Terug naar boven

5.8 Enkelvoudige balans

Voor winstbestemming (in duizenden euro)

  notes 31-12-16 31-12-15
ACTIVA
Materiële vaste activa   867 192
Goodwill 27 10.939 4.342
Overige immateriële vaste activa   317 308
Financiële vaste activa 28 448.088 383.737
Vaste activa   460.211 388.579
Vorderingen op groepsmaatschappijen 32 2.856 5.027
Actuele belastingvorderingen   2.862 2.807
Overige vorderingen   7.831 9.192
Overige financiële instrumenten 31 6.049 6.048
Geldmiddelen en kasequivalenten   26.904 123.688
Vlottende activa   46.502 146.762
Totaal activa   506.713 535.341
 
EIGEN VERMOGEN
Aandelenkapitaal   258 253
Agio   43.734 44.264
Afdekkingsreserve   3.215 1.079
Reserve omrekenverschillen   -8.832 -2.473
Overige wettelijke reserves   6.980 5.005
Overige reserves   241.733 225.527
Onverdeeld resultaat   32.292 32.286
Totaal eigen vermogen 29 319.380 305.941
VOORZIENINGEN
Voorzieningen   545 1.081
LANGLOPENDE SCHULDEN
Rentedragende leningen 30 47.158 58.888
Leningen aan groepsmaatschappijen 32 23.659 2.916
Uitgestelde belastingverplichtingen   1.283 607
Langlopende schulden   72.100 62.411
KORTLOPENDE SCHULDEN
Rekeningcourantkredieten banken   35.744 22.198
Doorlopende kredietfaciliteit 30 49.050 115.000
Rentedragende leningen 30 12.500 12.500
Schulden aan groepsmaatschappijen 32 11.181 3.858
Overige schulden   4.451 9.143
Overige financiële instrumenten 31 1.762 3.209
Kortlopende schulden   114.688 165.908
Totaal eigen vermogen en verplichtingen   506.713 535.341

 

 

 

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.