dividend

Het dividend over het boekjaar 2015 is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 april 2016 vastgesteld op € 0,72 per aandeel dan wel een dividend in aandelen. Na afloop van de keuzeperiode bleek dat 52% van de aandeelhouders heeft gekozen voor stockdividend. Per 18 mei 2016 is € 8.793.000 aan contant dividend uitbetaald en zijn 536.296 aandelen uitgegeven en aan het uitstaande aandelenkapitaal toegevoegd.

Met betrekking tot het huidige boekjaar stelt de Raad van Bestuur voor om aan de aandeelhouders een keuzedividend van € 0,72 per aandeel ter beschikking te stellen. Dit dividendvoorstel dient nog te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 april 2017 en is nog niet als schuld in deze jaarrekening verantwoord.

24.      Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De samenstelling van de niet in de balans opgenomen verplichtingen is als volgt:

  Totaal < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar 2015
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Verplichtingen uit hoofde van operationele leaseovereenkomsten 30.805 9.826 19.187 1.792 37.666
Investeringsverplichtingen voor materiële vaste activa 145 136 9 - -
Overige niet in de balans opgenomen verplichtingen 5.045 2.843 2.127 75 3.800
Totaal 35.995 12.805 21.323 1.867 41.466


Accell Group heeft verplichtingen uit operationele leaseovereenkomsten voor bedrijfsgebouwen en terreinen, IT-apparatuur, machines en auto’s ter gebruik in de normale bedrijfsactiviteiten. De overige niet in de balans opgenomen verplichtingen bevatten onder meer verplichtingen uit hoofd van marketing en merchandising.

Naast de garanties zoals toegelicht in toelichting 22. Financiële instrumenten - reële waarden en risicobeheer houdt Accell Group geen voorwaardelijke activa of voorwaardelijke verplichtingen. 

25.      Verbonden partijen

 
Identificatie van verbonden partijen

Accell Group onderkent als verbonden partijen haar geassocieerde deelnemingen en joint ventures (toelichting 11 Deelnemingen) en de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. 

Bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Raad van Bestuur

De bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur is als volgt:

  Salaris Bonus Pensioenpremies Op aandelen gebaseerde beloningen Totaal
  in € in € in € in € in €
R.J. Takens 471.000 136.119 144.801 129.849 881.769
H.H. Sybesma 362.000 108.600 62.370 99.740 632.711
J.M. Snijders Blok 297.000 82.863 72.941 81.892 534.697
J.J. Both 297.000 88.209 58.418 51.269 494.896
Totaal 1.427.000 415.791 338.531 362.750 2.544.072

 

Het bezoldigingsbeleid van de onderneming is weergegeven in het remuneratierapport en wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De in het verslagjaar verantwoorde bonussen hebben betrekking op het verslagjaar en zijn afhankelijk van door de Raad van Commissarissen bepaalde doelstellingen. Voor 2016 is een bonus variërend tussen 28% en 30% van het salaris uitgekeerd.

De verleende optierechten zijn als volgt verdeeld: 

  Aantal per 01-01-16 Verleend in 2016 Vervallen in 2016 Aantal per 31-12-16 Gemiddelde uitoefenprijs beginperiode Gemiddelde uitoefenprijs per ultimo Gewogen gemiddelde resterende looptijd per ultimo
R.J. Takens 25.050 12.450 10.000 27.500 € 17,07 € 17,08 6,5
H.H. Sybesma 19.490 9.550 7.940 21.100 € 17,10 € 17,08 6,5
J.M.Snijders Blok 16.040 7.850 6.540 17.350 € 17,10 € 17,08 6,5
J.J. Both - 7.850 - 7.850 n/a € 18,96 7,17
Totaal 60.580 37.700 24.480 73.800      

Ultimo 2016 heeft de heer Takens 110.338 aandelen in zijn bezit, de heer Sybesma heeft 10.000 aandelen, de heer Snijders Blok heeft 32.343 aandelen en de heer Both heeft 750 aandelen.

Raad van Commissarissen

De bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen is als volgt:

  in €
A.J. Pasman 52.488
J. van den Belt 40.730
P.B. Ernsting 40.730
A. Kuiper 40.730
Totaal 174.678

 

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

De transacties in het boekjaar en de uitstaande saldi ultimo boekjaar tussen groepsmaatschappijen en geassocieerde deelnemingen en joint ventures zijn hieronder weergegeven:

  Transactiewaarden in het boekjaar Uitstaand saldo ultimo boekjaar
  2016 2015 2016 2015
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Verkoop van goederen en diensten        
Atala SpA 2.269 3.585 51 541
Von Backhaus ApS - 1.175 - 260
         
Aankoop van goederen        
Atala SpA 2.881 1.541 20 247
Beeline Bikes Inc. 6 - - -
         
Ontvangen dividend        
Atala SpA 50 120 - -
Babboe B.V. 168 149 - -
Jalaccell OÜ - 23 - -
         
Lening en bijbehorende interest        
Jalaccell OÜ - - - 828

 

De openstaande bedragen zijn niet voorzien en de afwikkeling hiervan zal plaats vinden in liquide middelen. Er zijn geen garanties gegeven of ontvangen. Verder zijn er geen kosten gemaakt die samenhangen met oninbare of dubieuze vorderingen die zijn verschuldigd door verbonden partijen. De prijzen van transacties tussen verbonden partijen worden op een zakelijke, objectieve grondslag bepaald. Onderlinge transacties en balanssaldi tussen Accell Group en haar minderheidsdeelnemingen zijn niet in de consolidatie geëlimineerd.

26.      Kosten van de externe accountant

De totale kosten voor dienstverlening geleverd door KPMG Accountants N.V. bestaan uit:

  KPMG Accountants N.V. Overig KPMG netwerk Totaal KPMG Deloitte Accountants B.V. Overig Deloitte netwerk Totaal Deloitte
      2016     2015
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Onderzoek van de jaarrekening 373 494 867 389 277 666
Andere controleopdrachten - - - 28 129 157
Adviesdiensten op fiscaal terrein - 23 23 - 14 14
Andere niet-controlediensten - - - - - -
Totale kosten 373 517 890 417 420 837